Kalatas, January 2023 Makabuluhang mga akda ng dakilang tagapangulong tagapagtatag

Isang dakilang mag-aaral ng masa at dalubhasa ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) si Ka Joma. Sa kanyang buong buhay, nailimbag ang napakaraming mga akdang naging pundasyon ng muling pagsilang at tuluy-tuloy na pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa Pilipinas. Matalas na ipinagtanggol niya ang MLM sa harap ng opensiba ng imperyalismo at pandaigdigang burgesya laluna matapos na mamatay ang dakilang Tagangulong Mao Zedong at makapaghari ang mga modernong rebisyunista sa Tsina. Sa pamamagitan nito, pinanatili niyang buhay ang dakilang teorya ng uring proletaryado sa buong daigdig sa paglalatag ng wastong pagsusuri sa pandaigdigang sistemang kapitalista sa kanyang panahon at pag-apirma sa batayang prinsipyo’t nilalaman ng MLM. Tinanglawan nito ang uring manggagawa sa tuluy-tuloy na pagtahak sa rebolusyonaryong landas sa pagkakamit ng sosyalismo, ganundin ang aping mamamayan ng daigdig sa pakikibaka laban sa imperyalismo at lahat ng reaksyon. Kaya naman lubos siyang dinadakila ng sangkatauhan at inaaral sa iba’t ibang dako ng daigdig ang kanyang mga sulatin.

Hanggang sa kasalukuyan, patuloy na binabasa at inaaral ng mamamayang Pilipino at ng buong daigdig ang mga sulatin ng dakilang Ka Joma. Ang kinang at liwanag na hatid ng mga akda ni Ka Joma, kailanma’y hindi magmamaliw. Tampok sa mga ito ang sumusunod:

Makibaka para sa Pambansang Demokrasya (1967) tinipong mga pananalita ni Ka Joma noong dekada 1960 sa panahon ng muling pagbabangon ng pambansa-demokratikong kilusan.

Iwasto ang Ating mga Pagkakamali at Muling Itatag ang Partido, Saligang Batas ng Partido Komunista ng Pilipinas, Programa para sa Pambansa-Demokratikong Rebolusyon ang mga pinakamahahalagang dokumento sa muling pagtatatag ng Partido noong Disyembre 26, 1968.

Saligang Alituntunin ng BHB at Deklarasyon ng BHB na naging materyal sa pagtatatag ng Bagong Hukbong Bayan noong Marso 29, 1969.

Lipunan at Rebolusyong Pilipino (1969) isang klasikong sulatin ni Ka Joma na matalinong naglapat sa unibersal na katotohanan ng MLM sa lipunan at rebolusyong Pilipino. Sinuri nito ang kasaysayan ng Pilipinas sa punto de bista ng materalismong istoriko. Inilatag nito ang pagsusuri na isang malakolonyal at malapyudal ang bayang Pilipinas sa ilalim ng paghahari ng tatlong salot, ang imperyalismong US, pyudalismo at burukrata-kapitalismo. Mula dito, matalinong nailatag ang pangangailangan ng pagsusulong ng bagong tipong demokratikong rebolusyong bayan upang wakasan ang kronikong krisis ng lipunang mala-kolonyal at malapyudal at itatag ang isang lipunang malaya, demokratiko at tumatahak sa landas ng sosyalismo.

Pang-organisasyong Gabay at Balangkas ng mga Pag-uulat at ang Rebolusyong Gabay sa Reporma sa Lupa (1972) na nagsilbing direksyon ng gawain sa pagtatayo ng mga organisasyong masa, organo ng kapangyarihang pampulitika, mga yunit ng hukbong bayan at organisasyon ng Partido, maging ang pagpapakilos sa masang magsasaka sa paglulunsad ng rebolusyong agraryo.

Panimulang Ulat sa Hilagang Luzon (Agosto 1970) na nagsilbing balangkas ng gawain ng lahat ng panrehiyong komite ng Partido.

Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan (1974) ang nagsilbing gabay sa lahat ng rebolusyonaryong pwersang Pilipino sa paglulunsad ng digmang bayan sa isang maliit na bansang pulu-pulo ang kalupaan, pinaghihiwalay ng malawak na karagatan sa iba pang mga bansa sa Asia at walang masasandigang likurang makapangyarihang bansang sosyalista—na natatangi sa iba pang mga bansang nagsulong ng rebolusyong pambansa-demokratiko sa kasaysayan ng daigdig.

Ang Mahigpit Nating mga Tungkulin (1975) na naglalaman ng ulat at programa ng gawain ng Komite Sentral ng PKP na nagsilbing gabay sa matagumpay na paglalatag ng kilusang rebolusyonaryo sa buong bansa.

Sa loob ng kulungan, sa tuwang ni Ka Julie na kanyang kabiyak ay isinulat niya ang Hinggil sa Moda ng Produksyon at Walang Kalitatibong Pagbabago sa Lipunang Pilipino (1983) na nagsilbing teoretikal na pagpapalalim at paglilinaw sa katangian ng malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunan para pawiin ang lahat ng kalituhang bunga ng palsong paggigiit ng industriyalisasyon ng pasistang rehimeng US-Marcos. Kinontra nito ang pahayag ng mga nagpapanggap na “sosyalista” na “nagiging kapitalistang bansa o mala-kapitalistang bansa na ang Pilipinas” at siyang ginamit na batayan upang distrungkahin ang wastong linya ng pagsusulong ng pambansa-demokratikong rebolusyon at matagalang digmang bayan.

Inilabas niya sa pangalang Patnubay Liwanag ang Papatalong Landas ng AFP (1984) na nagtasa sa balanse ng pwersa ng rebolusyon at reaksyon at nagbigay-hudyat sa US at Pentagon na bitawan na si Ferdinand Marcos Sr.

Manindigan sa Sosyalismo laban sa Modernong Rebisyunismo (1992) na gumuhit at nagbandila sa kawastuhan ng MLM laban sa paninira ng mga kontra-rebolusyonaryong taksil at mga kapural ng modernong rebisyunismo sa USSR, Silangang Europa at China.

Noong 2018, inilathala ng International Network for Philippine Studies (INPS)-The Netherlands ang tinipong mga sulatin, pananalita at interbyu ni Ka Joma sa buong taon ng 2018, bilang Chief Political Consultant ng NDFP at Chairperson ng International League of People’s Struggles, sa dalawang (2) bolyum ng Struggle Against Terrorism and Tyranny.

Taong 2013 inilathala ng INPS-The Netherlands at Aklat ng Bayan, Inc. ang limang (5) bolyum ng piling mga sulatin ni Ka Joma:

– Foundation for Resuming the Philippine Revolution na naglalaman ng kanyang mga sulatin bilang si Amado Guerero mula 1968 hanggang Setyembre 1972— mga panahon ng muling pagtatatag sa PKP at BHB.
– Building Strength through Struggle na naglalaman ng kanyang mga sulatin bilang Tagapangulo ng PKP mula nang ipataw ang Martial Law noong Setyembre 21, 1972 hanggang sa bago siya madakip noong Nobyembre 10, 1977
– Defeating Revisionism, Reformism and Opportunism na naglalaman ng kanyang mga akda mula 1968 hanggang 1974 sa gitna ng pakikibaka ng mga proletaryo-rebolusyonaryo laban sa kontra-rebolusyonaryong agos sa panahong ito
– Detention and Defiance na naglalaman ng mga sulatin niya sa buong panahong siya ay iligal na inaresto at ikinulong ng pasistang diktadurang US-Marcos mula Nobyembre 10, 1977 hanggang Pebrero 25, 1986
– Continuing the Struggle for National and Social Liberation na naglalaman ng kanyang mga piling akda mula 1986 hanggang 1991, limang taon mula nang makalaya sa detensyon. Nilalabanan ng akdang ito ang propaganda ng US at lokal na naghaharing uri sa muling pagpapanumbalik ng “demokrasya” sa Pilipinas matapos ibagsak ang pasistang diktadura.

Nitong 2021, inilathala ng INPS ang 11 bolyum ng mga akda ni Ka Joma hinggil sa iba’t ibang paksa: kultura, sining at literatura; pilosopiya ng MLM; kritika sa ekonomya at pulitika ng Pilipinas; pambansa-demokratikong rebolusyon; PKP (may dalawang bolyum); digmang bayan; nagkakaisang prente; negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng GRP at NDFP; at pasistang diktadurang Marcos.###

Makabuluhang mga akda ng dakilang tagapangulong tagapagtatag