Madata nga paglapas sang tawhanong kinamatrong sang mga pumuluyo, ginakondenar sang LPC-NPA!

,

Mabaskog nga ginakondenar sang Leonardo Panaligan Command-New People’s Army (LPC-NPA) ang mapintas nga pagpang-atake kag paglapas sang mga berdugong militar kag mga pulisya sa mga pumuluyo sa sakop sang Central Negros.

Sadtong Oktobre 02, 2020 illegal nga gin aresto sang 62nd Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) kag Civilian Auxiliary Force and Geographical Unit (CAGFU), alas 7:00 sang gab-i ang 4 ka sibilyan nga sanday Wilmar Pongasi, convenor sang Kabataan para sa Karapatan-Negros, isa ka upod sini kag 2 ka habal-habal driver sa Brgy. Montilla, Moises Padilla, Negros Occidental, samtang sila ang nagabyahe padulong para sa integrasyon sa komunidad sang mangunguma sa nasambit nga lugar.

Ang nasambit nga ginpang-aresto ang indi katapo sang NPA kundi ultimong pumuluyo nga nagapangunabuhi sang normal kag nagasulong sang demokratikong interes sang pumuluyo. Nagahimakas nga makapangita sang palangabuhian para makatibawas sa kapigaduhon nga ginaaguman sang mga katawhan sa tunga sang pandemya nga COVID-19.

Ginakondenar man kag ginapakamalaut ang pakana sang pasistang estado kag mga mersenaryong tropa sini sa pagtanom sang armas kag eksplosibo sa mga ginpangdakop, pangsaywar, pagpangkastigo para pugos nga paakuon nga sila katapo sang pulang hangaway sang banwa.

Sa pihak nga bahin, padayon ang pagpangharas sang mga teroristang militar, disimpormasyon, pagpatalang kag pagpang-into sa mga sibilyan sa diin ginkastigo sang mga mersenaryo nga tropa sang 94th IBPA ang 3 ka mangunguma kag pumuluyo sang So. Alindasaw, Brgy. Mabunga, Guihulngan City, Negros Oriental.

Subongman, gin-istraping kay Ernie Jacolbe kag pagtorture kay Gilbert Reyes pumuluyo sang Brgy. Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental kag kadungan man sa pagharas kag pagdakop sa isa ka mangunguma sang So. Bongao, Brgy. Trinidad, Guihulngan City apang nakapalagyo ini sa kamot sang teroristang 62nd IBPA.

Ang padayon man nga pagpangsaywar sang mga tropa sang 62nd IBPA sa pamilya Diano sa Brgy. Buenavista, sakop sa nasambit nga syudad, pagkatapos sang sila ang gindala sa pag-aresto sa Acero nga mag-asawa sadtong Setyembre 20, 2020.

Nagbunga ini sang katalagman sa seguridad sang mga pumuluyo. Nagalala ang patarasak kag sistematiko nga pagpang-atake sang mga berdugo nga ido-ido nga pwersa sang estado sa tunga sang malala nga pandemya kag krisis sa pangabuhi-an nga gina-atubang sang malapad nga pumuluyo.

Sa pihak sini wala naga-untat ang NPA sa pagdepensa sang interes kag handom sang pumuluyo-ang matuod nga reporma sa duta, makabuhi nga sweldo kag benepisyo, kag makatarungan nga pangabuhi nga luwas sa katalagman sang makamamatay nga pandemya.

Patimaan ang kabangis sang pasistang rehimeng US-China-Duterte nga paslaw kag desperado sila sa pagpukan sang rebolusyonaryong kahublagan sa idalom sang hugot nga pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas.

Sa ululupod nga pagsulong kag paghimakas, wasakon naton ang pasismo kag tiraniya sang papet nga rehimeng Duterte. Isulong ang demokratikong kinamatarong! ###

Maghimakas Indi Mahadlok!

Madata nga paglapas sang tawhanong kinamatrong sang mga pumuluyo, ginakondenar sang LPC-NPA!