Malinglahon ug masiakong programa sa "reporestasyon"

,

Usa ang “Sulong” sa mga baryo nga langkob sa Enhanced National Greening Program (E-NGP), ang mini nga programang reporestasyon sa reaksyunaryong estado. Dinhi, gigamit sa estado, kaabag ang militar, ang programa aron ilugon ang yuta sa mga mag-uuma ug ipatuman ang kampanyang kontra-insurhensiya.

Pamatuod niini ang gipatawag nga tigum sa mga sundalong miokupa sa baryo sa ngalan sa Retooled Community Support Program (RCSP) niadtong Pebrero. Dinhi, katimbayayong sa militar ang lokal nga Department of Environment and Natural Resources (DENR) aron iduso ang pagpananum sa komersyal nga mga kahoy sa dili moubos sa 68 ka ektaryang kayutaan nga kanhi nang ginaugmad. Gidikta sa DENR ang pagpananum sa Tugas ug Narra sulod sa tulo ka tuig, ug kawayan human kining anihon.

Nagtudlo ang DENR og mga lider sa baryo nga manghatag og ₱250 kada adlaw sa mga residenteng nagatanum og kahoy. Walay kumpensyasyon nga ginahatag sa mga tag-iya sa yuta nga apektado sa programa. Ginasulti lang sa ahensya nga mamahimo nilang gamiton ang mga kahoy sa pagtukod sa ilang balay ug uban pang panginahanglan. Nagsaad usab kining motabang sa pagpatitulo sa mga apektadong umahan.

Giduso sa ahensya ang pagpananum sa kahoy bisan kanhi nang produktibo ang mga kayutaang langkob niini. Aduna na kini mga tanum nga lubi, kamote, utanon ug uban pang pagkaon nga kinahanglan kaayo sa mga komunidad. Sa ngalan sa reporestasyon, ginaobliga ang mga mag-uuma nga gubaon ang mga umahan aron matanum ang mga similya sa kahoy nga usa ka metro kwadrado ang gintang sa matag usa.

Ang tinuod, pakana lamang ang pagpananum sa kahoy para ilugon ang mga yutang gihimo nang produktibo sa mga mag-uuma. Gideklara sa DENR nga forest land o lasang ang mga yutang agrikultural aron ibalik ang katigayunan sa estado ug paabangan o ibligya kini sa langyawng komersyal nga mga plantasyon, dagkung agalong yutaan ug ilang kasosyong mga burukrata.

Mumho ug lumalabay lamang ang ₱250 kada adlaw nga suhol sa pagpananum sa DENR. Mas ubos kini sa gitakdang ₱295 minimum nga suhulan sa mga mamumuong agrikultural sa rehiyon. (Sa Leyte, mikabat lamang sa ₱11 kada adlaw ang ginabayad sa mga tigbantay sa kahoy.) Aduna usay ₱6,000 nga multa ug mamahimong mapriso ang mag-uuma nga nakadaut og tanum.

Kabahin ang paggamit sa mga sibilyang ahensya sama sa DENR sa iskemang whole-of-government sa reaksyunaryong gubyerno. Adunay mga kaso nga ginagamit ang kunuhay mapping sa reporestasyon alang sa gimbuhatong paniktik. Gigamit usab sa RCSP ang NGP aron hatagag-rason ang presensya sa mga sundalo sa baryo.

Tungod limitado ang badyet nga ginahatag sa mga barangay, nahimo kining tinubdan sa dili pagsinabtanay tali sa mga residente. Ginaagni sa DENR ang atensyon sa mga mag-uuma sa pag-iya-iya sa pagtanum og kahoy nga nagaguba sa ilang panaghiusa ug pagtinabangay.

Hagit sa mga baryo sama sa Sulong nga mahikmata sa pagpanglingla sa E-NGP ug magmabinantayon sa pagsulod sa mga negosyante sa agroforestry sa ilang mga erya. Kinahanglan kini para madepensahan ang nakab-ot na nilang mga kadaugan sa agraryong rebolusyon sa ilang mga baryo.

(Kinutlo sa Larab, Hulyo 21, 2021.)

Malinglahon ug masiakong programa sa "reporestasyon"