Mamamayang nakikibaka ang tunay na mga Bonifacio ng bagong panahon

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa isang pananalita, ikinumpara ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., ang sarili at ang hanay ng pulis sa mga bayaning tulad nina Andres Bonifacio at iba pang Katipunero na buong katapatang nag-alay ng buhay para sa kapakanan ng taumbayan. Nagkakamali si Azurin sa pag-aakalang madali niyang mapapasakay ang madla sa mabubulaklak niyang salita. Kabayanihan ba ang pagtortyur at pagpatay ng mga elemento ng PNP sa mahihirap, bata man o matanda, sa tabing ng brutal at maanomalyang Oplan Tokhang? Para ba sa kapakanan ng mamamayan ang pangsasakyada at panghahalihaw nila kasama ang militar sa mga komunidad ng mga magsasaka? Ang pandarahas at panunupil sa mga aktibista at masang nagpoprotesta para sa kanilang mga karapatan?

Kung may katapatan man ang mersenaryong pwersa ng PNP at AFP, ito ay ang katapatan nila sa interes ng malalaking negosyante, makakapangyarihang burukrata at mga dayuhang mamumuhunan. Likas na katangian ng kanilang institusyon ang mandahas, manupil at pumaslang ng mamamayan sa ngalan ng pagtataguyod sa interes ng iilang naghahari.

Kung mayroon man sa hanay nilang tunay na makabayan at nais magsilbi sa taumbayan, sila yaong mga umalis na o nagbabalak nang umalis sa hanay ng pulis at militar. Yaong mga hindi na kayang tiisin ang bulok na sistemang umiiral sa loob ng institusyon at hindi na masikmura ang pag-atake sa kapwa maralita. Sa Bikol, isa sa mga pinakahuling kaso ang pagsisiwalat ni Vincent Tacorda, pulis ng Catanduanes, ng brutalidad at kahungkagan ng Oplan Tokhang na nagtulak sa kanyang umalis na mula sa pagiging pulis. Ayon sa kanya, mayroon silang itinatakdang ‘quota’ ng mga papataying sibilyan para maabot ang pabuyang nakalaan. Hindi ba’t napakalaki namang insulto para sa mga bayaning Pilipinong ihalintulad sa ganitong mga mamamatay-tao at bayarang pulis?

Ang tunay na kawangis ng mga bayaning tulad nina Andres Bonifacio ay yaong mga karaniwang Pilipinong buong tapang na naninindigan para sa tama kahit sa harap ng matinding panunupil ng estado. Sila yaong mula sa hanay ng mga inaaping magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan, pambansang minorya, propesyunal, mga patriyotiko at demokratikong hindi nagpapasupil at matatag na kumokondena’t lumalaban sa reaksyunaryong agos. Sila yaong maski tinutugis ng pwersa ng naghaharing-uri ay patuloy sa pakikibaka at pagmamahal sa kapwa. Sila yaong humawak ng armas, handang magsakripisyo at mag-alay ng buhay, alang-alang sa pinakamamahal na inang bayan at sa isang bukas na tunay na malaya at mapagpalaya.

Mamamayang nakikibaka ang tunay na mga Bonifacio ng bagong panahon