Malig-on nga naka-ugat sa malapad nga masa ang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros

Madamu na sang pagpaninguha sang mga nagbulos-bulos nga mga rehimen agud wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Isla sang Negros apang ini tanan nag-ani lang sang mga kapaslawan. Segurado nga indi mawasak sang nagaharing sahi kag sang iya instrumento nga mga mersenaryo nga Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) ang mga larangan gerilya sa isla sang Negros tungod malig-on ini nga naka-ugat sa malapad nga masa kag naga-angkon sang madalum nga suporta sang pumuluyo.

Wala huya nga ginawaldas sang mga nagapamuno sang 3rd Infantry Division (3ID) kag mga brigada idalum sini ang kaban sang kwarta sang pumuluyo para pinansyahan ang kampanya sa pagpatalang idalum sa programa sa “kontra-insurhensya” nga gustong hinabonan ang nagalala nga krisis nga mas ginpagrabe pa gid sang binilyon nga korapsyon sang rehimen Duterte tunga sa COVID-19 pandemic. Puno sang tikal ang mga ginama-gama nga pahayag nga “pagkawasak sang north kag southeast front sang New People’s Army (NPA)” kag pangintriga sa pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP).

Ang AFP/PNP nagapakig-away sa interes sang nagahari nga sahi kag indi sinsero sa pagserbisyo sa pumuluyo agud ipreserba ang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema kag sa sweldo nga ila ginabaton. Kon matuod ang militar kag pulis nga nagaserbisyo sa pumuluyo, indi nila dapat pagsundon ang programa sa “kontra-insurhensya” sang tiraniko kag berdugo nga rehimen Duterte nga klaro nga wala nagaserbi sa interes sang pumuluyo sa baylo makatuga sang lapnagon nga halit sa kabuhi kag palangabuhian kag nagaterorisa sa pumuluyo. Amo ini ang indi makatarungan nga gera.

Ang New People’s Army malig-on kag absolutong ginapamunuan sang CPP sa pungsodnon kag rehiyonal nga lebel. Bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo, nagapakig-away ini sa interes sang malapad nga pumuluyo ilabi na sa mga mamumugon kag mga mangunguma.

Nagalunsar ini sa isa ka makatarungan nga gera agud dulaon ang mapiguson kag mahimuslanon nga sistema nga malapyudal kag malakolonyal nga ginaharian sang dalagku nga agalon may duta, dalagku nga komprador burgisya kag imperyalista nga US. Ang rebolusyonaryong praktika nagtudlo nga ang pag-alagad sang tampad para sa interes sang pumuluyo ang segurado nga makakuha sang indi mahubsan nga suporta bangud ila ini nga interes.

Bangud ang gutom kag kapigaduhon padayon nga nagalala dala sang madata nga korapsyon, inutil kag militarista nga pagsabat sa problema sa COVID-19 sang pasista kag tiraniko nga rehimen Duterte, pat-ud nga ang armadong rebolusyon magasingki kag magadilaab sa bilog nga Isla sang Negros kag sa bilog nga pungsod.

Ang temporaryo nga halit sang mga berdugo kag mersenaryo nga PNP kag AFP sa idalum sang Joint Task Force Negros indi makapugong sa handum sang tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa pagpursigi sa pagpadayon sang armadong paghimakas nga gin-ula-an sang dugo sang mga rebolusyonaryong martir. Wala sang katumbas nga pagpasidungog ang mahalad sa mga nagtaliwan nga mga baganihan kag martir sa rebolusyon kundi ang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba agud pabayaron sang mahal ang mga may utang nga dugo sa pumuluyo kag rebolusyon.

Isulong ang armadong rebolusyon tubtob san kadalag-an!
Mabuhay ang masang pigos!

Malig-on nga naka-ugat sa malapad nga masa ang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros