Pagbaba ng implasyon, walang epekto sa sahod at kita ng mamamayan

Bumaba ang tantos ng implasyon tungong 4.9% noong Oktubre, kumpara sa 6.1% noong Setyembre. Gayunpaman, wala itong epekto sa sahod ng mga manggagawa na nananatiling mas mababa sa pamantayan ng kahirapan (poverty line) dulot pambabarat ng kapitalista at pagtanggi ng reaksyunaryong estado na dagdagan ito ng makabuluhang halaga.

Nananatiling mataas ang presyo ng pagkain, sa kabila ng ipinagmamayabang ng upisyal ng rehimeng Marcos na bumaba na ang presyo ng bigas. Matataas rin ang presyo ng gulay tulad ng karots, patatas, cabbage at bawang. Sa pangkalahatan, nasa 7.1% ang tantos ng implasyon ng pagkain, at ang bigas sa partikular ay nasa 13.2%.

Ayon sa Ibon Foundation, katumbas lamang ng ₱504 ang tunay na halaga ng arawang sahod sa National Capital Region (NCR) na ₱610. Noong Oktubre, kailangan na ng isang 5-kataong pamilya ng ₱1,189 kada araw, mahigit doble sa tunay na sahod, o ₱25,850 kada buwan para mabuhay nang disente sa rehiyon.

May mga rehiyong mas mataas pa ang nakabubuhay na sahod dulot ng mas mataas na implasyon. Isa rito ang BARMM, kung saan kakailanganin ng isang pamilya ang ₱2,013 kada araw para mabuhay nang disente. Napakalayo rito ang nakatakdang ₱341 arawang minimum sa rehiyon.

AB: Pagbaba ng implasyon, walang epekto sa sahod at kita ng mamamayan