Aral ng Komuna ng Paris: Isulong ang digmang bayan, wakasan ang pasistang lagim ng estado!

Nakikiisa ang Kabataang Makabayan sa paggunita ng uring manggagawa sa Komuna ng Paris ngayong ika-150 anibersaryo nito. Ang kasaysayan ng Komuna ay ang kasaysayan ng diktadura ng proletaryado—ang pagpupunyagi, tagumpay, at mga aral ng pag-agaw ng kapangyarihan mula sa naghahari patungo sa masang anakpawis na tunay na nagmamay-ari nito.

Ang Komuna ng Paris ang naging hantungan ng ilang dekada ng pakikibaka ng uring proletaryo para sa kanilang mga demokratikong interes. Ibinunga ito ng ilang ulit na pang-iipit, pagmamalupit, at pandarahas ng pamahalaang burgesya sa uring manggagawa at magsasaka. Sa bawat pagsisikap at tagumpay ng masa na i-abante ang pakikibaka, tinutumbasan ito ng burgesya ng sampung beses na hagupit ng pagsugpo sa rebolusyon.

Naging malinaw sa uring proletaryo: ang kalayaan, pagkakapantay-pantay, at kapatiran na kanilang inaasam ay hindi makakamit nang walang himagsikan.

Mula noon ay namarkahan na sa kasaysayan ang pagtatayo ng sariling gubyerno ng uring manggagawa sa Paris. Ang karanasan na ito ang pinaghalawan ni Lenin ng mga teorya at praktika na magiging krusyal sa pagsusulong ng rebolusyon ng masa laban sa mga reaksyunaryong estado sa buong daigdig.

Bagama’t di magtatagal ay makikita ang mga naging kahinaan ng Komuna ng Paris, ang mga aral nito ay nag-iwan ng di mapapantayang kahalagahan sa pandaigdigang komunistang pakikibaka ng uring proletaryo. Lubos nitong mapatitingkad ang kahalagahan ng pagsasanib-pwersa ng uring manggagawa at magsasaka, at gayundin, ang di maisasantabing hakbang ng buong-buong pagwasak sa kapangyarihan ng naghaharing uri.

Malaking bahagi sa paglulunsad ng pambansa demokratikong rebolusyon sa ating bayan ang pagsasaalang-alang at pagpulot ng mga aral mula sa mayamang kasaysayan ng pandaigdigang proletaryong rebolusyon. Ngayon, walang pag-aagam-agam sa isip masa na ang sambayanang kumikilala sa kanyang kapangyarihan ay may lakas at kakayahang agawin at hawakan ito.

Sa harap ng tumitinding pasistang lagim ng rehimeng Duterte, hamon sa lahat ng demokratiko at patriyotikong kabataan at mamamayan na walang kapagurang magpunyagi para sa lalong pagdaluyong ng dagat-dagatang bilang ng mamamayan na mapagpasyang lalahok sa pakikibaka para sa tunay na kalayaan at pagkamit ng mga demokratikong karapatan.

Ang Komuna ng Paris ay patunay na ang uring manggagawa ang may pinakamahigpit na pagtangan sa pinakasolidong lakas ng masang nagkaisa. Katulad ng inspirasyon na binigay nito sa uring proletaryo sa panahon nina Marx at Lenin, ang Komuna at ang mga tagumpay nito ay nananatili pa ring nakatatak sa isip at diwa ng bawat rebolusyonaryong nag-aasam ng sosyalistang hinaharap.

Mabuhay ang uring manggagawa!
Mabuhay ang pandaigdigang proletaryong rebolusyon!

Aral ng Komuna ng Paris: Isulong ang digmang bayan, wakasan ang pasistang lagim ng estado!