Mensahe ng pakikidalamahati sa naiwang asawa, magulang at kapatid ni Kasamang Jethro Isaac ‘Ka Pascual’ Ferrer at Peter ‘Ka Rochie’ Rivera

Taas-kamaong pakikiramay at pagpupugay sa pagkamartir nina Ka Pascual at Ka Rochie, mga mahal na kasamang pataksil na pinaslang ng mga mersenaryong 76th IBPA. Sila ay nadakip noong Nobyembre 13 sa Barangay Buong Lupa, Gloria, Oriental Mindoro. Si Ka Pascual ay nagmula sa mababang peti-burges at si Ka Rochie ay nagmula sa uring magsasaka.

Sina Ka Pascual at Ka Rochie, isang intelektwal na kabataang estudyante at isang magsasakang may malalim na pandama at pagpamilyarisa sa malawak na kanayunan at plastada ng kalupaan at kabundukan—kasama ang iba pang aping uri, ang kanilang kumbinasyon ay magluluwal ng mga moog na base ng rebolusyon, gagapi sa mga reaksyonaryong kaaway, wawasak sa pyudalismo at magpapabagsak sa imperyalismo. Mahigpit silang katuwang ng malawak na masa ng sambayanan, partikular ang masang magsasaka, setler at pamabansang minorya ng isla ng Mindoro.

Sila ay matapang at mahuhusay na kadre at opiyal ng    Bagong Hukbong Bayan. Pareho silang nasa rurok ng edad ng kasiglahan ng kalusugan at pangangatawan, dangan nga sana’y napakahaba pa ng kanilang maiambag sa pagtatayo ng mga pulang kapangyarihang pampulitika sa malawak na kanayunan ng rehiyon. Marami pa rin silang maiihasik at maiipunlang kaisipang nagtataglay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa mga saklaw ng eryang kanilang kinikilusan.

Sina Ka Pascual at Ka Rochie ay larawan ng hindi magagaping katatagan, hindi nauubos na ngiti at taos-pusong paglilingkod sa masa. Mga maasahang kasama sila na sa kabila ng mga kakulangan at labi ng impluensya ng burges na kinalakihan ay buong pagsisikap at puno ng determinasyong nagpapanibagong hubog at nagwawaksi sa mga burges at pyudal na kultura. Pareho rin silang walang pag-iimbot na nag-aalay at walang kapaguran o kabusugang matuto sa masa.

Pisikal na katawan lamang ang nawala sa kanila, tiyak na ang kanilang mga positbong ala-alang iniwan sa masa, kasama, mahal sa buhay ay kailanma’y ‘di mapapawi. Ang pagyakap nila sa kawastuhan ng armadong pakikibaka ay magsisilbing ningas at apoy na tatanganan namin hanggang sa susunod na yugto ng ating digmang bayan. Sila ay mga huwaran at inspirasyon sa tuloy-tuloy na pagkilos at paglilingkod sa masa ng sambayanan para sa isang lipunang walang busabos, inaapi at pantay-pantay.   

Mabuhay kayo Ka Pascual at Ka Rochie!

Ibaling ang pagdadalamhati sa ibayong katapangan!

Mabuhay ang PKP at BHB!

Mabuhay ang Sambayanang Lumalaban!

Mensahe ng pakikidalamahati sa naiwang asawa, magulang at kapatid ni Kasamang Jethro Isaac ‘Ka Pascual’ Ferrer at Peter ‘Ka Rochie’ Rivera