Bukas na liham para sa CHR-MIMAROPA Ilunsad ang independyente at makatarungang imbestigasyon kaugnay sa krimen ng 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa mamamayang Mindoreño!

,

 

Kagalang-galang na Atty. Dennis Mosquera
Regional Director
CHR MIMAROPA

Mainit at mapagpalayang pagbati!

Kaisa ang NDFP-Mindoro, sampu ng mga alyadong rebolusyonaryong organisasyon nito, sa adhikain at mandato ng inyong ahensya para sa proteksyon ng karapatang pantao na nilalaman ng Saligang Batas ng Republika ng Pilipinas at sa mga kaukulang batas, patakaran at programa sa aspeto ng karapatang pantao. Kabilang na dito ang Comprehensive Agreement on Respect fof Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL), isang kasunduan na pinagtibay ng GRP at NDFP. Kung babalikan, unang napagtibay ng magkabilang panig ang kasunduang nito noong 1998 at muling pinagtibay sa pormal na paghaharap sa usapang pangkapayapaan noong 19-25 Enero 2017 sa Rome City, Italy sa ilalim ng rehimeng Duterte.

Kaugnay nito, nais naming maglinaw na isang lehitimo at makatuwirang aksyong militar ang matagumpay na taktikal na opensiba na inilunsad ng isang yunit ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro (LDGC) laban sa isang tim ng 4th IBPA noong Abril 25 kung saan nasawi si Private Mayu-ay Unaw. Sa designasyon niya bilang Private at kagawad ng 4th IBPA at 203rd IB, at armado sa panahong naganap ang ambus, inilagay niya ang kanyang sarili bilang aktibong armed agent of the reactionary state at kung ganun ay lehitimong target ng mga taktikal na opensiba ng Bagong Hukbong Bayan.

Bukod dito, sa harap ng rebolusyonaryong batas at hustisya, may pananagutan si Mayu-ay Unaw sa maraming krimen sa mamamayan lalo na sa mga katutubong Buhid, Tau-Buhid at Hanunuo kung saan siya ginamit ng mga handler niya sa 4th IB at bilang special enlist ng 203rd Brigade. Kilala si Pvt. Unaw sa kanyang masugid na partisipasyon sa kampanyang panunupil at supresyon lalo na sa hanay ng mga katutubong Buhid, Tau-Buhid at Hanunuo. Aktibo siya sa paggiya sa mga operasyong militar sa mga pamayanang katutubo na target dahasin at pasukuin ng mga sundalo. Inilagay niya sa panganib ang mga sibilyang katutubo sa kanyang pag-presyur para sumuko at iparada silang mga aktibong NPA sa kabila ng kanilang katayuang sibilyan. May direktang papel siya sa naganap na pinakahuling magkakasunod na insidente ng pagbigti ng anim na katutubong Buhid dulot ng labis na pagkasindak sa Focused Military Operations (FMO) at Retooled Community Support Program Operations (RCSPO)-ECLIP ng 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA. Dahil sa kanyang utang na dugo sa mamamayan at pandarahas sa mga sibilyan, naisakdal at nahatulan siyang nagkasala sa hukuman ng Demokratikong Gubyernong Bayan.

Ang matagumpay na ambus laban sa team ni Pvt. Mayuay ay nagpapatunay sa tuloy-tuloy na pagsulong at paglakas ng armadong pakikibakang inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan at sambayanang Pilipino laban sa paghahari ng imperyalismong US, malalaking burgesyang kumprador, malalaking panginoong maylupa na ngayon ay kinakatawan ng ilehitimo, pahirap at papet na rehimeng US-Marcos II. Nagpapatunay itong bigung-bigo ang gyera laban sa bayan at rebolusyonaryong pwersa na 6 na taong inilunsad ng rehimeng US-Duterte at ipinagpapatuloy ng kasalukuyang ilehitimong rehimeng US-Marcos II.

Sa panig ng LDGC, naglinaw ito na walang katotohanan ang paratang ng 203rd Brigade na dinahas ng LDGC ang tatlong sibilyang kasama ni Pvt. Unaw. Tiniyak ng mga Pulang mandirigma na hindi madamay ang mga sibilyan na nagkataong kasabay ng team ni Pvt. Unaw ng ilunsad ang matagumpay na ambus. Hindi rin totoo na sinunog ng mga Pulang mandirigma ang kanyang katawan, taliwas sa ipinararatang ng 203rd Brigade.

Alang-alang sa kapakanan ng masang kapwa natin pinaglilingkuran, parehas tayong may tungkulin na pangalagaan ang kapakanan ng mga sibilyan. Ang NDFP-Mindoro, bilang kinatawan ng Demokratikong Gubyernong Bayan (DGB) sa isla, ay nagsisilbing tagatiyak na naipatutupad ang kasunduang pinasok ng rebolusyonaryong kilusan. Sa ganitong konteksto, hinahamon ng NDFP-Mindoro ang CHR-MIMAROPA na maglunsad ng independyenteng imbestigasyon kaugnay sa mga insidente ng paglabag ng 203rd brigade sa karapatang pantao ng mga mamamayan.

Dagdag pa, sa halip na makaisang panig na katigan ang pahayag ng AFP at PNP, dapat isama sa imbestigasyon ng CHR-MIMAROPA ang dalawang magkasunod na insidente ng pambobomba at istraping, noong Abril 29 at Mayo 8, sa mga pamayanang katutubo sa bayan ng Mansalay, Roxas, Bongabong, at Bansud, at epekto nito sa mga residente. Bigyan ng partikular na tutok ang sunod-sunod na insidente ng pagpapakamatay ng anim (6) na katutubong Mangyan-Buhid dahil sa mental tortyur at pamimilit ng 4IB at mga katutubong sundalong tulad ni Pvt. Unaw na mga kasapi ang mga ito NPA. Dapat ding imbestigahan ng CHR-MIMAROPA ang pagdukot at iligal na pagdetine kay Mary Joyce Lizada at Arnulfo “Ompong” Aumentado, mga tagapagtaguyod ng karapatan ng mga katutubong Mangyan na kasapi ng organisasyong Bigkis at Lakas ng Katutubo sa Timog Katagalugan (BALATIK) noong Abril 25.

Dapat ilunsad ng CHR-MIMAROPA ang imbestigasyon upang bigyang hustisya ang mga biktima at panagutin ang mga tunay na nagyurak sa karapatang pantao ng mga sibilyan. Dapat papanagutin ang mga nasa likod ng mga insidente ng tumitinding pandarahas sa mga sibilyan sa panahon ng FMO at RCSPO-ECLIP ng 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA. Makabubuti sa mamamayan kung puntahan mismo ng CHR-MIMAROPA ang mga pamayanang ito upang makuha ang tunay na kalagayan nila sa saklaw ng pokus ng FMO-RCSP-ECLIP. Bilang isang sibilyan na institusyon, dapat lang na tumindig ito sa panig ng mamamayan, at hindi umakto bilang apologist ng mga sundalo’t pulis.

Sa harap ng nagpapatuloy na digmaang sibil sa pagitan ng reaksyunaryong pwersa na kinakatawan ng GRP at ng rebolusyonaryong pwersa na kinakatawan ng CPP-NPA-NDFP nararapat na ipatupad ng magkabilang panig ang Comprehensive Agreement for the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Nagsisilbing pamantayan ang CARHRIHL upang sukatin ang makataong kondukta ng digma ng dalawang nagtutunggaling panig. Mahusay na gamitin itong balangkas ng inyong ahensya sa anumang imbestigasyon na isasagawa sa aktwal na kondukta ng pakikidigma ng alinman sa magkabilang panig. Nilalaman at umaayon ang kasunduang ito sa ilang saligang probisyon ng saligang batas ng GRP at ng mga internasyunal na batas kung saan kalahok ang GRP sa pagbalangkas particular na ang Geneva Conventions ng 1949 at ang kaakibat na mga protocol (Protocol I at II ng 1977) na inilakip dito. Sa ganitong konteksto lamang matitiyak na independyente, makatarungan at magiging katangga-tanggap sa mga tagapagtaguyod ng karapatang tao, sa sambayanang Pilipino at internasyunal na komunidad ang anumang gagawing imbestigasyon.

May mabigat, ngunit kinakailangang tungkuling dapat gampanan ang CHR-MIMAROPA. Sa diwa ng tunay na pagtaguyod sa karapatan ng mga sibilyan, maging ng mga kalahok sa armadong labanan, umaasa ang NDFP-Mindoro na matutugunan ng CHR-MIMAROPA ang inaasahan sa kanyang ahensya, at iyon ay ang pagpapanagot sa mga tunay na kriminal na buong kalapastanganang nilalabag at niyuyurakan ang buhay at kabuhayan ng mamamayang Mindoreño.

Sa bahagi naman ang rebolusyonaryong kilusan, makakaasa kayo at ang buong mamamayang Mindoreño sa patuloy na pagtalima ang LDGC at mga rebolusyonaryong organisasyong masang alyado ng NDFP-Mindoro sa mga kasunduan sa digma. Sa kabila ng umiiral na digmang sibil, kikilalanin at poprotektahan ng rebolusyonaryong kilusan ang karapatan ng mamamayan, lalo na ang mga sibilyan at walang kakayanang lumaban.

Mabuhay kayo!

Para sa bayan,
Ka Ma. Patricia Andal
Tagapagsalita
NDFP-Mindoro

Ilunsad ang independyente at makatarungang imbestigasyon kaugnay sa krimen ng 203rd Brigade-PNP-MIMAROPA sa mamamayang Mindoreño!