Walang tigil-putukan ngayong kapaskuhan, ayon sa CPP

Inianunsyo ngayong Lunes ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (CPP) na hindi sila magdedeklara ng tigil-putukan ngayong kapaskuhan. Anang grupo, “walang karason-rason para magdeklara ng tigil-putukan.”

Isinisi ng CPP ang pagpapaliban ng tigil-putukan ngayong taon sa nagpapatuloy na operasyong militar at pag-atake ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa maraming komunidad sa kanayunan. Anila, maraming barangay ang ipinaiilalim sa paghaharing militar kung saan kung saan ginigipit ang mamamayan kahit sa pagbili ng bigas o pagtrabaho sa kanilang sakahan, kung saan nirereyd ng mga sundalo ang mga bahay, walang batayang nang-aaresto, nangtotortyur at walang pakundangang pumapatay ng mga tao, naghuhulog ng bomba, nagpapasabog ng mga rocket, at nanganganyon sa mga komunidad, sakahan at mga kagubatan, at namumwersa sa mga sibilyan na “sumuko.”

Anang CPP, sa desperasyon ng rehimeng Marcos at armadong pwersa nito na “durugin” ang rebolusyonaryong kilusan, sinasagasaan nila ang karapatang-tao at internasyunal na makataong batas. Maging mga bata umano ay binibiktima ng mga ito. “Kabilang dito ang paglabag sa karapatan at espesyal na proteksyon sa mga bata, kung saan pinatay ang mga bata sa mga masaker ng AFP at walang pakundangang pamamaril, o kini-kidnap at ginagawang hostage dahil lamang mga anak sila ng pinagsusupetsahang rebolusyonaryo,” anang pamunuan ng CPP.

Sa talaan ng Ang Bayan (AB), pahayagan ng CPP, 47,017 (o 288 kada araw sa abereyds) ang naging biktima ng mga paglabag sa karapatang-tao sa ilalim ni Marcos. Sa kabuuan, 379 kaso ng mga paglabag sa karapatang-tao ang naitala ng AB. Halos tatlong ulit na mas malaki ang bilang ng mga kaso kumpara sa naitalang kaso (137) sa unang hati ng taong 2022. Hindi bababa sa 45 ang biktima ng pampulitikang pamamaslang ng militar at pulis simula nang maupo sa poder si Marcos Jr.

Kada linggo, halos tatlo ang biktima ng tortyur habang mayroon isang biktima ng padukot. Tinatayang 126 ang biktima ng pagbabanta, pananakot at intimidasyon kada araw. Hindi bababa sa 37,144 ang naging biktima ng sapilitang pagbabakwit at dislokasyon dulot ng malawakang militarisasyon at okupasyong militar sa kanayunan.

Sa gayon, binibigyan ng Komite Sentral ng awtoridad ang armadong pwersa nito na Bagong Hukbong Bayan (BHB) na maglunsad ng mga taktikal na opensiba sa darating na mga araw. Ayon sa Komite Sentral, “tungkulin ng BHB na armadong ipagtanggol ang mamamayan, maging ngayong kapaskuhan, at ngayong nasa gitna tayo ng pagluluksa sa pagpanaw ng pinakamamahal na Ka Jose Ma. Sison.”

Idineklara nito: “Inaatasan ng Komite Sentral ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pamamagitan ng Pambansang Kumand sa Operasyon at mga Panrehiyon at Subrehiyong Kumand sa Operasyon na aktibong labanan at biguin ang kampanya ng armadong panunupil ng AFP.”

Maaari umanong magkonsentra ng pwersa ang BHB para patamaan ang “nahihiwalay, mahihina at pagod” na mga tropa ng sundalo at pulis at parusahan sila sa kanilang dumaraming krimen sa mamamayan. (CPP Information Bureau)

AB: Walang tigil-putukan ngayong kapaskuhan, ayon sa CPP