Kalatas, December 2022 Sumusulong ang mga pakikibakang bayan sa TK

Ngayong 2022, dumaluyong ang mga protesta sa buong bansa sa termino ng dalawang pinakasagadsaring dinastiyang pulitikal — ang pamilya Duterte at Marcos. Umalingawngaw sa lansangan ang mga panawagan para sa lupa, sahod, trabaho, pangangalaga sa kalikasan, serbisyong panlipunan at karapatang tao.

Laban sa pasista at ilehitimong rehimen. Nakiisa ang mamamayan ng TK sa pakikibaka ng buong bayan laban sa ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte. Sinalubong ng protesta ang resulta ng talamak sa pandarayan at karahasang eleksyon 2022, ang inagurasyon nina Ferdinand Marcos Jr.-Sara Duterte-Carpio at ang unang sona at unang 100 araw ni Marcos Jr. Hindi rin tinantanan ng mamamayan si Rodrigo Duterte, ang sinundang reaksyunaryong presidente ni Marcos Jr., at patuloy na ipinanawagan ang pagpapanagot sa mga krimen nito sa sangkatauhan.

Ayon kay Patnubay de Guia, tagapagsalita ng NDFP-ST, “Ang pagkakaluklok kila Marcos Jr. at Duterte-Carpio ay salaminan ng rurok ng pagkabulok at krisis sa pulitika ng naghaharing sistema. Kailangang itaas at papag-alabin ang pagkakaisa’t paglaban ng mamamayan para igiit ang karapatan at demokrasya sa ilalim ng ilehitimong rehimen.”

Pakikibaka para sa lupa. Tampok din ang pagpapatuloy ng mga bungkalan ng mga magsasaka para depensahan ang kanilang lupa. Ilan sa mga matatag na bungkalan ay ang Lupang Tartaria sa Brgy. Tartaria, Silang, Cavite at Lupang Ramos sa Dasmariñas, Cavite.

Kilusang paggawa. Pinatunayan ng mga manggagawa na sa sama-samang pagkilos, makakamit nila ang kanilang mga karapatan at mithiin. Nagtagumpay ang mga manggagawa ng J&T Express na kilalanin ng kumpanya ang kanilang unyon at pabalikin ang mga sinisanteng manggagawa noong Hunyo. Ang J&T Express ay isang kumpanya sa deliberi na nagseserbisyo sa Lazada at Shopee. Nitong Nobyembre naman, nagtagumpay ang Collective Bargaining Agreement ng mga manggagawa ng Technol Eight Philippines kung saan nakamit nila ang P50 dagdag-sahod at iba pang mga benepisyo. Naglunsad din ng protesta ang unyon ng TS Tech Trim sa Department of Labor and Employment laban sa mga paglabag sa karapatan sa paggawa sa mga pabrika.

Pangangalaga ng kalikasan. Tinuligsa ang pag-aalis ng rehimeng Duterte sa moratorium sa pagmimina bago ito umalis sa poder. Sinuhayan pa ito ni Marcos Jr. na pumasok sa mga kasunduan sa iba’t ibang imperyalista na nagbuyangyang sa likas na yaman at patrimonial assets ng bansa para sa pandarambong. Mariing tumutol ang mamamayan ng Palawan, Mindoro at Romblon sa pagbibigay pahintulot ng mga lokal na gubyerno sa pagpasok ng iba’t ibang kumpanya ng mina. Aabot sa libu-libong mamamayan ang lumahok sa mga pagkilos na ito kung saan pinakatampok ang pagkilos ng 1000 mamamayan ng Brooke’s Point, Palawan noong Hunyo. Sa Marinduque, nanalo ang mamamayan sa petisyon nitong pagbayarin ang kumpanyang Marcopper sa iresponsable at mapaminsalang pagmimina na humantong sa sakuna sa isla.

Mariing tinutulan ng mamamayan sa hangganang Rizal at Quezon at mga katutubong Dumagat at Remontado ang konstruksyon ng Kaliwa Dam. Nanindigan ang mamamayang katutubo na huwad ang ipiniprisintang Free, Prior and Informed Consent ng National Commission of Indigenous Peoples. Nilabanan din nila ang panghaharas na dinanas sa kamay ng AFP-PNP na nagsilbing bantay ng proyekto.

Laban sa pasismo at pagtatanggol sa karapatan. Inilantad at kinondena ng mamamayan ng TK ang mga paglabag sa karapatang tao, kung saan naitala rito ang apat na kaso ng pamamaslang. Tampok rito ang pagpatay sa 9-taong batang si Kyllene Casao at magsasakang may kapansanan sa pag-iisip na si Maximino Digno sa Batangas noong Hulyo. Mayroon ding mga kaso ng pambobomba, iligal na pang-aaresto, pagdukot, harassment, pananakot, intimidasyon, red-tagging at iba pang paglabag sa kanayunan at kalunsuran.

Tagumpay ang mga residente ng Brgy. Patungan, Maragondon, Cavite na ipagtanggol ang karapatan sa panirikan noong Enero 13. Binigo nila ang tangkang demolisyon sa kanilang komunidad ng 1,000 pulis, sundalo at pribadong goons ng malalaking kapitalistang Virata at Sy. Makailang ulit na nagpaputok ng baril ang demolition teams na nagresulta sa apat na sugatan sa mga lokal. Anim na residente, kabilang ang isang buntis, ang inaresto sa gitna ng marahas na pagbubuwag sa barikada. Halos isang dekada nang naninindigan ang mamamayan ng Patungan laban sa pangangamkam ng lupa para sa nakaambang negosyo at proyektong ekoturismo.

Marubdob na nilabanan ng mamamayan ang mga pasistang batas ng estado. Patuloy na ipinapanawagan ang pagpapabasura sa Anti-Terror Law at SIM Card Registration Law. Sinalubong ng protesta ng mga kabataan ang pakanang isabatas ang mandatory Reserve Officers Training Course. Ipinanawagan ang paglilipat ng pondo ng NTF-ELCAC at AFP-PNP sa serbisyong panlipunan at ibang kapaki-pakinabang na proyekto sa bayan.

Layas-militar. Sa Mindoro, pinalayas ng mga guro at magulang ang 68th IB na nagkampo sa paligid ng Redhills National High School sa Calintaan, Occidental Mindoro noong Nobyembre. Sinampahan naman ng kaso ang 59th IBPA sa pagpatay kila Kyllene at Maximino.

Hindi pa natatapos ang pakikibaka ng bayan. Hangga’t nananatili ang pang-aapi at pagsasamantala, patuloy na magpupunyagi ang buong bayan sa pambansa-demokratikong rebolusyon. Nanawagan ang NDFP-ST na palawakin at patatagin ang malapad na alyansa ng bayan upang lubos na ihiwalay ang tambalang Marcos-Duterte.

“Nararapat na palawakin ang nagkakaisang prente upang tuluyang ihiwalay ang tambalang Marcos-Duterte. Patuloy na ligaligin ang kanilang paghahari ng kabi-kabilang mga protesta at pakikibakang masa.” pagtatapos ni de Guia.###

Sumusulong ang mga pakikibakang bayan sa TK