Usa ka tuig nga proxy war sa US/NATO sa Ukraine

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Usa ka tuig human miulbo ang gyera sa Ukraine, gibatikos sa daghang demokratiko ug anti-imperyalistang organisasyon ang gubyernong US ug mga alyado niini sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) sa pagpanulsol og proxy war sa Ukraine batok sa Russia. Niadtong Pebrero 25, naghiusa ang lain-laing grupo sa usa ka protesta sa Brussels, Belgium aron dumdumon ang unang tuig sa gyera ug iduso ang hinanali nga pagtapos niini.

Sa bahin sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), gikundena niini ang walay undang nga pagbubu og mga armas ug himang militar sa Ukraine. Matud niini, padayon nga ginahulhugan ug ginapalungtad sa US/NATO ang proxy war batok sa karibal nga imperyalistang Russia. Matud sa Partido, ang pagtapos sa maong interbensyon sa US ug NATO ang yawe aron tapuson ang gyera ug sulbaron sa negosasyon ang mga ugat niini. Kinahanglan niining ilhon ang tinguha sa katawhang Ukrainian alang sa kalinaw, kagawasan ug demokrasya, lakip ang katungod sa populasyong etnikong Russian sa rehiyong Donbass alang sa katungod sa sesesyon ug nasudnong kaugalingong paghukum.

Mikabat na sa liboan hangtud 200,000 ka sundalo ug sibilyan sa tanang bahin ang namatay sa gyera. Migrabe ang mga pag-atake sa mga sibilyang imprastruktura. Minilyong Ukrainian ang napalayas sa ilang lokalidad ug nawad-an og panginabuhian.

Nakaganansya sa pag-antus sa katawhan

Samtang nag-antus ang lapad nga katawhan sa masang mamumuo sa Ukraine, padayon nga nagkahakop og ganansya ang mga monopolyong kapitalista. Ang industriyang militar sa US ang usa sa pinakadakung nakapahimulos sa gipalungtad nga gyera. Nagbubu ang gubyernong Biden og $76.8 bilyon sa Ukraine, kung asa 61% niini ang direktang hinatag ug mga tanyag ug pautang para sa armas panggyera. Nakaganansya usab dinhi ang mga alyadong nasud sa US/NATO nga Germany, France ug ang UK.

Ang ispekulasyon sa merkado sa dagkung kapitalista sa pinansya ug monopolyong kumpanya nagtaas sa presyo sa mga yaweng produkto lakip ang lana ug binhi. Nadiskaril ang suplay sa lana sa Europe sa mga sangsyon sa US batok sa natural gas sa Russia ug naresulta sa malukpanong pag-antus sa katawhan sa panahon sa tingtugnaw.

Ang proxy war sa US/NATO sa Ukraine batok sa Russia usa ka inter-imperyalistang gyera. Manipestasyon kini sa nagapadayong krisis sa dunot nga sistemang monopolyong kapitalismo. Nagpasidaan si Lenin sa posibilidad sa subling dibisyon sa kalibutan tali sa mga imperyalistang gahum samtang padayon silang nagtinguha nga makapalapad sa tagsatagsa nilang langkub sa negosyo ug hegemonya. Lakip sa mga estratehikong tumong sa US mao ang kontrolon ang dakung merkado sa natural gas sa Russia sa Europe, ug ilugon ang kontrol sa talagsaong rekursong mineral sa rehiyon sa Donbass.

Ang nagkaigting nga kalibutanong krisis sa kapitalismo, partikular ang milungtad nga istagnasyon ug pag-us-us sa ekonomiya sa US ug uban pang nag-unang kapitalistang mga nasud, nagpakusog sa buut sa US nga hulhugan ang mga gyera batok sa mga imperyalistang karibal niini.

Samtang nagabubu ang US og bilyun-bilyong dolyar sa gyera sa Ukraine, nagkapuliki usab kini sa pagpakusog sa presensyang militar sa Japan, South Korea, sa Pilipinas ug uban pang nasud sa Asia, isip kabahin sa mga preparasyon niini sa teatro sa gubat batok sa China.

Kinahanglang maisugong molihok ang proletaryo sa tibuok kalibutan ug pangulohan ang pagtukod ug pagpakusog sa internasyunal nga panag-igsuonay sa han-ay sa tanang anti-imperyalistang organisasyon, kalihukan ug mga nasud aron mapalihok ang pinakadaghang ihap sa katawhan. Kinahanglang iduso ang pagtapos sa gyera sa US/NATO sa Ukraine batok sa Russia, ang pagpanulsol og gyera sa imperyalistang US ug pag-andam sa gyera niini sa uban pang bahin sa kalibutan.

 

Usa ka tuig nga proxy war sa US/NATO sa Ukraine