Lalabanan ng mamamayang Masbatenyo ang malawakang pang-aagaw ng lupa ng Rehimeng Marcos II sa ilalim ng huwad at kontra insurhensiyang repormang agraryo

Huwad ang banderang repormang agraryo ng rehimeng Marcos II. Ginagamit lamang itong panabing sa kanyang agresibong kampanya ng pang aagaw at pangangamkam ng lupa mula sa mga magsasaka. Kasabwat ang ilang malaking rantsero sa Masbate sinisimulan niya sa probinsya ang kampanya ng pagbawi sa mga lupaing inagaw ng kanyang pamilya noong batas -militar.

Kasabay ng kanyang unang SONA, halos 100 pamilyang magsasaka sa lupaing Pecson sa bayan ng Cawayan, Masbate ang pinalayas ng militar at ahente nitong si Punong Barangay Boyet Besana mula sa kanilang mga lupang sakahan. Pinagbantaan ni PB Besana at ng mga tropa ng 2nd IBPA ang mga magsasaka na papatayin kung hindi aalis sa lugar. Planong ibalik ang 450 ektaryang lupain sa pagiging rantso nito. Liban sa Pecson, pakay ring bawiin ang mga dating rantso’ t lupain sa Masbate na sinikwester ng reaksyunaryong gobyerno mula sa kanyang pamilya. Pinaka-makikinabang si Marcos at mga kasabwat niyang panginoong may-lupa sa probinsya na magsosyo sa dambong na makukuha mula sa pagpasok ng mga malalaking negosyo tulad ng rantsuhan at eko-turismo. Sa ilalim ng E.O. na nag uutos ng pamamahagi ng lupa sa mga retiradong militar, pulis at rebel returnees tiyak pagkakakitaan din ng mga opisyal ng AFP at PNP.

Ang pagposisyon sa mga lupaing ito ay tiyak na gagamitin ni Marcos II ang kanyang banderang programanng agraryo at ang pakanang parselisasyon ng Dept. of Agrarian Reform upang padaliin ang kampanyang pagkamkam ng lupa. Asahan ding kaakibat nito ang pagpapatuloy ng matinding militarisasyon sa probinsya. Sa kanyunan patuloy na pinupokusan ng mga operasyong militar ang mga dating rantsong pakay na mabawi ng mga Marcos. Gumagamit rin sila ng mga mapanlinlang na istilo tulad ng pagpresyur sa mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga lupaing sakahan. Lahat ng itoy naglalayong isadlak sa takot at itulak sa pagkakahiwa-hiwalay ang nagkakasaing magsasaka sa Masbate.

Nananawagan ang PKM-Masbate sa masang Masbatenyo na ibayong magpakatapang , magkaisa at kumilos laban sa tangka ng reaksyunaryong estado sa ilalim ng rehimeng Marcos II na agawin ang kanilang lupa, kabuhayan at karapatan. Napatunayan na ng mga matagumpay na karanasan ng kilusang magsasaka sa Masbate na tanging sa pagkakaisa at pakikibaka mabibigo anumang pakana ng estado na pagkaitan sila ng kabuhayan at buhay. Ang banta ng malawakang pangangamkam ng lupa sa gitna ng krisis ay lalong nagpapa-unawa sa mga magsasakang Masbatenyo sa kabulukan ng kasalukuyang sistema. Lalo nilang nakikita ang kawastuhan ng demokratikong rebolusyon na sa kasalukuyang isinusulong sa pamamagitan ng digmang magsasaka. Lalo nilang nababatid na tanging sa pagrerebolusyon masusulosyunan ang batayang problema ng lipunang Pilipino – ang kawalan ng lupa at makakamit ang tunay na pagbabago.

Lalabanan ng mamamayang Masbatenyo ang malawakang pang-aagaw ng lupa ng Rehimeng Marcos II sa ilalim ng huwad at kontra insurhensiyang repormang agraryo