Magiting na lumaban para sa karapatan sa panirikan at kabuhayan!

Taas-kamaong pinagpupugayan ng rebolusyonaryong kilusan sa TK ang mga maralitang komunidad sa rehiyon sa magiting nilang paglaban sa walang habas na pang-aatake ng rehimeng Duterte sa kanilang karapatan sa panirikan at kabuhayan.

Ipinakita ng mamamayan ng TK ang kapangyarihan ng sama-samang pagkilos sa pagbigo at pakikihamok sa mga banta ng demolisyon na layuning palayasin at wasakin ang mga komunidad ng mga maralita sa mga bayan at kanayunan ng Cavite, Laguna, Batangas, at Rizal. Dinaig ng kanilang paninindigan ang pasismo ng estado sa kanilang pakikibaka. Ang kanilang pagpupunyagi sa pakikihamok laban sa mga nais magpalayas sa kanila ang siyang dahilan kaya’t nakakapanatili sila sa mga komunidad at kabuhayan na napundar sa sariling pagsisikap.

Sa kabila ng mga ginagawang paghihigpit ni Duterte sa gitna ng pandemya, inilunsad ng anakpawis ang mga barikada at protesta bilang tugon sa pagpapalayas at pandarahas sa kanila ng naghaharing uri at rehimeng Duterte. Sa Cavite, pinigilan ng mga magsasaka’t manininda ng bayan ng Silang ang tangkang demolisyon sa mga tindahan at bahay sa kahabaan ng Tagaytay-Sta.Rosa Road na pakana ng pamilya Aguinaldo at Ayala Land Inc. (ALI) nitong Hulyo. Patuloy rin ang pakikipaglaban ng mga taga-Bacoor upang manatili sa kanilang mga tirahan na nakatakdang idemolis para bigyang daan ang pagtatayo ng syudad ng Baccor ng commercial at business district.

Mahusay na halimbawa para sa mga komunidad ang matatag na pakikibaka ng mga magsasaka sa Hacienda Yulo sa harap ng matinding karahasan ng PML na Yulo at ALI na kinukunsinti ng LGU ng Laguna. Nakahanda naman ang mga mangingisda at magsasaka sa Batangas na labanan ang bantang dislokasyon na dala ng mga iniraratsadang proyekto tulad ng geothermal powerplant sa San Juan at higanteng solar facility sa Nasugbu.

Samantala, sa Rizal, nagbibigkis ang mga pamayanang mapapalayas ng mga mapanirang proyektong Kaliwa at Wawa Dam upang tutulan ang konstruksyon at isalba ang ilog at kabundukang mapipinsala ng mga ito. Nagpupunyagi rin ang mga residente sa mga resettlement area sa Antipolo City, Rodriguez at iba pa sa pagharap sa militarisasyon na sagot ng rehimen sa kanilang panawagan para sa disenteng pabahay at batayang serbisyong panlipunan.

Kapalit ng suhol, kikbak at mga pabor, ibinebenta ng rehimeng Duterte ang kapakanan ng milyun-milyong mahihirap para itayo ang mga komersyal at mapangwasak na proyektong ipinapakete bilang mga kinakailangang hakbang sa pag-unlad. Kahangalan at kasinungalingan ang katwiran na “pasisiglahin” ng mga inilalakong negosyo’t proyekto ng naghaharing-uri ang ekonomya ng bansa. Makaisang panig at eksklusibo ang hatid nitong pag-unlad, at sa totoo’y magdudulot pa ng ibayong pagdurusa ng mamamayang mawawalan ng lupa at hanapbuhay.

Dahil pinapauna ang interes ng malalaking burgesya kumprador at mga dayuhang negosyo, inaani ng walang pusong rehimen ang pagkamuhi ng mahihirap. Nasusuklam ang bayan sa pagpapahintulot sa mga demolisyon at pang-aatake sa mga maralita gayong laganap ang kagutuman at kawalang kabuhayan dahil sa pandemya. Higit 22.8 milyong Pilipinong nakatira sa mga maralitang komunidad ang nanganganib madisloka bunsod ng maanomalya at makadayuhang programang Build, Build, Build na isinusulong pa rin ng rehimen kahit na wala pang kalutasan ang COVID-19. Mismong Commission on Human Rights ng reaksyunaryong gubyerno ang nagbansag sa mga sapilitang pagpapalayas o forced eviction bilang malalang paglabag sa karapatang tao sa panahon ng sakuna o emerhensya gaya ng kasalukuyan.

Ang walang habas na pagpapalayas at demolisyon ng mga maralitang komunidad sa ilalim ng rehimeng Duterte ay patunay ng tagibang at nabubulok na kaayusan ng lipunang Pilipino. Sa ganitong sistema, prayoridad ang mga golf course, high-class na condominium at subdivision, at mga proyektong ekoturismo na libangan lang ng mayayaman habang namamalimos, nagugutom at walang bubong na sisilungan ang nakararami. Ang labis na di pagkakapantay-pantay at pambubusabos sa mahihirap ang nagtutulak sa mamamayan na magbalikwas at tanganan ang rebolusyonaryong solusyon sa pagkakamit ng makatao at makatarungang lipunan.

Hinihimok ng NDFP-ST ang iba pang sektor at grupo sa lipunan na makiisa sa laban ng mga maralita at kumilos para kamtin ang tunay na makamamamayang pag-unlad. Dapat igiit ng malawak na hanay ng mamamayan ang kanilang karapatan sa kabuhayan, panirikan at pabahay bilang mahahalagang komponente ng hustisyang panlipunan. Ang pakikibakang ito ay mahigpit na kaugnay ng kagyat na panawagang panagutin at ibagsak ang pabaya, inutil at pahirap na rehimeng Duterte.###

Magiting na lumaban para sa karapatan sa panirikan at kabuhayan!