Mahitungod sa pagbasura sa Manila RTC teroristang proskripsiyon batok sa PKP ug BHB

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Ayha ang tanan, tugoti ako nga sublion nga ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nalangkub sa mga balaod sa Demokratikong Gubyerno sa Katawhan ug dili pwedeng ipailalum sa mga balaod, korte o ligal nga mga proseso sa reaksyunaryong gubyerno. Wala ginaila sa PKP ang kaso nga gipasaka sa Department of Justice (DOJ) sa Manila Regional Trial Court (RTC) nga nagpalista sa Partido ug Bagong Hukbong Bayan (BHB) isip mga terorista ilalum sa Human Security Act (HSA) sa 2007, ang balaod nga gipulihan sa Anti-Terrorism Law of 2020, ug wala kini niapil sa mga pagdungog niini.

Human ang maong pagpatin-aw, among giabiabi ang desisyon sa Manila RTC nga gipagula niadtong Setyember 21, 2022 nga nagbasura sa nahisgutang petisyon sa DOJ kung asa pakyas niining gilatag ang unsamang basehan aron ideklarang terorista ang PKP ug BHB. Makapahimuut nga sorpresa ang desisyon atubangan sa walay puas nga paningkamot sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ug sa National Task Force (NTF)-Elcac nga idugtong ang “teroristang” tatak sa PKP, ingonman sa uban pang patriyotiko ug demokratikong pwersa. Pwede ikunsidera ang desisyon isip ligal nga pagbatok sa pipila ka myembro sa hudikatura batok sa NTF-Elcac nga agresibong nagbutang sa matag ahensya sa estado ubos sa mando niini sa ngalan sa “anti-terorismo,” ingonman batok sa gitawag og Inter-Agency Committee on Legal Action (IACLA) nga nagtukmod sa mga korte nga magpagula og mga depektibong mandamyento sa pagpangrikisa ug pag-aresto, pagtanum og mga ebidensya ug pagpasaka og pekeng mga kaso batok sa mga aktibista, ingonman sa mga rebolusyonaryo.

Sa inisyal nga pagbasa, among nakita nga makatarunganon ug makiangayon ang 135-panid nga desisyon nga gisulat ni Judge Marlo Magdoza-Malagar. Among nabasa kung paunsa niyang gitan-aw ang hisgutanan sa historikal nga punto-de-bista ug giila ang rebolusyonaryong kalihukan sa perspektibo sa pakigbisog sa katawhang Pilipino batok sa pagpanaugdaug ug pagpahimulos. Makapalipay nga naggahin og panahon ang huwes nga basahon ang konstitusyon ug programa sa PKP, ang mga probisyon niini, nga gideklara niyang “makatarunganon nga mga pangandoy sa bisan unsang sibilisadong katilingban.” Among giawhag ang tanan, abogado, huwes, akademiko, magtutudlo, estudyante, peryodista, mamumuo, mag-uuma ug uban pang sektor, nga sundon ang ehemplo ni Judge Malagar ug basahon ug tun-an ang konstitusyon ug programa sa PKP.

Magpagawas kami og mas komprehensibong pagrepaso sa desisyon sa mosunod nga mga adlaw. Ingonman, mahinungdanong iduso karon kung giunsa gipalig-on sa desisyon nga ang PKP ug BHB dili mga terorista, hinunua, nagalunsad kini og armadong pagsukol nga may tin-aw nga pulitikanhong tumong ug gination ang mga atake niini, dili sa mga sibilyan, kundili batok sa reaksyunaryong mga ahente sa estado nga girepresentahan sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP). Kusganon namong ginaduso nga ang PKP ug BHB mga rebolusyonaryong organisasyon nga nag-asdang sa mga pangandoy sa katawhang Pilipino alang sa tinuod nga nasudnong kagawasan ug demokrasya ug nagakuha og kusog gikan sa suporta sa lapad nga masa, ilabina sa mga mag-uuma ug mamumuo.

Sa tinuud, adunay lalum nga mga ligal ug pulitikal nga implikasyon ang maong desisyon. Dugay nang ginagamit sa militar ug pulis ang HSA ug ATL ug ang proskripsyon batok sa PKP ug BHB aron sumpuon ang mga katungod ug pig-oton ang mga lider ug myembro sa ligal nga demokratikong mga organisasyong ginalambigit nila sa PKP ug BHB. Ang “anti-terorismong” dogma gigamit sa pagpahilum ug pagsumpo sa tingog sa katawhan, sa ilang lehitimong pagsukol ug mulo sa kaylap nga mga sakit sa katilingban.

Sa desisyon sa Manila RTC, sa akong panglantaw, aduna nay obligasyong ligal karon ang NTF-Elcac nga ihilum ug siperan ang baba niini ug ihunong ang teroristang akusasyon niini batok sa PKP ug BHB, ug ang kampanya niini sa pagpanumpo batok sa mga unyon sa mamumuo, asosasyong mag-uuma ug sa lapad nga han-ay sa mga organisasyong patriyotiko ug demokratiko. Kay kun dili, lagmit mag-atubang ang NTF-Elcac sa ligal nga mga hagit.

Mamahimo usang gamiton ang maong desisyon sa mga Pilipino ug ilang mga higala sa United States, sa Australia, New Zealand ug sa European Union aron iduso ang pagtangtang sa PKP ug BHB gikan sa “listahan sa teroristang mga organisasyon” nga dili makatarunganong gipadayon sa ilang mga gubyerno. Pakusgon niini, sa partikular, ang duso sa katawhang Amerikanno nga ihunong na sa gubyernong US ang paghatag og armas ug pondo sa AFP nga notoryus sa mga pag-abuso sa tawhanong katungod.

Ang mga myembro sa PKP ug BHB kinahanglan pa gihapong magmabinantayon, magpabiling militante ug determinadong suklan ang pasistang atake ug terorismo sa AFP, ug iasdang ang rebolusyonaryong kawsa sa katawhang Pilipino. Sa pagkatinuod, ang desisyon sa Manila RTC walay dakung positibong implikasyon sa pulitikanhon ug ligal nga kahimtang sa PKP ug BHB, ilabina ubos sa rehimeng Marcos, kansang mga upisyal nagdeklarar sa tumong nga dugmukon ang PKP ug BHB. Among gidahum nga dili panumbalingon sa mga militaristang upisyal sa AFP, ingonman ang NTF-Elcac, ang desisyon sa Manila RTC ug magpadayon sa terrorist tagging, kontra-katawhan nga kontra-insurhensya ug kampanya sa pagpanumpo.

Sa kasyudaran, ang NTF-Elcac ug mga ahente sa estado lagmit nga magpadayon sa mga atake niini batok sa mga unyon sa mga mamumuo isip pag-alagad sa interes sa dagkung kapitalista, ingonman batok sa uban pang porma sa mga organisasyon. Sa kabanikanhan, padayon nga nagalunsad ang AFP og bangis nga pag-atake batok sa mga komunidad sa mag-uuma sa ilang paningkamot nga sumpuon ang masang mag-uuma ug hatagag dalan ang pagsulod sa mga kumpanya sa mina ug pagpalapad sa mga plantasyon. Busa, kinahanglang ipadayon sa BHB ang mga paningkamot niini nga palapdan ang ilang mga teritoryo, magrekrut ug mas daghang Pulang manggugubat, maglunsad og kaylap nga mga kampanyang antipyudal, ug maglunsad og mga taktikal nga opensiba aron depensahan ang masang mag-uuma ug iasdang ang kinatibuk-ang nasudnon-demokratikong rebolusyonaryong kawsa.

Mahitungod sa pagbasura sa Manila RTC teroristang proskripsiyon batok sa PKP ug BHB