Protesta kontra sa bagong kasunduang militar ng Japan at Pilipinas, inilunsad sa embahada ng Japan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagtungo sa embahada ng Japan sa Pasay City ngayong araw ang iba’t ibang mga organisasyong masa sa pangunguna ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) at Asia-Wide Campaign against US-Japanese Domination and Aggression of Asia para kundenahin ang pagpirma ng Japan at Pilipinas sa kasunduang militar na Reciprocal Access Agreement. Ayon sa Bayan, ang kasunduan ay isang mapanganib na hakbang at magbubunga ng pinatinding militarisasyon at tunggalian sa Asia Pacific.

Idiniin ng Bayan na pinag-iibayo ng kasunduan ang “pihit sa Asia” ng imperyalistang US kung saan ginagamit ang Japan at Pilipinas para pagsilbihin bilang mga “katuwang” sa pagsisikap nitong ikahon ang katunggaling imperyalistang China.

“Ang walang tigil na pang-uupat ng gera ng US ay nagpapainit sa mga tensyon sa rehiyon at nagpapataas sa panganib ng isang lantad na tunggaliang militar sa rehiyon,” ayon pa sa grupo.

Dapat umanong ikabahala ng mamamayang Pilipino ang pagnanais ng Japan na palawakin nito ang presensyang militar nang hindi buong tinutugunan at binibigyan-hustisya sa mga biktima ng panggegera nito sa nakaraan. “Partikular dito ang nakakikilabot na sistema ng comfort women na sumira sa napakaraming buhay sa buong Asia,” ayon sa grupo.

Nakiisa sa pagkilos sa embahada ang kababaihang kasapi ng Gabriela at Lila Pilpina, grupong kumakatawan sa mga comfort women at kanilang pakikibaka para sa hustisya.

Para sa Lila Pilipina, isang malaking inhustisya ang pagbabalik ng armadong pwersa ng Japan sa bansa at pakikipagkasundo ng Pilipinas dito para sa mga akibidad militar. Hindi pa napapanagot ang Japan sa mga kasalanan nito noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, at wala pang hustisya sa comfort women, ay narito na naman silang muli.

Sa harap nito, inihapag ng Bayan at iba pang mga organisasyon ang anim na puntong panawagan para kaisahin ang mas marami pang mga organisasyon at Pilipinong nagmamahal sa tunay na kapayapaan at kalayaan sa Asia Pacific.

Ipinanawagan nilang kagyat na ibasura ang kasunduan ng Pilipinas at Japan; ibasura ang Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement at iba pang hindi pantay na kasunduang militar ng Pilipinas at US; tunay na hustisya at bayad-pinsala sa lahat ng biktima ng panggegera ng Japan; paglilipat ng pondong militar tungong serbisyong panlipunan; pag-atras ng Japan mula sa landas ng gera at sumunod sa probisyon ng konstitusyon nito para sa kapayapaan; at pagpapatupad ng gubyerno ng Pilipinas ng isang nagsasariling patakarang panlabas na gagabay sa pakikitungo nito sa China at koalisyong pinamumunuan ng US kung saan kabilang ang Japan.

AB: Protesta kontra sa bagong kasunduang militar ng Japan at Pilipinas, inilunsad sa embahada ng Japan