Makatwiran ang paglulunsad ng digmang bayan para sa pambansang pagpapalaya!

,

Mapulang pagpupugay ang ipinapaabot ng National Democratic Front of the Philippines at ng mga alyadong organisasyon nito sa lalawigan ng Laguna sa ika-54 na anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan!

Sa okasyong ito, binibigyan ng NDFP Laguna ng pinakamataas na parangal at pagpupugay ang lahat ng martir ng sambayanan na nag-alay ng kanilang buhay at lakas sa pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Hindi natin maabot ang kasalukuyang yugto ng rebolusyon kung hindi sila nagpunyagi sa paglilingkod sa sambayanan hanggang sa huling sandali.

Sa loob ng mahigit limang dekada, pinangunahan at patuloy na pinangungunahan ng BHB ang pagsulong ng armadong pakikibaka sa hangaring mapagtagpumpayan ang kasalukuyang yugto ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Inaarmasan ito ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo, at tumatalima sa estratihikong linya ng matagalang digmang bayan sa porma ng pagkubkob sa kalunsuran mula sa kanayunan.

Nagpakahusay ito sa taktika at teknika hanggang sa kinakaya nitong maglunsad ng masinsin at papalawak na pakikidigmang gerilya sa buong bansa. Naglulunsad ito ng rebolusyong agraryo at tumutuwang ito sa pagtatayo ng demokratikong gubyernong bayan sa mga pinalayang purok. At higit sa lahat, pinapatibay ng Hukbo ang malalim na ugnayan sa masa, at nabubuhay ito sa nagpapatuloy na suporta ng mamamayan sa kaniya.

Nananatili ang susing papel ng BHB sa pag-abante ng demokratikong rebolusyon ng bayan tungo sa tagumpay. Binubuo ng BHB ang rebolusyonaryong kapangyarihang pampulitika habang nilalabanan nito ang mga pwersa ng reaksyon. May pangunahing papel ang BHB sa pagwakas sa nagpapatuloy na panlipunang krisis at pagdurog sa nabubulok na malakolonyal at malapyudal na estadong Pilipino.

Pinapakita ng mga obhetibong kundisyon na lumalala ang krisis sa loob ng lipunang Pilipino. Dahil sa imperyalismong US, nananatili ang atrasado at pyudal na kaayusan sa malawak na kanayunan habang nagpapakasasa ang mga burukrata-kapitalista sa pagsamsam ng likas na yaman at pagkontrol sa reaksyunaryong estado. Tumitindi ang pangkalahatang krisis sa ekonomya at lumalaki ang mga bitak sa hanay ng mga naghaharing uri.

Kumakaharap ngayon ang bansa sa pinakamalalang krisis ng inflation at pagtaas ng bilihin sa loob ng 14 na taon, patuloy na sumisirit ang presyo ng batayang bilihin at krudo at nananatiling mababa ang sahod ng mga manggagawa at manggagawang bukid. Sa kabila nito, kumakapit pa rin ang estado sa mga neoliberal na patakaran tulad ng pagpasok sa Regional Comprehensive Economic Partnership at iba pang paraan ng malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang bansa.

Aktibong pinapatay ng rehimeng Marcos-Duterte ang mga lokal na industriya sa manupaktura at agrikultura habang pinaparami ang importasyon ng mga batayang produkto tulad ng sibuyas, bigas, asukal, isda, at iba pa. Sa tabing ng “Build Better More”, pinopondohan at sinusuportahan ng estado ang mga mapanirang produktong imprastruktura tulad ng Laguna Lakeshore Road Network at ang mga Ahunan at Belisama Dam, sa hangaring akitin pa lalo ang mga dayuhang mamumuhunan.

Samantala, pinopostura ni Marcos Jr. ang sarili nito bilang butihing tuta ng Estados Unidos. Alinsunod sa Indo-Pacific Strategy ng US, pinirmahan ng rehimen ang pagtatayo ng apat na bagong base militar ng Estados Unidos sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Aabot din sa 12,000 na sundalong Amerikano ang papasok sa Pilipinas para sa Balikatan exercises. Ang lahat nito ay mga probokasyon ng US laban sa Tsina sa ilalim ng kanilang inter-imperyalistang bangayan para sa pusisyon at impluwensya sa Silangang Asya.

Ginagamit ng estado ang kaniyang reaksyunaryong hukbo, ang Armed Forces of the Philippines, kasama ang Philippine National Police, CAFGU, at iba pang mga civilian intellignce units, para gapiin ang rebolusyonaryong pwersa. Nakabalangkas ang mga Oplan nito sa US Counter-Insurgency Guide at sa basbas ng JUSMAG. Sa ilalim ng “whole-of-nation” approach, binabaling nito ang buong makinarya ng estado para sa kontra-rebolusyonaryong digma.

Naglulunsad ng maduming giyera ang estado laban sa demokratikong kilusang masa sa kalunsuran upang tanggalin ang lahat ng demokratikong espasyo ng masa. Pinag-iisa nila ang rebolusyonaryong kilusan at ang demokratikong kilusang masa at pareho itong tinatawag na terorismo, bagama’t tanging ang estado lamang ang naghahasik ng puting lagim sa Pilipinas. Ginagamit nila ang mga batas tulad ng Anti-Terrorism Law at ang SIM Card Registration Act para ipailalim ang bansa sa de-facto Martial Law.

Hangad ng rehimeng US-Marcos-Duterte na maging masugid na tuta ng dayuhang imperyalismo. Handa itong ibigay ang Pilipinas sa mga dayuhan nang buong-buo habang ginagawa nito ang lahat ng pamamaraan para manatili sa poder, kabilang na ang militarisasyon, disimpormasyon, at ang banta na charter change.

Kagyat na tungkulin ng lahat ng rebolusyonaryong pwersa na basagin ang ganitong sistema at durugin ang nabubulok na estado! Makakamit natin ito sa pamamagitan ng paglunsa ng isang mapagpasyang anti-imperyalistang digma, sa pamumuno ng proletaryado. Magagawa ito ng proletaryado sa pamamagitan ng Partido nito, ang Partido Komunista, at sa absolutong pamumuno nito sa Hukbong Bayan.

Makatwiran ang himagsikan para sa bagong demokrasya. May namumunong papel ang BHB sa paglansag sa dayuhang imperyalismo, katutubong pyudalismo, at burukrata-kapitalismo sa pamamagitan ng malawak at masinsin na armadong pakikibaka. Sinusuportahan ito ng papalawak na bilang ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa ilalim ng isang nagkakaisang prente para sa pagtagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba.

Susi ang pagkakaisa ng lahat ng uri at sektor sa tagumpay ng digmang bayan. Ang Hukbong Bayan ay hindi lamang hukbong militar, kundi organisador at propagandista sa kanayunan. Naglulunsad ito ng rebolusyong agraryo, pinagtitibay nito ang saligang alyansa ng manggagawa’t magsasaka, at binubuo nito ang mga organo ng kapangyarihang pampulitika.

Hamon sa atin ngayon ang pagpapalawak at pagkonsolida ng rebolusyonaryong pwersa na sumusuporta sa Partido Komunista ng Pilipinas at sa Bagong Hukbong Bayan. Pasiglahin natin ang ating pagkilos, pagpapalawak, at pagkonsolida sa loob ng ating hanay. Maghikayat tayo ng pinakamalaking bilang ng mga mapapasapi sa mga rebolusyonaryong organisasyong masa at maglunsad ng papalawak at papalalim na gawaing propaganda-ahitasyon-edukasyon.

Ipakalat ang pag-aaral ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at pag-aaral tungkol sa armadong rebolusyon. Ipalaganap natin ang mga sulatin ng mga dakilang gurong Komunista, at ni Kasamang Jose Maria Sison, partikular na ang Lipunan at Rebolusyong Pilipino, Ang Mahigpit Nating Tungkulin, at ang Partikular na Katangian ng Ating Digmang Bayan.

Ipatanaw natin sa malawak na masa na makatwiran at makabuluhan ang paglahok sa digmang bayan. Palawakin pa natin lalo ang suporta sa BHB sa kanayunan hanggang sa mga sentrong bayan, at ipakita natin na tiyak ang tagumpay kung nagkakaisa ang masa sa iisang layunin.

Higit sa lahat, ikampanya natin ang malawakang pagtugon sa panawagan ng BHB at sumapi bilang Pulang mandirigma. Bukas ang mga larangan at handang yakapin ng masa ang sinumang nagnanais maglingkod sa sambayanan.

Isulong ang digmang bayan hanggang sa ganap na tagumpay!

Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mamamayang Lagunense, tumungo sa kanayunan, paglingkuran ang sambayanan! Sampa na sa NPA!

Makatwiran ang paglulunsad ng digmang bayan para sa pambansang pagpapalaya!