Li­der-Lu­mad, gin­pa­tay sa North Co­ta­ba­to

,

Bru­tal nga gin­pa­tay si Bae Imel­da Ansa­bo, 50, sang gi­na­du­da­han nga mga myembro sang pa­ra­mi­li­tar nga Ba­ga­ni kag Black Fighters sa Ba­ra­ngay Ma­hong­kog, Mag­pet, North Co­ta­ba­to sang Agos­to 23, alas-2 sang ha­pon.

Pa­kad­to sa iya nga ulum­han si Ansa­bo upod ang iya na­ga­bu­song nga anak sang am­bu­son si­ya sang mga kri­mi­nal. Pag­ka­ta­pos nga ti­ru­hon sa li­kod gin­la­bo ang bik­ti­ma. Ki­la­la nga li­der-Ma­no­bo si Ansa­bo nga ma­lig-on nga nag­ba­to sa pag­pan­dam­bong kag ili­gal nga pagtro­so sa ila nga an­sestral nga du­ta. Sang Agos­to 17, gin-a­res­to sang mga pu­lis kag sul­da­do sang 72nd IB si Glo­ria La­nu­tan, 62, sa pa­re­ho nga ban­wa. Gin-a­ku­sar si­ya nga may an­gut sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan kag gin­tam­nan sang ebi­den­sya nga bom­ba an­tes gin­pa­sa­ka­an sang gin-im­ben­to nga ka­so kag gin­ku­long.

Lap­na­gon man sa is­la sang Neg­ros ang ili­gal nga pag­pang-a­res­to sa mga si­bil­yan ba­ngud sa aku­sa­syon nga myembro sang BHB. Sa Neg­ros Ori­en­tal, du­ha ka si­bil­yan nga re­si­den­te sang Gui­hul­ngan City ang bik­ti­ma sang 62nd IB sang Agos­to 24. Sa Neg­ros Occi­den­tal, apat ka ma­ngu­ngu­ma ang gin-a­ku­sar sang 94th IB nga ka­ta­po sang BHB pag­ka­ta­pos pa­luk­pan ang ila nga mga ba­lay kag gin­ka­wa­tan sad­tong Agos­to 26 sa Ba­ra­ngay Ca­ra­ba­lan, Hi­ma­may­lan City.

Mi­li­ta­ri­sa­do man ang Moun­ta­in Province. Li­ma ka ba­ra­ngay sa Sa­ga­da, du­ha sa Bau­ko, kag tat­lo sa Bon­toc ang oku­pa­do sang mga sul­da­do sang 54th IB ha­lin sang Oktub­re 2019. Nag­tu­kod man sang kam­po sa du­lu­nan sang Sa­ga­da kag Be­sao. Si­ge-si­ge man ang mga ope­ra­syong kom­bat sa mga lu­gar nga gin­sam­bit.

Li­der-Lu­mad, gin­pa­tay sa North Co­ta­ba­to