Kalatas, December 2022 [Editoryal] Ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan laban sa teroristang rehimeng US-Marcos-Duterte

Hindi maaaring maglubay kahit sansaglit ang mga tagapagtanggol ng demokratikong karapatan ng bayan. Nagpapakawala ng walang kaparis na teror ang pinakamasasahol na pasista at kalaban ng tunay na kalayaan at demokrasya, ang tambalang Marcos-Duterte. Dapat maghanda at sumuong sa pukpukang laban sa harap ng paninibasib ng mga armadong pwersa ng estado katambal ang crackdown gamit ang anti-mamamayang Anti-Terror Law.

Ang paglukob ng pasismo-terorismo sa bansa ay tanda ng desperasyon ng imperyalismo pangunahin ng US at mga kasabwat nitong lokal na MBK-PML na panatilihin ang malapyudal at malakolonyal na lipunang Pilipino. Ngayong rurok ng krisis, kinakailangan ng imperyalismong US ang Pilipinas bilang mapagkukunan ng hilaw na materyales, murang lakas paggawa, at lagakan ng sobrang kapital at produkto. Kinakailangan din nito ang bansa para maging piyon sa pagtitiyak ng geopulitikal na interes nito sa Asya-Pasipiko, laluna para pigilan ang China bilang kanyang pangunahing karibal. Sa isang banda, hayok na hayok ang mga gahamang PML-MBK na sairin ang likas yaman ng bansa at kabang bayan lalo ngayong umiigting ang krisis at nababarangkote na ang estado. Ang nabubulok na kalagayang ito at hindi matighaw na kasakiman ng mga naghahari ang dahilan kaya’t pinababangis ang papet na estado at ang AFP-PNP sa pagsupil nito sa bayan.

Sadyang dinaya ng imperyalismo at lokal na naghaharing pangkatin ang eleksyong 2022 para ipanalo ang tambalang Marcos-Duterte. Ito ang inaasahan na maghasik ng teror sa bansa. Likas kina Marcos-Duterte ang pagpapataw ng kamay-na-bakal na paghahari. Pareho rin silang ganid sa kapangyarihan, walang awa sa kanilang mga kalaban, at walang pakundangan sa pambabaluktot ng batas para sa kanilang kapakinabangan. Sila ang sagad-saring paksyon ng naghaharing uri na bihasa sa paggamit bilang instrumento ang estado para dahasin ang mamamayang nakikibaka lalung-lalo ang mga rebolusyonaryong pwersa sa ilalim ng pamumuno ng PKP-BHB-NDFP.

Buong giliw na tinutupad nina Marcos-Duterte ang atas ng kanilang amo na ipagpatuloy ang lagim ng sinundang tiranikong rehimen. Sa loob pa lang ng anim na buwan ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte, 45 ang biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang, kalakhan mula sa hanay ng mga magsasaka. Higit 47,000 ang biktima ng mga kaso ng paglabag tulad ng tortyur; iligal na pang-aaresto at detensyon; pagbabanta, panggigipit at intimidasyon; at sapilitang pagbabakwit at dislokasyon. Pinuntirya rin ng paniniktik at panghaharas ng mga ahente ng estado ang mga aktibista, abogado, taong simbahan, mamamahayag at iba pang grupong nagtatanggol sa karapatan at nakikibaka sa kanilang kagalingan.

Kaliwa’t kanan ang mga kaso ng tahasang paglabag ng AFP-PNP sa batas ng digma at international humanitarian law. Binobomba ang mga komunidad sa tabing ng pagtugis sa Bagong Hukbong Bayan at binubulabog ang kanilang pamumuhay. Pinapaslang ang mga sibilyan at tinatatakang “NPA” ang mga biktima para iabswelto ang sarili. Ito ang ginawa ng mga pasista kina Maximino Digno, isang magsasakang may kapansanan sa pag-iisip mula sa Batangas, at kay Kapitan Dante Yumanaw, lider-katutubo mula sa Occidental Mindoro. Pareho silang walang awang pinatay sa kasagsagan ng focused military operations ng kaaway.

Lansakang niyuyurakan ang karapatan ng mga rebolusyonaryong pwersa. Dinudukot, pinapatay na parang hayop ang mga Pulang mandirigma at nilalapastangan ang kanilang labi. Dinadamay maging ang mga kapamilya ng mga kasapi ng BHB, pati mga buntis, sanggol at batang walang kalaban-laban.

Buong reaksyunaryong estado at mga naghaharing pangkatin ang nagsasabwatan upang isagawa at pagtakpan ang mga krimeng ito. Nakaintegra sa tradisyon at programa ng AFP-PNP ang walang pakundangang paglabag sa karapatan. Aktibo naman ang mga sangay ng gubyerno para bigyan ng lehitimong bihis ang pang-aatake sa mamamayan. Hayagang nagmamaniobra ang mga korte, Department of Justice at iba pang ehekutibong ahensya para iligtas sa pang-uusig ang AFP-PNP at ibaon sa limot ang kanilang krimen. Hindi katanggap-tanggap na sa kabila ng brutalidad ng AFP-PNP, binibigyan pa sila ng pabuya sa pamamagitan ng pagbubuhos ng pondo sa pensyon at benepisyo ng mga heneral; modernisasyon ng kanilang arsenal; at paglalaan ng confidential and intelligence funds na hindi nabubusisi kung saan ginagastos.

Si Marcos Jr. at Sara Duterte ang utak at dapat singilin sa mga kalapastanganang ito. Hindi dapat magpalinlang sa paghuhugas-kamay ni Marcos Jr. dahil siya ang commander-in-chief ng AFP. Hindi siya natitinag sa kabi-kabilang mga paglabag sa karapatan ng mamamayan at winawalang-bahala ang malakas na panawagan ng mga biktima sa hustisya. Pangita naman ang papel ni Sara Duterte sa gera “kontra-terorismo” ng AFP-PNP. Pangunahin siyang imbwelto sa mga pakana ng NTF-ELCAC sa pananalasa nito sa Davao region bilang alkalde ng Davao City at numero-unong tagapuri sa mga “tagumpay” umano sa pagpapahina sa PKP-BHB-NDFP. Magkaiba man ng taktika sina Marcos Jr. at Sara Duterte, kapwa ito naglilingkod sa pasista-teroristang paghahari at nagpapalaganap ng impyunidad. Nagkokoro sila sa pagtatanggol sa AFP-PNP at pag-aakusa sa mga biktima ng estado bilang mga “terorista” para bigyang katwiran ang pandarahas sa kanila.

Hindi dapat manahimik habang sukdulang inaapi ang sambayanang Pilipino. Kailangang magkaisa ang sambayanan, ipagtanggol ang sarili at puspusang makibaka sa lahat ng larangan.

Gabay ng lahat ng pwersang nakikibaka para sa karapatan ang Partido Komunista ng Pilipinas. Sapul nang itatag noong Disyembre 26, 1968 ay pinangunahan na nito ang pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagsusulong at pamumuno sa demokratikong rebolusyong bayan (DRB). Ang DRB ang solusyon sa higit daantaong pagsasamantala sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunan. Wawasakin nito ang reaksyunaryong estado at itatayo ang tunay na demokratikong gubyernong bayan na magtitiyak sa pagkakaloob sa interes ng mamamayan at pagkakamit ng tunay na hustisyang panlipunan.

Itinayo ng PKP ang BHB at NDFP bilang sandata ng sambayanan sa pakikibaka para sa kanilang karapatan. Ipinagtagumpay sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GRP ang the Hague Joint Declaration na kumikilala sa pantay na katayuan ng rebolusyonaryong gubyerno at GRP; Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagbibigay proteksyon sa mga kalahok sa negosasyong pangkapayapaan; at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Binigyan ng CARHRIHL ng matibay na tuntungan ang masang Pilipino para singilin ang reaksyunaryong estado sa mga atrosidad nito.

Armas ng mamamayan ang BHB sa pagdurog sa mapaniil na estado. Ang Pulang hukbo ang pangunahing nagsusulong ng digmang bayan kung saan salimbayang pinalalakas ang mga rebolusyonaryong base sa pamamagitan ng rebolusyong agraryo at itinatayo ang mga baseng bukid habang itinataguyod ang armadong pakikibaka. Kasangga ng masang magsasaka ang BHB sa pagbigo sa mga atake ng AFP-PNP at paglaban sa mga PML, MBK na nang-aagaw ng lupa.

Panawagan ng PKP sa ika-54 anibersaryo nito na gisingin at wastong idirehe ang higanteng lakas ng masang Pilipino. Kailangang pangunahan ng mga kasapi at kadre ng Partido ang pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa malawak na hanay ng mamamayan para depensahan ang kanilang karapatan. Pasikarin ang pakikibaka para sa lupa, sahod, trabaho, karapatan, kabuhayan, serbisyong panlipunan at pagtatanggol sa pambansang soberanya.
Dapat ipamalas ang marubdob na paglaban sa teroristang estado sa mga paaralan, pagawaan, pook-trabaho, sa bawat sulok ng kalunsuran at sa mga larangang gerilya sa kanayunan. Abutin ang lakas ng kilusang masa na yayanig sa mga naghaharing uri at sabayan ito ng matutunog na taktikal na opensibang bibigwas sa pasista’t berdugong AFP-PNP.

Mabigat ngunit napakahalagang tungkulin ng pagtindig para sa karapatan na dapat gampanan ng bawat demokratiko at rebolusyonaryong pwersa buhay man ay ialay. Sa walang pagod at walang sawang pakikibaka ng mamamayan mawawalan ng talab at silbi ang mga imbing pakana ng estado. Mananaig ang pambansa demokratikong adhikain para sa tunay na mapayapa, masaya, malaya at masaganang lipunan.###

[Editoryal] Ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan laban sa teroristang rehimeng US-Marcos-Duterte