Ilantad at Puspusang Labanan ang Panlilinlang, Panunupil at Pasismo ng Rehimeng Marcos II!

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan (PKP-TK) ang bagong pakana ng alagad ni Marcos Jr. na si Senador Francis Tolentino na amyendahan ang nilalaman ng Statement of Assets, Liabilities and Net worth (SALN) ng mga nagtatrabaho sa gubyerno, sila man ay inihalal o hinirang. Nais ni Tolentino na obligahing ilagay sa kanilang mga SALN kung mayroon silang kapamilya o kamag-anak na kasapi o konektado umano sa mga “teroristang” grupo. Tinuntungan ng panukalang ito ang iligal na pag-aresto kamakailan lamang kay Adora Faye De Vera, kapatid ng hepe ng Commission on Higher Education (CHED) na si Prospero De Vera. Si Adora Faye ay biktima ng diktadura at ng martial law. Inaresto siya noong 1976, pinahirapan at tinortyur at inaakusahang kasapi ng rebolusyonaryong kilusan. Nais ng rehimen na tugisin at parusahan maging ang mga inosenteng kamag-anakan at mga kaibigan ng mga diumano’y NPA.

Isa lamang ito sa marami pang anyo ng pagsupil ng rehimen. Hindi pa man umiinit sa kanyang pagkakaupo sa Malacañang, sunod-sunod na ang ipinatupad na mga patakaran at hakbanging kontra-mamamayan at anti-demokratiko. Ipinakita na ng kampo ni Marcos Jr ang katangian ng kanyang rehimen — isang ultra-kanan at mapanupil na paghahari.

Sa hibang na pag-iilusyong tatapusin umano nito ang armadong pakikibaka ng CPP-NPA-NDFP sa unang anim na buwan ng kanyang ilehitimong paghahari, tiyak na walang pakundangang mananalasa at maghahasik ng pasismo’t awtoritaryanismo rehimen ni Marcos Jr. gamit ang berdugong AFP-PNP at mga panatikong alipures at kroni nito.

Bahagi ito ng isang orkestradong pambansang iskema ng AFP-PNP, gamit ang Retooled Community Support Program (RCSP), ang pagkontrol sa galaw ng populasyon laluna sa mga kanayunan gayundin sa mga kalunsuran. Sa mga inilulunsad nitong “census”, sapilitang ipinalalahad sa mamamayan kung mayroon silang kamag-anak na NPA. Gamit ang iba’t ibang paraan ng pangigipit, pinipilit paaminin ang mga taumbaryo at ginagamit ang mga nakukuhang impormasyon para lalo pang gipitin ang mga kapamilya at gamitin sila upang tugisin ang mga pinaghihinalaang kasapi ng NPA at mga tagasuporta nito. Sa katunayan, ginagawa na ng mga pasistang militar ang pagtarget sa mga inosenteng sibilyang inaakusahan nilang kapamilya ng mga kasapi ng CPP-NPA tulad ng ginawa ng berdugong 85th IBPA kay Gng. Fe delos Santos, 64, noong 2018 sa Lopez, Quezon kung saan pinagbabaril siya sa loob ng kanyang tindahan bilang ganti sa mga opensiba ng NPA sa probinsya.

Ipinapakita lamang nito na nagkukumahog ang ilehitimong rehimeng Marcos II na ipatupad ang isang di-deklaradong batas militar upang busalan at supilin ang lahat ng lehitimong paglaban ng mamamayan para sa kanilang kagalingan. Itinuturing silang kalaban ng estado at kung gayon, malinaw na target ng anti-komunistang gera. Ngunit ang mga pasista-teroristang atakeng ito ng estado ay para ilihis ang atensyon ng taumbayan sa tunay na solusyon sa mga batayang problema ng bansa na sanhi ng pagsahol ng krisis sa ekonomya at pulitika. Hindi ito tanda ng lakas kundi ng paghina ng nabubulok na naghaharing sistema.

Noong panahon ng diktadurang US-Marcos I kung kailan naganap ang lansakang paglabag at pagyurak sa mga karapatang-tao ng mamamayan, ginamit at itinambol ang islogan ng “bagong lipunan” para linlangin ang mamamayan sa lahat ng mga atrosidad at kabulukan ng pasistang rehimen. Sa kasalukuyan, nagkakandarapa naman ang Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconcillation and Unity (OPAPRU) sa pamumuno ni Carlito Galvez upang patampukin naman ang hungkag na islogang “pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan” (unity, reconciliation and peace. Ngunit layon lamang nitong patahimikin at supilin ang paglaban ng mamamayang Pilipino sa isang tirano at pasistang rehimen. Paano magkakaroon ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan kung patuloy ang paninibasib ng mga pasista at paglapastangan sa mga karapatan at buhay at kabuhayan ng mamamayan? Paano magkakaroon ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan kung walang hustisyang panlipunan ang mamamayan at patuloy na di nagsisisi at nanagot ang pamilyang Marcos at mga pasista sa kanilang mga krimen sa bayan? Walang ibang nais ang rehimen kundi ang kapayapaan at katahimikan ng libingan para sa mga anak ng bayang nangangahas na lumaban para sa kapakanan ng sambayanang inaapi.

Dagdag pa, isinulong ng Phillippine Army sa Department of Education na pinamumunuan ni Sara Duterte ang isang memorandum of agreement para sa isang “information awareness campaign” sa mga junior at senior highschool. Paraan ito ng gubyerno para lasunin ang isip ng mga kabataan at kitlin ang demokratikong ispasyo sa mga eskwelahan sa ngalan ng anti-komunismo. Malinaw na indoktrinasyon ang layon ng rehimen sa mga kabataan para hindi maging kritikal ang pag-iisip, maging bulag at pasibo sa mga nagaganap sa kanyang paligid at lipunan at gamitin ang bagong henerasyon ng mga kabataang ito laban sa sarili nitong mamamayang nakikibaka para sa isang malaya, masagana at demokratikong kinabukasan.

Malinaw na ring nakikita ng sambayanan ang pagiging utusang aso ng mga pulitikong nasa saya ni Marcos Jr. sa maluwag nitong pagpapalusot ng P8.969 bilyong budget ng Office of the President para sa taong 2023 na hindi man lang tinalakay ang nilalaman at mabilis na tinapos sa loob ng wala pang sampung minuto nang wala man lamang deliberasyon. Halos kalahati nito o P4.5 bilyon ay mapupunta sa Confidential and Intelligence Fund (CIF) at ang P4.898 bilyon ay para sa Oversight to National Security Programs. Tiyak na ilalaan ng rehimen ang bilyun-bilyong pondong ito para suportahan ang pasista-teroristang pang-aatake ng estado sa mamamayan sa pangunguna ng NTF-ELCAC, huwag nang banggitin pa ang paglustay ng salapi ng bayan para sa luho at rehabilitasyon ng imahe ng diktador na Marcos Sr. at ng angkan nito.

Gayunman, anupamang pasismo at panlilinlang ang gawin ng rehimeng Marcos II, hindi na nito lubusang mabubura sa kamulatan ng sambayanang Pilipino ang tunay na kulay at katangian ng rehimen. Malinaw sa mamamayang lumalaban na ang rehimeng ito ay nagsisilbi lamang sa mga naghaharing uring — malaking burgesyang kumprador, panginoong maylupa, burukrata kapitalista at amo nitong imperyalistang US. Ang mga maralita ay animo mga peon lamang na mahalaga sa pagkuha ng boto sa panahon ng eleksyon ngunit isinasaisantabi na at kinalilimutan kapag nasa kapangyarihan na.

Bantad ng sugat na di naghihilom, ang mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan ay handang labanan ang lahat ng mga patakaran ng rehimeng Marcos II na nagsusulong sa awtoritaryanismo, terorismo ng estado, korapsyon at pagpapakatuta sa imperyalismo. Hindi titigil ang sambayanan na tuligsain at labanan ang lahat ng pakanang yumuyurak sa batayan at demokratikong mga karapatan ng mamamayan — ang karapatang mabuhay nang malaya at may dignidad at kaakibat na mga karapatang tinitiyak ng saligang batas ng Pilipinas at mga pandaigdigang batas at kasunduan hinggil sa karapatang-tao ng bawat mamamayan.

Ngayong Setyembre ang ika-50 taon mula nang itatag ang Batas Militar. Hindi mapipigilan ng ilehitimong pangulong Marcos Jr. na gunitain ng sambayanan ang madilim at madugong yugto sa kasaysayan ng bansa sa ilalim kanyang amang diktador na si Marcos Sr. Hindi dapat na kalimutan ang yugtong ito ng kasaysayan na siyang nais na burahin at linisin ng rehimen. Patuloy na pag-aralan at itatak sa kolektibong gunita ng sambayanang Pilipino na kinakailangan ang puspusang pakikibaka para labanan ang awtokratiko, anti-mamamayan at pasistang rehimen. Sa lahat ng pagkakataon dapat patuloy na isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon hanggang makamit ang tunay na kalayaan at demokrasya. Ito lamang at tanging ito lamang ang kalutasan at sandigan ng bayang inaapi at pinagsasamantahan.###

Ilantad at Puspusang Labanan ang Panlilinlang, Panunupil at Pasismo ng Rehimeng Marcos II!