Archive of NDF-Palawan

Wakasan ang pyudal at malapyudal na pagsasamantala, lutasin ang malawakang kahirapan at kagutuman! Itanghal at dakilain ang uring magsasaka!
October 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Ngayong Oktubre, buwan ng mga Magsasaka, dinadakila ng National Democratic Front-Palawan ang malawak na hanay ng uring magsasaka kabilang ang mga manggagawang bukid at mga mangingisda sa probinsya at buong bansa. Dapat itanghal ang kanilang kabayanihan sa araw-araw nilang pagpapagod at pagpapakasakit, katuwang ang uring manggagawa, upang pakainin ang buong lipunan sa harap ng sukdulang […]

Singilin at panagutin ang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte sa pandaraya sa Eleksyong 2022!
October 16, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Habang walang ilusyong maghahatid ng makabuluhang pagbabago ang reaksyunaryong eleksyon sa bansa, nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa galit ng taumbayan sa lansakang pandaraya sa nakalipas na eleksyong 2022 na nagluklok ng pinakamasasamang angkan ng Marcos at Duterte sa tuktok ng estado-poder ng lipunang malakolonyal at malapyudal. Tulad ng isda na nahuhuli […]

Mamamayang Palaweño, padagundungin ang nagkakaisang panawagan at paglaban sa mapangwasak na pagmimina!
October 16, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Daig pa ang pulubing nang-aamot ng limos, walang kahihiyang isinasangkalan ng rehimeng US-Marcos II at mga galamay nito ang dumadausdos na ekonomya upang magganyak sa mga dayuhang korporasyon sa mina na mamuhunan sa bansa. Para tugunan ang makaisang-panig na neoliberal na polisiyang ipinapataw sa mga atrasadong bayan tulad ng Pilipinas, nagpahayag ang Foreign Affairs Secretary […]

Ipagbunyi ang tagumpay ng mamamayan ng Brooke's Point laban sa mapaminsalang mina ng INC at Celestial Mining!
September 03, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines – Palawan, kaisa ng buong mamamayan ng probinsya, ang malaking tagumpay ng mamamayan ng Brooke’s Point na maipatigil ang operasyon ng mga mapaminsalang mina ng Ipilan Nickel Corporation (INC) at Celestial Nickel Mining Exploration Corporation (Celestial Mining). Muling napatunayan na sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagsalig […]

Lubusang wakasan ang mapanlinlang at mapanlamang na “pakikipagkaibigan” ng US sa Pilipinas
August 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Walang nakamit na proteksyon at kapanatagan ang mamamayang Palaweño at kapwa-masang anakpawis ng Pilipinas–bagkus ay papatinding ligalig, pagkatakot, kahirapan at pagyurak sa soberanya magmula nang pinagtibay noong Agosto 30, 1951 ng mga mapanggera’t mapanakop na US at mga taksil na papet sa Pilipinas ang Mutual Defense Treaty (MDT). Sa paglagda sa nasabing “kaisahan” ng magkabilang-panig […]

Sa unang taon ng brutal na pagpaslang sa mag-asawang Tiamzon at 8 pang kasama, singilin at pagbayarin nang mahal ang rehimeng US-Marcos II!
August 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Matapos ang isang taon ng kawalan ng hustisya, naninindigan ang NDFPalawan, sampu ng buong rebolusyonaryong kilusan sa bansa at sambayanang Pilipino, na dapat tuluy-tuloy na singilin at pagbayarin nang mahal ang buong pasistang rehimeng US-Marcos II at Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kanilang brutal na pagpaslang kina Benito “Ka Laan” Tiamzon, tagapangulo ng […]

Katutubong Palaweño, magkaisa para ipaglaban ang lupang ninuno, kabuhayan at karapatan!
August 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Sa ika-29 taon ng pandaigdigang araw ng katutubong mamamayan ng daigdig, nananawagan ang National Democratic Front-Palawan sa mga katutubong Palaweño na magbangon at magkaisa laban sa komun na kaaway ng bayan—ang imperyalismong US at mga lokal na papet nito. Makatwirang ipagtanggol ang lupaing ninuno at labanan ang pagsasamantala sa minorya at buong aping uri. Tulad […]

SONA 2023, hungkag! Walang tunay na kaunlarang nakamit ang mga Palaweño sa unang taon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II!
August 02, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Hungkag, pawang mga kasinungalingan, at hindi sinalamin ng State of the Nation Address 2023 ng ilehitimong presidente ng reaksyunaryong gubyerno na si Ferdinand Marcos Jr ang tunay na kalagayan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Ni wala itong binanggit na mga partikular na kalagayan at proyekto sa Palawan, gayong kaliwa’t kanan ang mga desperasyon at […]

Ang hatol ng mga Palaweño sa unang taon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II: TUTA, PALPAK AT PAHIRAP!
June 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Sa unang taon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II, ibayong kahirapan ang dinanas ng mamamayang Palaweño sa higit na paglala ng pamalagiang krisis ng sistemang malakolonyal at malapyudal ng Pilipinas. Dahil dito, hinahatulan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Palawan ang unang taon ng panunungkulan ng rehimeng US-Marcos II na bigo sa paglilingkod para sa kagalingan, kabuhayan […]

Sa ika-35 taon ng batas sa huwad na reporma sa lupa na CARP, paigtingin ang anti-pyudal na pakikibaka at isulong ang rebolusyong agraryo sa Palawan!
June 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Tulad ng mga huwad na reporma sa lupa ng lahat ng rehimen, walang makabuluhang reporma sa lupa ang nakamit ng mga magsasaka sa 26 taong pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) mula noong 1988 sa ilalim ng rehimeng US-Corazon Aquino hanggang magtapos ito noong 2014. Hindi kailanman tinugunan ng mga batas sa huwad na […]