Mapaminsalang mga proyektong neo-liberal ang nasa likod ng patuloy na militarisasyon sa Masbate

Sang-ayong sa direksyon ng rehimeng Marcos II nagbabadya ang malawakang atakeng neo-liberal sa Masbate. Sa bayan ng Milagros, nagpapatayo na ng mga kampong militar bilang paghahanda sa planong Masbate Airport at ekspansyon ng operasyon ng Masbate Gold Project ng kumpanyang Filmenera. Hindi rin nilulubayan ng militar ang pagbabakod sa lupaing Pecson sa kabila ng pagtutol ng mga magsasaka sa lugar.

Hatid ng mga proyektong ito ang pagwasak sa kabuhayan ng magsasaka, pagpinsala sa kalikasan at ibayong militarisasyon na laong magsasadlak sa masa sa kahirapan at gutom, bulnerabilidad sa kalamidad at nilasong mga karagatan ang tanging napala ng mamamayansa pag-ubos ng Filmenera sa yamang ginto ng probinsya. Lalong walang mapapakinabanagan ang magsasaka sa mga malalaking eroplanong kakalbo sa kanilang mga sakahanat niyugan. Sa katunayan, nananatili ang Masbate bilang isa sa pinakamahirap naprobinsya sa kabila ng walang habas na paglimas ng rekurso at yaman.

Ang pagpasok ng mga kontra- mahirap ng proyektong ito ang isa sa mga pakay ng papatinding militarisasyon sa probinsya. Ang maruming gera sailalim ni Bongbong marcos ay isang gera laban sa magsasaka. Armadong inaatake ng Afp at Pnp ang mga komunidad ng magsasaka upang ilugmok sila sa takot at buwaging ang kanilang pagkakaisa at paglaban upang mapadali ang pagpasok ng malalaking impratraktura, eko-turismo at minahan.

Ang nagbabantang pagkaubos ng Masbate sa kamay ng malalaking dayuhan at lokal na kapitalista ay dagdag batayan para sa masang Masbatenyo na buong tapang na magkaisa, kumilos at lumaban sa umiigting na militarisasyon. Ang nagbabantang pagkawasak ng kanilang kabuhayan ay kongkretong pupukaw sa masa sa pangangailangan lumahok sa rebolusyon bilang kanilang sandata at pag-asa. Sa kritikal na labang ito para sa kanilang lupa at kinabukasan, ibayong magpupunyagi ang rebolusyonaryong kilusan na pamunuan ang kanilang pakikibaka hanggang makamit ang ganap na tagumpay.#####

Mapaminsalang mga proyektong neo-liberal ang nasa likod ng patuloy na militarisasyon sa Masbate