Indi gusto si Duterte sang kalinong kundi ang mahigko nga gyera batok sa pumuluyo

Wala sang plano ang rehimeng US-Duterte nga solbaron ang ugat sang armado nga komplikto sa pungsod Pilipinas. Ginsikway ang pagpatigayon sang istoryahanay sang kalinong paagi sa pagdeklara sang Proclamation Order 360 nga nagakansela sang peace talks sa tunga sang Gobyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP) kag National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Gilayon man nga gindeklara ang Proclamation Order 374 nga ginakabig ang CPP, NPA, NDF bilang mga terorista nga grupo. Nagpadayon ini sa pag-red tag sa mga progresibo nga organisasyon, pagpangdakop sang mga katapo sang progresibo nga organisasyon, mga aktibista kag lider masa. Lapnagon man ang peke nga pagpasurender kag pagpatay sang mga kilala nga aktibista kag mga NDFP consultants. Pinaka-ulihing biktima ang mga JASIG protected kag retired NDFP peace consultants nga si Agaton Topacio kag Eugenia Magpantay.

Ano ang pinakarason ngaa nagapakatig-a ang rehimen US-Duterte nga masulbar ang ugat sang armado nga komplikto sa pungsod Pilipinas? Plano sang US-Duterte nga rehimen nga dugmukon ang rebolusyonaryo nga kahublagan paagi sa militarista nga pamaagi, depensahan ang interes sang dalagku nga agalon may duta kag dalagku nga komprador burgesya sa ila interes sa pagmonopolyo sa duta kag kontrol sa ekonomiya sang pungsod.

Ang pagpadayon sang mahigko nga gyera kontra sa rebolusyonaryo nga kahublagan isa sang daku nga ginhalinan sang korapsyon sang mga matag-as nga opisyal sang militar, pulis kag ni Duterte mismo. Gani ginapuga ni Duterte ang iya sumulunod sa kongreso nga ma-aprobahan ang P19 bilyon nga pondo sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) para sa kontra-insurhensya nga programa sang reaksyunaryo nga gobyerno sa tuig 2021. Indi malipod nga ang tagsa ka transaksyon sa pagpamakal sang mga sopistikado nga armas kag kagamitan panggyera may ara nga ginapatong nga sobra nga balor ukon overpriced. Sa kabilugan, ang plano sang US- Duterte nga rehimen nakatungtung sa korapsyon indi pa kon paano sulbaron ang problema sa insurhensya sa pungsod Pilipinas.

Kompyansado kag determinado ang bug-os nga rebolusyonaryo nga kahublagan kag partikular sa isla sang Negros nga paslawon ang kontra insurhensya kag kontra pumuluyo nga programa sa idalum sang Oplan Kapanatagan sang US-Duterte. Ang NPA bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo ang manguna sa pagpangapin sa interes kag kaayuhan sang pumuluyo batok sa berdugo kag tiraniko nga rehimen.

Upod sa malapad nga pumuluyong pigos, sa husto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP) aton tukuron ang malapad nga alyansa batok sa US-Duterte nga rehimen kag pasabton sa krimen nga nahimo sa pumuluyo. Aton pabaskugon ang armado nga paghimakas kag maglunsar sang lapnagon nga pakig-away gerilya kag silutan ang mga berdugo nga may utang nga dugo sa pumuluyo. ###

Mabuhay ang masang pigos!

Isulong ang armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Indi gusto si Duterte sang kalinong kundi ang mahigko nga gyera batok sa pumuluyo