Mga raling suporta sa pakikibaka ng Palestine, inilunsad

, ,

Naglunsad ng magkahiwalay na pagkilos ang mga pambansa-demokratikong grupo at mga residente ng Marawi City bilang pakikiisa sa pakikibaka ng mamamayang Palestino. Ito ay matapos sumiklab ang panibagong paglaban ng mamamayang Palestino mula Oktubre 7 nang inilunsad ng grupong Hamas ang mga armadong opensiba na tinawag nitong “Operation Al Aqsa Flood” sa hangaring kamtin ang kalayaan ng Palestine mula sa pananakop ng Israel.

Sa Quezon City, nagtipon sa Boy Scout Circle noong Oktubre 11 ang mga grupong pambansa-demokratiko para ipakita ang kanilang suporta sa pakikibakang Palestino laban sa imperyalistang US at Zionistang Israel. Panawagan nila ang kagyat na pagtatapos sa marahas na okupasyon ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine at pag-atras ng US sa suportang militar at pulitikal ng teroristang estado ng Israel.

Dala nila ang panawagang “From the river to the sea, Palestine will be free” (Mula ilog hanggang dagat, lalaya ang Palestine) na pumapatungkol sa pagbawi at pagdudugtong ng malaking tipak ng teritoryong Palestino sa pagitan ng West Bank at Gaza na iligal na inagaw at marahas na sinasakop ng Israel.

Sa pamamagitan ng mga armadong opensiba, napaatras ng mga Palestino ang mga sundalong Israeli na sumasakop sa mga teritoryong Palestino na dikit sa Gaza Strip. Ginantihan ito ng Israel ng walang pakundangang pambobomba mula sa ere na tumarget sa mga bahay ng mga sibilyan, eskwelahan, ospital at iba pang sibilyang imprastruktura sa Gaza. Nagbunga ang panibagong pang-aatakeng ito ng Israel sa pagkamatay ng mahigit 1,500 nang Palestino at pagdurusa ng milyun-milyon pa.

Sa Marawi City, mahigit 100 residente ang nagmartsa sa syudad noong Oktubre 10 para ipanawagan ang pagtigil ng mga pambobomba ng Israel sa Gaza. Dala ng mga watawat ng Palestine, kinundena rin nila ang walang tigil na pananalakay ng Israel sa moskeng Al Aqsa, isang banal na lugar ng kanilang pananampalataya sa Jerusalem.

Ayon kay Drieza Linindig, isang lider Maranao, nang makita ng mga taga-Marawi sa telebisyon ang pambobomba ng Israel sa Gaza City, naalala nila ang pambobomba ng AFP sa kanilang syudad noong 2017. Naaalala rin nila ang kawalang respeto ng mga sundalo na sumalakay sa Grand Mosque sa loob ng syudad.

“Ramdam namin ang galit ng mamamayang Palestino sa paglapastangan (ng Israel) sa moske sa Al-Aqsa at ang kanilang pagdurusa habang binobomba ang kanilang mga bahay,” aniya.

Pinangunahan naman ng International League of Peoples’ Struggle (ILPS) ang mga pagkilos sa iba’t ibang bansa. Tugon ito sa panawagan ng internasyunal na pamunuan ng alyansa na suportahan ang makatarungang pakikibaka ng Palestine.

“Hindi matatapos ang gera at di makakamit ang makabuluhang kapayapaan kung hindi tutugunan ang ugat ng kolonyalismo at pang-aapi (ng Israel),” pahayag ni Len Cooper, tagapangulo ng ILPS. “Sa pamamagitan lamang ng nagkakaisa at mas matinding paglaban ng mga Palestino at pakikiisa ng lahat ng inaaping mamamayan ang makapipigil sa panibagong serye ng imperyalista at Zionistang agresyon.”

Nagkaroon ng mga demonstrasyon ng pakikiisa ang mga organisasyong kaanib ng ILPS sa Canada, US, Africa, West Asia at mga bansa sa Europe.

Sa iba’t ibang bahagi ng mundo, dumarami ang mga mamamayang kumikilos para ipakita ang kanilang pagsuporta sa Palestine. Malalaking demonstrasyon ang isinagawa sa Turkey, Yemen, Jordan, ibang bansa sa Middle East at sa Paris, France at ibang syudad sa Europe. Ang mga ito ay inorganisa ng mga komite ng pagsuporta at mga migranteng Palestino na nakakalat ngayon sa buong mundo.

AB: Mga raling suporta sa pakikibaka ng Palestine, inilunsad