Pro­tes­ta sa Ban­ta­yog ng mga Ba­ya­ni

,

Masobra 500 aktibista kag ta­ga­sak­dag sang taw­ha­non nga ki­na­ma­ta­rung ang nag­ti­pon sa Ban­ta­yog ng mga Ba­ya­ni sang Agos­to 31 bi­lang pag­dum­dom sa Adlaw sang Pung­sod­non nga mga Ba­ga­ni­han.

Gin­kun­de­nar ni­la ang na­ga­pa­da­yon nga ata­ke sang re­hi­men sa mga ak­ti­bis­ta, ki­la­la nga kri­ti­ko sang gub­yer­no kag mga ka­ta­pu sang opo­si­syo­n.

Da­la man ni­la ang pa­na­wa­gan pa­ra sa ma­da­lom kag in­de­pendyen­te nga im­bes­ti­ga­syon sa mag­ka­su­nod nga pag­pa­ma­tay sa mga ak­ti­bis­ta nga san­day Ran­dall Echa­nis, Za­ra Alva­rez, Car­li­to Ba­di­on, Jory Porquia kag iban pa nga mga bik­ti­ma sang ekstra­hu­di­syal nga pag­pa­ma­tay.

Ka­du­ngan si­ni, gin­dum­dom man sang nag­ka­la­in­la­in nga sek­tor ang pag­hi­ma­kas sang mga mar­tir sang pu­mu­lu­yo nga nag­ha­lad sang ka­bu­hi pa­ra sa ban­wa. Gin­pa­si­dung­gan ni­la ang mga ma­mu­mu­gon sa ikaa­yong la­was kag pu­mu­lu­yo nga pa­da­yon nga na­ga­hi­ma­kas sa tu­nga sang pag­pang­ha­lit sang pan­dem­ya nga Covid-19 kag pa­sis­mo sang re­hi­men.

Pro­tes­ta sa Ban­ta­yog ng mga Ba­ya­ni