Araw ng pag-alala sa mga martir ng sambayanan, mga babae, bata, at mamamayang biktima ng imperyalismong US at mga pasistang papet nito

, ,

Pinakamataas na pagpupugay sa mga martir ng sambayanan na nag-alay ng kanilang natatanging buhay para sa uring inaapi at pinagsasamantalahan sa buong daigdig! Nananatili sa diwa ng mga masa at kasama sa pakikibaka ang naging maningning na buhay ng bawat rebolusyonaryong martir na hanggang sa huling hininga ay hinarap ang tumitinding pasismo ng estado para lubos na mapaglingkuran ang sambayanan.

Kasabay ng pag-alala sa mga yumao ngayong Undas, nakikidalamhati ang MAKIBAKA-Batangas sa mga naulilang pamilya, kaanak, at kaibigan ng mga biktima ng ekstra-hudisyal na pagpaslang ng reaksyunaryong estado. Mahigit dalawang taon na ang nakalilipas ngunit hindi pa rin nakakalimot ang mamamayan sa walang-awang pagpaslang sa mag-asawang aktibista na sina Ariel at Chai Evangelista. Pilit mang maghugas-kamay ang pasistang kasundaluhan ng 59th IBPA, sariwa pa rin sa mga naulila ang pagpatay sa batang si Kyllene Casao at magsasakang si Maximino Digno, at malinaw sa kanila kung sino ang may sala.

Hindi nalalayo dito ang higit na pagluluksa ngayon ng mga Palestino sa pagkawala ng libu-libong inosenteng buhay sa Gaza at West Bank, kung saan mahigit 3,400 ang bata at nasa 2,100 ang kababaihan. Sa mga oras na ito, habang taimtim na hinihiling ng buong mundo ang katahimikan ng kaluluwa ng mga namatay, nakabibingi at nakamamatay na ingay naman ang bumubulabog sa Palestine sa umiigting na pambobomba at pagsalakay ng Zionistang estado ng Israel na suportado ng US. Nakikiramay ngayon ang buong daigdig sa mga Palestino na ang tangi lamang nais ay mabawi ang kanilang lupang tinubuan mula sa Israel at mamuhay ang kanilang mga anak sa isang makatarungan at mapayapang lipunan, katulad din ng hinahangad Pilipinas at iba pang bansang kinubabawan ng imperyalismo.

Sa lumalakas na panawagan ng milyun-milyong mamamayan sa paglaban sa gerang-agresyon ng US-Israel sa Palestine at paglabag sa karapatang-tao sa buong daigdig, lalo nang nangangatal ngayon ang mabuway at nabubulok nang reaksyunaryong gubyerno at imperyalismo sa multong sila rin ang may gawa. Hindi kailanman maghihilom ang sugat sa puso ng sambayanan hangga’t hindi nakakamit ang hustisya – hangga’t hindi napapanagot ang estado ng naghaharing uri at ang imperyalismong US. Sila ang walang-kaluluwang naghahasik ng teror at kumikitil sa buhay ng mamamayan.

Hindi magwawakas sa luha ang pagluluksa sa mga napaslang ng karahasan ng estado at imperyalistang amo nito. Ang bawat patak ng luha para sa mga martir ng sambayanan at biktima ng mga krimen ng estado ang s’yang didilig at magpapayabong sa binhi naglalagablab na galit ng sangkatauhan, at sasambulat sa mga halimaw hanggang ganap itong maibagsak.

Hustisya para sa mga biktima ng ekstrahudisyal na pagpaslang, gerang agresyon, at henosidyo!
Habampanahong mabubuhay ang alaala ng mga martir ng sambayan!

Araw ng pag-alala sa mga martir ng sambayanan, mga babae, bata, at mamamayang biktima ng imperyalismong US at mga pasistang papet nito