Kalatas, December 2022 Dalawang Indeks Praymer, inilabas ng KARED-TK

Inihahandog ng Kagawaran sa Edukasyon – Timog Katagalugan (KARED-TK) ang dalawang Indeks Praymer na nagtatalakay sa napapanahong mga isyu ng SIM card registration law at pandaigdigang makataong batas. Ang Indeks Praymer: Puspusang Labanan at Itulak ang Pagpapabasura sa SIM Card Registration Law ay inilabas noong Nobyembre at ang Indeks Praymer: International Humanitarian Law (IHL) ay inilabas ngayong Disyembre.

Ayon sa KARED-TK, “Magagamit ang mga Indeks Praymer para armasan ang buong rebolusyonaryong kilusan sa pag-aaral at pagsusuri hinggil sa mga usaping SIM Card registration at IHL.”

Sa praymer ng KARED-TK, inilinaw na nilalabag ng SIM Card registration ang karapatan sa pribasiya ng mamamayan. Dagdag pa, kinukumpleto nito ang pagtatatag ng paniktik ng estado o “surveillance state”.

Tinatalakay naman sa Indeks Praymer: IHL ang mga alituntunin at regulasyon ng mga batas para sa pagprotekta sa karapatang pantao ng mga sibilyan at maging ng mga tuwirang kalahok sa mga gera sa internasyunal na antas at mga armadong tunggalian sa loob ng isang bayan.

Kalakip ng mga praymer ang ilang pahayag ni Marco Valbuena, ng NDFP Southern Tagalog at Melito Glor Command hinggil sa dalawang usapin.

Maaaring kumuha ng kopya ng dalawang Indeks Praymer sa pinakamalapit na himpilan ng BHB-TK o yunit ng Partido o mag-email sa [email protected] at [email protected].###

Dalawang Indeks Praymer, inilabas ng KARED-TK