Atrasadong lokal na agrikultura ang salarin sa pagtaas ng presyo ng pagkain

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi pa hinihiwa ang sibuyas, mapaluluha ka na sa mahal ng presyo – iyan ang masakit na katotohanang binabalikat ngayon ng sambayanang Pilipino. Nitong mga nakaraang buwan hanggang kasalukuyan, pumapalo ng P600 hanggang P720 ang presyo ng isang kilo ng sibuyas sa mga lokal na merkado sa Bikol at buong Pilipinas. Hindi ito ang unang beses na sumipa nang ilang ulit ang presyo ng mga batayang bilihin. Kung hindi sibuyas ang tataas ng presyo, magmamahal naman ang asukal, sili, iba pang gulay, bigas at iba pang pangunahing konsumo. Ngunit sa halip na matamang pag-aralan at harapin ang ugat ng paulit-ulit na problemang ito, sinasakyan pa ng rehimeng US-Marcos ang kasalukuyang kalagayan upang lalo pang patindihin ang pagsalig ng bansa sa importasyon sa kapinsalaan ng lokal na agrikultura.

Upang seryosong maharap ang suliranin sa presyo ng pagkain at mga batayang pangangailangan, kailangan itong ugatin sa kalagayan ng lokal na agrikultura ng Pilipinas. Sa kabila ng pagiging isang bansang agrikultural at mayaman sa natural na rekurso, pinananatili ng lokal na naghaharing-uri at ng kasabwat nitong malalaking burgesya kumprador, burukrata kapitalista at mismong imperyalismong US na bansot at atrasado ang agrikultura sa bansa. Hindi pa nasapatan sa dati nang mga paraan ng pagpiga ng tubo at pagsasamantala, sa ilang dekadang pagpapatupad ng mga patakarang neoliberal ay lalong sinaid ng mga naghaharing-uri ang kakayahan ng bansang tumayo sa sarili nitong mga paa. Ang masahol pa nga, nais pa nila itong lubus-lubusin sa pamamagitan ng pagtutulak ng mga mapaminsalang amyenda sa Konstitusyon.

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa malawak na masa sa patuloy na panawagang dapat tupdin ng pamahalaan ang obligasyon nitong magsagawa ng mga kongkreto at makabuluhang hakbang para resolbahin ang problemang lalong nagpapahapdi sa sikmura ng taumbayan. Dahil hindi aasahang kusa na lamang itong gagawin ng papet at kontra-maralitang rehimeng US-Marcos, makatwiran lamang na mangalampag at dalhin sa lahat ng maaaring daluyan ang mga protesta at pagkilos ng masa. Liban sa mga kagyat na paraan upang makontrol ang presyo, dapat ding diinan ng kilusang masa ang anti-pyudal na kampanya upang paunlarin ang pambansang agrikultura at sa kalaunan, ibunsod ang mga makabuluhan at pangmatagalang repormang tunay na reresolba sa mga suliranin ng mamamayan. Ito ay hanggang sa tuluyan nang mahawan ang daan para sa sosyalistang landas na siyang magiging katuparan ng tunay na kaunlaran at kasaganaan para sa malawak na hanay ng mamamayang Pilipino.

Atrasadong lokal na agrikultura ang salarin sa pagtaas ng presyo ng pagkain