Mga bag-o nga kan­di­da­to sang Ma­ka­ba­yan sa Se­na­do kag Kong­re­so

,

Por­mal nga gin­pi­li sang koa­li­syon nga Ma­ka­ba­yan sa pung­sod­non nga kum­ben­syon si­ni sang Septyembre 27 san­day Atty. Ne­ri Col­me­na­res kag un­yo­nis­ta nga si Elmer La­bog bi­lang kan­di­da­to sa pag­ka­se­na­dor sa elek­syon 2022. Antes si­ni, nag-a­nun­syo sang Septyembre 26 ang mga prog­re­si­bong par­ti­do nga Ba­yan Mu­na, Anak­pa­wis Partylist, Gab­rie­la Wo­men’s Party, Ka­ba­ta­an Partylist kag ACT Teachers Partylist sang kumple­to nga lis­ta­han sang ila mga no­mi­na­do sa Kong­re­so.

Gin­pi­li sang Ba­yan Mu­na bi­lang una nga no­mi­na­do si­ni si Teddy Ca­siño, ma­su­nod san­day Rep. Fer­di­nand Gai­te bi­lang pa­nga­du­ha nga no­mi­na­do kag si Ami­rah Li­da­san, pang­ka­bi­lu­gan nga sek­re­tar­yo sang Mo­ro Chris­ti­an Peop­le’s Alli­ance kag kum­be­nor sang San­du­go.

Li­wat nga gin­pi­li sang Gab­rie­la Wo­men’s Party si Rep. Arle­ne Bro­sas bi­lang una nga no­mi­na­do. Ma­ga­tin­dog nga pa­nga­du­ha kag pa­ngat­lo nga no­mi­na­do san­day Dr. Jean Lin­do kag Lucy Francisco.

Gin­pi­li sang Anak­pa­wis Partylist ang anay sek­re­tar­yo sang De­partment of Agra­ri­an Reform kag tig­la­was si­ni ha­lin 2004 tub­tob 2013 nga si Rafael “Ka Paeng” Ma­ria­no bi­lang una nga no­mi­na­do. San­day La­na Li­na­ban sang Ki­lu­sang Ma­yo Uno kag Francisco Ma­riaze­ta, Jr. ang ma­ga­tin­dog nga pa­nga­du­ha kag pa­ngat­lo nga no­mi­na­do sang par­ti­do.

Gin­pi­li man sang ACT Teachers Partylist ang su­bong si­ni nga tig­la­was nga si Rep. France Castro bi­lang una nga no­mi­na­do. San­day Anto­nio Ti­nio, nga nag­tig­la­was sa par­ti­do sa Kong­re­so ha­lin 2010 tub­tob 2019, ang ika­du­ha nga no­mi­na­do kag si Dr. David Micha­el San Juan ang pa­ngat­lo.

Si Raoul Ma­nu­el, anay pre­si­den­te sang Na­tio­nal Uni­on of Stu­dents of the Phi­lip­pi­nes, ang gin­pi­li sang Ka­ba­ta­an Partylist bi­lang una nga no­mi­na­do. San­day Ange­lica Ga­lim­ba kag Jan­de­il Ro­pe­ros ang ma­ga­ser­bi nga pa­nga­du­ha kag pa­ngat­lo nga no­mi­na­do sang par­ti­do.

Mga bag-o nga kan­di­da­to sang Ma­ka­ba­yan sa Se­na­do kag Kong­re­so