Isalikway ang empirisismo! Tibuok-kusog nga iasdang ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa wala pay susama nga ang-ang!

,

Ginahatag sa PKP-NCMR ang pinaka-init nga pakighiusa ug pagtimbaya sa atong pagsaulog sa ika-55 ka tuig nga anibersaryo sa subling gitukod nga Partido Komunista ng Pilipinas. Niini nga okasyon, atong subli-subli nga ipalab-as ang atong panawagan alang sa pagsalikway sa empirisismo aron tibuok-kusog natong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan ngadto sa wala pay susama nga ang-ang. Himuon usab nato ni nga okasyon aron pasidunggan ang mga rebolusyonaryong martir nga maisugong nibuhis sa ilang kinabuhi aron molambo ang teorya ug praktika sa gubat sa katawhan sa rehiyon.

Ihatag nato ang pinakataas nga pagsaludo sa atong mahal nga mga kauban nga naghalad sa ilang kinabuhi karong tuiga nga silang Dionisio “Ka Delong/Lodi/Jeffrey” Micabalo, Kevin “Ka Minmin” Permahan, Ka Jing, Ka Damyok, Ka Joshua ug Cristopher “Ka Gamot” Tingcayan. Lakip usab sa atong ginahataga’g pagsaludo ang mga rebolusyonaryong masa nga nihalad sa ilang kinabuhi tungod sa pasismo sa estado ug lakip usab ang mga masa ug rebolusyonaryo nga nagpabiling lig-on taliwala sa ilang pagkapriso tungod sa mga tinumu-tumong mga kaso.

Ispesyal nga parangal ang ginahatag sa PKP-NCMR alang kang Ka Delong isip bantugang lider sa rebolusyon nga nihalad sa iyang kinabuhi sa panagsangka sa Barangay Lawit, Gingoog City, Misamis Oriental niadtong Hulyo 26, 2023. Epektibong napanguluhan ni Ka Delong ang rebolusyonaryong kalihukan sa rehiyon sukad niadtong 2009 isip kalihim sa Rehiyunal nga Komite sa Partido, kung asa nakab-ot nato ang walay-susama nga mga kadaugan sa lain-laing natad ug nalabang nato ang dagkong mga hampak sa kaaway dihang atong rehiyon na ang nag-unang target sa estado. Kabilin ni Ka Delong ngadto sa mga batan-ong kadre ang bulawanong mga pagtulun-an ug ang hayag nga kaugmaon alang sa labaw pang pag-asdang sa rebolusyon. Karong adlawa usab mao ang ika-62 ka tuig sa pagkatawo ni Ka Delong.

Ginaabaga karon sa nagabarog mga kadre ug membro sa Partido ang bantugang mga tahas alang sa pagtikang ug pagkab-ot sa mga wala pa’y susama nga ang-ang sa paglambo sa rebolusyon. Kinahanglan natong doblehon ang atong mga paningkamot. Kadungan niini ang hugot natong pagsalikway sa empirisismo ug pursigidong pagtuon sa Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Ang empirisismo ang nagpugong kanato aron ipahaom ang atong mga lihok sa bag-ong rebolusyonaryong kahimtang. Ang empirismo usab ang naghikot aron pursigidong magtuon sa atong mga kasinatian ug sa teoretikal nga mga pagtuon. Nibunga usab kini sa konserbatismo sa gimbuhatong pulitika nga nagpugong sa mapangahasong pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa katawhan. Hinuon, dakong bahin na sa atong mga yunit sa Partido ang nakalabang sa maong kahuyangan ug kinahanglan nga ipadayon ang mga mahukmanong lakang aron mabatukan kini.

Nakasinati kita sa nilabay’ng mga tuig sa lain-laing pagsulay, sakripisyo ug kalisdanan nga wala sukad nato nasugat-an kanhi. Kini nga mga kalisdanan ang naghashas sa atong mga kadre ug membro sa Partido ug sa mga Pulang kumander ug manggugubat ug nagpataas sa ilang kalidad ug nagpalig-on sa ilang determinasyon nga suungon ang mas lisod pa nga mga kahimtang. Gikinahanglan nato ang taas nga rebolusyonaryong optimismo ug hugot nga paggunit sa MLM tungod kay kini ang maghatag og kahayag sa atong latason nga liku-liko ug tunukon nga dalan sa rebolusyon.

Sa kasamtangang rebolusyonaryong kahimtang, gikinahanglan ang atong maalamon ug determinadong pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa masa. Adlaw-adlaw natong mapanghimakak ang pasiatab sa kaaway nga kuno dili na modawat ang masa sa mga rebolusyonaryo. Napamatud-an nato sa atong paglunsad og mga gimbuhatong masa nga nagpabiling init ang pagdawat sa masa kanato ug walay pagduha-duha silang nagatampo sa rebolusyonaryong kalihukan sa lain-laing paagi. Sa samang higayon, galaom ang minilyong masa sa NCMR kanato. Busa, kinahanglang doblehon nato ang atong mga paningkamot aron mabalikan ang atong nabiyaan nga mga base ug palihukon nato ang katawhan sa ilang liboan. Samtang adunay pipila ka mga ispontanyong paglihok sa masa, angayang mapanguluhan ug magiyahan nato ang ilang mga kalihukang anti-pyudal, anti-pasista ug anti-imperyalista.

Isip paghandom usab sa unang tuig sa pagkamartir sa bantugang lider sa rebolusyon nga si Ka Jose Ma. Sison, nangulong tigtukod sa PKP, atong himuong inspirasyon ang iyang rebolusyonaryong kinabuhi. Kabilin ni Ka Joma kanato ang hayag nga paglaom nga “Dili kanus-aman mabuntog ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa katawhan!” Makasaysayanong gikinahanglan ug dili kalikayan ang pagdaog sa rebolusyon hangtud nga makab-ot ang makiangayon ug malingkawasnon nga katilingban ngadto sa hingpit nga kadaugan sa komunismo sa tibuok kalibutan.

Taas ang paglaom sa Partido nga hayag ang kaugmaon sa rebolusyong Pilipino ug makab-ot niini ang kadaugan sa nasudnon-demokratikong rebolusyon. Mas hayag ang pangandoy sa katawhan tungod sa pagbarog sa mga batan-ong kadre sa Partido ug mga Pulang kumander ug manggugubat nga naghupot sa mga bantugang tahas ug mapangahasong nilatas sa puno-sa-sakripisyo nga dalan aron makab-ot ang ultimong tumong nga: Ilingkawas ang katawhang dinaug-daog ug pinahimuslan!

Mabuhi ang ika-55 nga anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas!
Tibuok-kusog nga I-asdang ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa katawhan sa wala pay susama nga ang-ang!
Ikinabuhi ang kabilin ni Ka Joma ug sa tanang rebolusyonaryong bayani!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

Isalikway ang empirisismo! Tibuok-kusog nga iasdang ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa wala pay susama nga ang-ang!