Ayu­da, pag­pa­ta­as pre­syo sang kop­ra, gin­pa­na­wa­gan

,

Nagprotesta ang ginatos nga ma­nug­ni­yog sa atu­bang sang Phi­lip­pi­ne Coco­nut Aut­ho­rity sa Le­gazpi City, Albay sang Agos­to 20 pa­ra mag­pa­na­wa­gan sang da­ya­lo­go, ayu­da, pag­pa­ta­as pre­syo sang kop­ra, kag gi­la­yon nga pag­ba­lik sa ila sang pon­do nga coco levy.

­Gindu­ngan ang pro­tes­ta sa ika-47 tuig sang Pre­si­den­ti­al Decree 27 nga nag­pa­pa­na­og sang ko­lek­syon sang pon­do sang coco levy sa mga ma­nug­ni­yog. Gi­na­tantya nga ma­ga­lab-ot ini sa ₱76-100 bil­yon.

Ayu­da, pag­pa­ta­as pre­syo sang kop­ra, gin­pa­na­wa­gan