Isang taong gerang proxy ng US/NATO sa Ukraine

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Isang taon matapos ang pagsiklab ng gera sa Ukraine, binatikos ng maraming demokratiko at anti-imperyalistang organisasyon ang gubyernong US at mga alyado nito sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) sa panunulsol ng gerang proxy sa Ukraine laban sa Russia. Noong Pebrero 25, nagsama-sama ang magkakaibang grupo sa isang protesta sa Brussels, Belgium para gunitain ang isang taon ng gera at igiit ang kagyat na pagwawakas nito.

Sa bahagi ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), kinundena nito ang walang-tigil na pagbubuhos ng mga armas at kagamitang militar sa Ukraine. Anito, patuloy na inuudyukan at pinatatagal ng US/NATO ang gerang proxy laban sa katunggaling imperyalistang Russia. Ayon sa Partido, ang pagwawakas sa panghihimasok na ito ng US at NATO ang susi para tapusin ang gera at lutasin sa negosasyon ang mga pinag-ugatan nito. Dapat anitong kilalanin ang hangarin ng mamamayang Ukrainian para sa kapayapaan, kalayaan at demokrasya, kabilang ang karapatan ng populasyong etnikong Russian sa rehiyong Donbass para sa karapatan sa sesesyon at pambansang sariling pagpapasya.

Umaabot na sa ilampung libo hanggang 200,000 sundalo at sibilyan sa lahat ng panig ang namatay sa gera. Umigting ang mga pag-atake sa mga sibilyang imprasruktura. Milyong Ukrainian ang napalayas sa kanilang lokalidad at nawalan ng kabuhayan.

Kumikita sa pagdurusa
ng mamamayan

Habang ang malawak na mamamayan ng masang manggagawa sa Ukraine ay nagdurusa, patuloy na nagkakamal ng kita ang mga monopolyong kapitalista. Ang industriyang militar ng US ay isa sa pinakamalalaking nakinabang sa pinatatagal na gera. Ang gubyernong Biden pa lamang ay nagbuhos na ng $76.8 bilyon sa Ukraine, kung saan 61% nito ay direktang bigay at mga kaloob at pautang para sa armas pandigma. Kumikita rin sa mga ito ang mga alyadong bansa ng US/NATO na Germany, France at ang UK.

Ang ispekulasyon sa merkado ng malalaking kapitalista sa pinansya at monopolyong kumpanya ay nagtataas ng presyo ng mga susing kalakal kabilang ang langis at butil. Ang suplay ng langis sa Europe ay nadiskaril ng mga sangsyon ng US laban sa likas na gas ng Russia at nagdudulot ng malawakang pagdurusa sa mamamayan sa panahon ng taglamig.

Ang gerang proxy ng US/NATO sa Ukraine laban sa Russia ay isang inter-imperyalistang gera. Manipestasyon ito ng nagpapatuloy na krisis ng bulok na sistemang monopolyong kapitalismo. Nagbanta si Lenin sa posibilidad ng muling paghahati ng daigdig sa pagitan ng mga imperyalistang kapangyarihan habang patuloy silang naghahangad na makapagpalawak ng kani-kanilang saklaw ng pamumuhunan at hegemonya. Kabilang sa mga estratehikong layunin ng US ay kontrolin ang malaking merkado ng likas na gas ng Russia sa Europe, at agawin ang kontrol sa pambihirang rekursong mineral sa rehiyong Donbass.

Ang tumatalim na pandaigdigang krisis ng kapitalismo, partikular ang tumatagal na istagnasyon at pagdausdos sa resesyon ng ekonomiya ng

US at iba pang nangungunang kapitalistang mga bansa, ay nagpapalakas ng loob ng US na udyukan ang mga gera laban sa mga imperyalistang karibal nito.

Habang ang US ay nagbubuhos ng bilyun-bilyong dolyar sa gera sa Ukraine, abala ito sa pagpapalakas ng presensyang militar sa Japan, South Korea, sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asia, bilang bahagi ng mga paghahanda nito sa teatro ng digma laban sa China.

Dapat matapang na kumilos ang proletaryo sa buong daigdig at pamunuan ang pagbubuo at pagpapalakas ng internasyunal na pagkakapatiran sa hanay ng lahat ng anti-imperyalistang organisasyon, kilusan at mga bansa para mapakilos ang pinakamaraming bilang ng mamamayan. Dapat igiit ang pagwawakas sa gera ng US/NATO sa Ukraine laban sa Russia, ang pang-uupat ng gera ng imperyalistang US at paghahanda sa gera nito sa iba pang panig ng mundo.

Isang taong gerang proxy ng US/NATO sa Ukraine