Igalang at ipagtanggol ang karapatan ng mga bata at kabataan! Tuligsain at ibasura ang PNP BIDA!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nakapangingilabot ang paggamit at pagdawit ng PNP sa mga bata bilang instrumento ng kanilang teroristang karahasan sa mga programang gaya ng BIDA o Batang Iwas Droga Advocates Kontra Pandemya. Sa tabing ng kampanyang kontra-droga, nagsisilbi ang programa sa kontrainsurhensyang pakana ng PNP. Kabilang sa mga aktibidad ng BIDA ang pag-oryentasyon sa mga bata at kanilang magulang na hikayatin umanong sumuko ang kanilang mga kakilala, kaibigan at mga kapamilyang pinaghihinalaang kasapi ng rebolusyonaryong kilusan. Sa Bikol, limang taon nang ipinatutupad ang naturang programang bumabalasubas sa karapatan at kalayaan ng mga bata at kabataan.

Ngunit, kailanman hindi bumida sa mamamayan ang isang militaristang kampanyang walang ibang nais kundi takutin ang mamamayan at wasakin ang pagkakaisa ng kanilang mga komunidad. Lalo na kung ito ay ipatutupad para lang sa ikasisiya nang mga pinaka-notoryosong kriminal at kaaway ng masang Bikolano sa kasalukuyan na si Duterte. Ang nais ng PNP, sa halip na mamulat ang mga bata sa katotohanan, lumaki ang mga itong naniniwala sa mga kasinungalingang ipinapakalat ng mga galamay ni Duterte.

Ang dapat na malaman ng mga bata at kabataan ay ang kanilang mga karapatan at papel sa lipunang ginagalawan. Karapatang magsalita sa gitna ng pambubusal ng rehimeng nais panatilihing pipi ang mamamayan. Karapatang malayang makakilos sa gitna ng marahas na pagkontrol ng rehimen at sapilitang pagpapayukod sa mamamayan sa mando ng diktadurya. Karapatang pumili ng tatahaking kinabukasan sa gitna ng pagpataw ng mga neoliberal na patakaran ng isang masibang rehimeng nais lang ay magpakabundat sa hirap ng iba upang ang makinabang lang ay ang sarili, mga kroni at imperyalistang amo.

Hindi gaya ng AFP-PNP at reaksyunaryong estadong piyon sa maruming gera ang tingin sa kabataan, kinikilala ng NDF-Bikol ang bata at kabataan bilang mga binhing magpapatuloy ng rebolusyon at makikinabang sa mga tagumpay na makakamit sa pakikibaka laban sa imperyalista at mga tuta nitong tulad ni Duterte. Marapat na masapul nila ang tunay nilang kalagayan at mamulat sa marapat gawin upang baguhin ang maligalig, masalimuot at abang kalagayan nila at ng kanilang mga pamilya. Marapat na sila ay mabigyan ng wastong kaalaman upang magamit sa paglaban at pagpapabagsak sa mga nagdidiin lamang sa kanila sa walang humpay na karukhaan. Sila ang mga tunay na bidang babalikwas at magpapabagsak sa diktador na walang puwang sa kanilang bukas. #

Igalang at ipagtanggol ang karapatan ng mga bata at kabataan! Tuligsain at ibasura ang PNP BIDA!