Crackdown sa Hanay ng Kabataan at Paggamit sa mga Ahensya ng Gubyerno Bilang Ahente ng Panunupil, Bahagi ng Pasistang Whole-of-Nation Approach ni Duterte

Kataksilan sa makasaysayang papel ng kabataan sa pagbabago ng lipunan ang pahayag ni Ronald Cardema, Tagapangulo ng National Youth Commission (NYC), na dapat isailalim sa profiling ang lahat ng mga progresibo at makabayang kabataang mapaghihinalaang may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan. Ayon sa kanya, marapat na gamiting makinarya ng gubyerno ang Sangguniang Kabataan (SK) upang masinsing makakalap ng impormasyon sa hanay ng mga kabataan – sa mga pamantasan, komunidad, mga kabayanan at kanayunan. Sa ganitong balangkas, itatransporma ang NYC, SK at iba pang mga organisasyon ng kabataan bilang isang malawak na lambat-paniktik laban mismo sa kapwa nila kabataan.

Ang paggamit ng rehimeng US-Duterte sa mga ahensya ng gubyerno at organisasyong sibil tulad ng NYC at SK bilang mga ahente ng panunupil ay nakabalangkas sa estratehiyang militar na Whole-of-Nation Approach (WoNA) na ipinapatupad ng Executive Order 70 (EO 70). Lantarang kinakasangkapan at pinalalahok ng rehimen ang lahat ng ahensya ng gubyerno, organisasyon at samahan ng mamamayan sa kanyang kontra-insurhensyang kampanya upang lumikha ng ilusyon ng suportang masa. Ito ang aktwal na pagpapairal ni Duterte ng batas militar at pasistang diktadura kung saan nananaig ang pagkubabaw ng militar sa lahat ng aspeto ng paggugubyerno at tahasang sinusupil, tinutugis at pinaparusahan lahat ng pwersang makabayan, progresibo at oposisyong pulitikal.

Alam ng kasalukuyang rehimen na malaki ang impluwensya ng kabataan sa upinyong publiko at sa pampulitikang klima ng bansa. Malaking banta sa kanyang tiraniya ang matalas at syentipikong pagsusuri ng mga kabataan sa papalalang krisis sa ekonomya at sa kanilang paninindigang ipaglaban ang demokratikong interes ng kanilang hanay at ng buong sambayanan. Tulad ng ginawa noon ni Marcos sa panahon ng Batas Militar, tinitiyak ngayon ni Duterte ang mahigpit na pagmamanman at kontrol sa kabataan at ang sistematikong crackdown sa lahat ng namumulat at nangangahas na magprotesta’t lumaban.

Minamaliit ni Duterte ang kakayahan ng mga kabataan. Inaakala niyang sapat na ang paggipit sa mga pamantasan at mga guro nito, pagpapalabnaw sa kasaysayan at pag-aalis ng mga makabayang aralin at tuwirang paggamit ng mga ahensya ng gubyerno para sa pasismo ay mapipigilan niya ang pagtuklas ng kabataan ng mga daluyan para sa kanilang kahilingan at kahingian. Mahusay na nasusuri at nai-uugnay ng kabataan, kapwa sa kalunsuran at kanayunan, ang kanilang kalagayan sa lahat ng mga uring inaapi at pinagsasamantalahan sa lipunan. May pagtananaw sila sa kagyat at susing tungkuling lumahok sa malawak na pagbabalikwas ng sambayanan laban sa nangungunang pwersang mapanupil at mapagsamantala. Ang pinakaabanteng seksyon ng kabataan ay tinatahak ang landas ng armadong paglaban upang pabagsakin ang reaksyunaryong estado at palitan ito ng isang tunay na demokratikong gubyernong bayan.///////]

Makailang ulit nang pinatutunayan ng kasaysayan, mula sa pagpapabagsak sa diktadurang Marcos hanggang sa pagpapatalsik kay Estrada, na hindi kailanman napigilan ng anumang terorista at pasistang pakana ang pagsambulat ng lakas ng mamamayan. Sa ibayong pagkalango ni Duterte sa kapangyarihan at pagwawasiwas niya ng pinasahol na militaristang paghahari, tiyak ang kanyang magiging kabiguan sa pasistang pambubusal sa panawagan at paglaban ng mamamayan. Ang pagtindi ng pang-aapi at pagsasamantalang dinadanas ay higit lamang na magtutulak sa kabataang pag-aralan ang lipunan, tumangan ng armas at ipagtanggol ang sarili. Patuloy na hahadlangan ng kabataan, kasama ang malawak na hanay ng mamamayan, ang sukdulang pagtitindig ni Duterte ng kanyang pasistang diktadura.

Pinagpupugayan ng Kabataang Makabayan-Bikol ang lahat ng kabataang manggagawa, magsasaka, estudyante, propesyunal, nasa komunidad at iba pang larangan na mapangahas at aktibong lumalahok sa iba’t ibang porma ng paglaban sa reaksyunaryong pwersa. Nananawagan ang KM-Bikol sa lahat ng kabataan na labanan ang MO32, WoNA, E0 70 at iba pang militaristang pakana ni Duterte upang supilin ang paglaban ng mamamayan at konsolidahin ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Ilantad ang mga nagkukunwaring kinatawan ng kabataan ngunit tumitindig pabor sa total war ni Duterte laban sa sambayanan. Hamon sa kabataan na ibayong pagtibayin ang pagkakaisa, tumindig kasama ng kahat ng uring inaapi at pinagsasamantalahan at mapangahas na ipagpatuloy ang makatwirang paglaban sa pagsasamantala at pasismo ng estado.

Crackdown sa Hanay ng Kabataan at Paggamit sa mga Ahensya ng Gubyerno Bilang Ahente ng Panunupil, Bahagi ng Pasistang Whole-of-Nation Approach ni Duterte