Krisis ug bangi sa industriya sa semiconductor

,

Nag-unhanay karon ang US ug ang China sa bag-ong negosyo aron manguna ug mahimong dominante sa industriya sa semiconductor. Sa kasamtangan, parehong kulang ang duha ka nag-unang imperyalistang nasud sa produksyon sa semiconductor ug nagsalig sa pag-import nag-una gikan sa Taiwan ug Japan. Matngon sa nagkadakung kantidad sa mga semiconductor, ginaduso nila karon ang “in-sourcing” (sukwahi sa “out-sourcing”) kung asa gusto nilang dalhon sulod sa ilang nasud ang produksyon sa semiconductor.

Daku ang pagsalig sa China sa pag-import sa semiconductor. Ang lokal nga produksyon igo lamang alang sa 15.7% nga kinahanglan sa nasud niadtong 2019. Niadtong 2020, nag-import kini og $350 bilyon sa semiconductor, 14.6% nga mas taas kumpara sa 2019. Hilabihan nga naapektuhan ang produksyon sa smartphone sa kumpanyang Huawei sa problema sa tinubdan sa semiconductor. Tungod sa presyur sa US, gihunong sa Taiwan Semiconductor Company o TSMC sa Taiwan ang pagsuplay sa Huawei og abanteng mga microchip, hinungdan aron mahunong ang produksyon sa bag-ong modelo sa mga smartphone.

Gideklara sa China ang Made in China 2025 nga aduna kunoy tumong nga kab-uton ang kapasidad nga magprodyus sa 70% sa gikinahanglang suplay sa semiconductor. Ginadahum nga mamuhunan og binilyong dolyar ang China aron ihatag nga subsidyo sa mga kumpanya aron magtukod og bag-ong mga pabrika. Ingonman, tungod sa pagpamig-ot sa US ug mga alyado niini, gibanabanang maglisud ang China nga makab-ot ang kapasidad sa pagmanupaktura sa abanteng mga microchip (ang kumpanyang ASML sa Netherlands, alyado sa US, ang kasamtangang adunay katakus nga magmugna og gamit alang sa produksyon sa abanteng semiconductor).

Ginaduso usab sa gubyernong Biden nga dalhon sulod sa US ang pagmanupaktura sa mga semiconductor. Gideklara niini ang planong paggahin sa $50 bilyon sa porma sa mga subsidyo, insentiba sa buhis, pagtukod sa imprastruktura ug uban pang porma sa negosyo sa industriya. Direkta ang interbensyon sa White House sa ngalan sa “subling pagtukod sa America.” Nakahapag sa kongreso sa US ang balaodnong CHIPS for America Act nga adunay laraw nga dominahan ang kalibutanong kapasidad sa pagmanupaktura sa abanteng semiconductor.

Nag-apas karon ang dagkung kapitalista nga hulipan ang kanihit sa suplay sa semiconductor nga gibanabanang molungtad hangtud 2023. Busa, kusog ang baligya karon sa mga microchip ug mikabo og dagkung tubo ang mga kapitalistang nagaprodyus niini. Sa karon, adunay 29 ka bag-ong mga pabrikang ginaplanong tukuron: 19 karong tuiga ug 10 sa 2022, tigwalo sa China ug Taiwan, unum sa America, tulo sa Europe ug Middle East, ug tig-duha sa Japan ug Korea. Nag-apas usab ang Europe nga abton ang produksyon sa 30% sa kalibutanong suplay sa semiconductor.

Anaa sa Taiwan ang bulto sa ginamanupakturang semiconductor ug nag-unang prodyuser sa pinakaabanteng mga microchip. Ang mga kumpanya luyo niini parehong gitukod sa mga kumpanyang multinasyunal lakip ang pinakadaku nga TSMC nga gitukod sa Philips. Grabe ang kabalaka sa US sa posibilidad nga kontrolon o hingpit nga sakmiton sa China ang Taiwan. Busa, subsub ang pagpakusog sa US sa presensyang militar sa Taiwan aron panalipdan ang interes sa US didto nga dili mabutang sa kamot sa China ang mga abanteng teknolohiya.


Pagpuga sa mga mamumuo

Tungod sa pagpangagpas nga mahulipan ang kanihit sa suplay sa semiconductor, ginapaspasan karon ang produksyon sa mga pabrika dinhi. Nagresulta kini sa nagkagrabeng pagpuga sa kusog-pamuo sa mga mamumuo. Sa Taiwan ug Singapore, 24-oras ang operasyon karon sa mga pabrika luyo sa mga peligro nga dala sa pandemya.

Sa Taiwan, ginapugos ang mga mamumuo, nga kadaghanan mga migrante gikan sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Thailand ug uban pang nasud, nga magpuyo sulod sa mga dormitoryo sa kumpanya aron mapatuman ang daw militar nga “disiplina” sa pagtrabaho. Kasagarang gigikanan sa paspas nga pagkuyanap sa Covid-19 ang maong mga dormitoryo kung asa naghuut ang 8-10 mamumuo sa matag kwarto.

Bisan og anaa sa mga kapitalistang nasud ang pinaka-ubod nga parte sa produksyon sa mga semiconductor nga nagagamit sa abanteng teknolohiya, dakung bahin sa proseso sa pagmanupaktura ang ginahimo sa mga “economic zone” sa mga atrasadong nasud sama sa Pilipinas. Dinhi ginahimo ang parte nga nanginahanglan og makuti nga kusog-pamuo, partikular ang assembly o packaging ug testing. Dinhi usab ginahimo ang mga proseso nga mipatara sa mga mamumuo sa mga kemikal nga ginabawal sa mga nasud sa kasadpan.

Adunay litrato nga “limpyo” ang produksyon sa mga semiconductor tungod kay kasagarang nakasuot og mga personal protective equipment (PPE) ang mga mamumuo, nga sagad lang makita sa mga ospital. Apan ginasulti nga ang PPE dili para sa proteksyon sa mga mamumuo, kundili sa mga produktong ginagunitan nila. Dili igo ang suot nilang mga PPE aron proteksyunan sila sa mga kemikal nga direkta nilang ginagunitan o gakasimhot.

Sukad niadtong dekada 1980, sagad sa mayorya sa mga mamumuo sa maong mga pabrikang ang mga babaye. Sa maong mga pabrika sila nababad ug nakasimhot sa makahilo ug makakanser nga mga kemikal nga gamit sa proseso sa produksyon. Sa lain-laing mga pagtuon, nasuta nga mas taas ang porsyento sa nakuhaan sa mga kababayen-ang mamumuo sa mga pabrika sa semiconductor kaysa sa kinatibuk-ang populasyon. Kaylap usab ang lain-laing porma sa kanser sama sa leukemia, kanser sa suso ug uban pa. Nakaplagan usab sa mga pagtuon nga taas ang kaso sa pagkaguba sa panglantaw o pagkabuta sa mga mamumuong dugay nang nagtrabaho sa mga kumpanyang nagahimo sa mga semiconductor.

Atubangan sa nagkakusog nga ribalan sa pinakadakung kapitalista aron kontrolon ang industriya sa semiconductor, kinahanglang hugot nga magkahiusa ang mga mamumuo aron panalipdan ang ilang kaayuhan ug interes batok sa nagkagrabeng pagpahimulos.

(Kini ang katapusan sa duha ka bahing artikulo.)

Krisis ug bangi sa industriya sa semiconductor