Mensahe ng Pakikiisa sa Kabataang Makabayan-Europa

Read in: English

Minamahal na mga Kapwa Aktibista,

Bilang Tagapangulong Tagapagtatag ng Kabataang Makabayan, natutuwa akong inilulunsad ninyo ang Kabataang Makabayan-Europa. Ipinaaalaala nito ang aking kabataan nang inspirado kami ng rebolusyonaryong halimbawa ni Andres Bonifacio at matibay kaming nagpasiya na ipagpatuloy ang pambansang demokratikong rebolusyon na sinimulan niya noong 1896.

Nobyembre 30, 1964, nang itatag namin ang Kabataang Makabayan sa Maynila. Pinagtibay nito ang programa sa pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa dayuhang monopolyo kapitalismo, katutubong pyudalismo at burukrata kapitalismo.

Mula noon, lumakas kami at naging isang mayor na puwersang pampulitika sa Pilipinas bunga ng aming matatag at militanteng pakikibaka laban sa malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema. Bilang isang komprehensibong organisasyong masa ng kabataan, pinukaw, inorganisa at pinakilos ng KM ang mga mag-aaral sa high school at kolehiyo at mga kabataang manggagawa, magsasaka at propesyonal.

Ang KM ay tumampok sa pagsasagawa ng mga pakikibakang masa laban sa mga base militar ng US at pangingibabaw nito sa ekonomiya at kultura, komersyalisasyon ng sistemang pang-edukasyon, pag-atake sa mga karapatang sibil at pampulitika, giyera ng US laban sa Vietnam, brutal na pagsupil sa mga demonstrasyon noong 1969 at ng First Quarter Storm ng 1970, pagsuspinde ng writ of habeas corpus noong 1971 at proklamasyon ng martial law noong 1972.

Nang ipataw ang pasistang diktadura sa Pilipinas, nagpakahusay ang KM sa rebolusyonaryong gawaing lihim, nagbigay ng libu-libong aktibista sa buong bansa sa armadong rebolusyonaryong kilusan, sumali sa National Democratic Front at nanatili sa kilusang lihim kahit na matapos na itumba ang pasistang diktadurang Marcos.

Itinataguyod, ipinagtatanggol at isinusulong ng NDFP at lahat ng alyadong organisasyon nito, kabilang ang KM, ang mga karapatang sibil at pampulitika ng mga kabataang Pilipino sa ibang bansa at hindi lumalabag kundi iginagalang ang mga batas ng mga pinaninirahang bansa. Ang KM ay may mahabang kasaysayan ng pag-iral sa US mula pa noong huling bahagi ng 1960, dahil doon pinakamalaki ang bilang ng mga Pilipinong nasa ibang bansa.

Palagi kayong may karapatang magtayo ng KM sa Europa sapagkat ang NDFP ay may ligal na katayuan dito at kilalang-kilala bilang tagapagtaguyod at tagasuporta ng mga sariling organisasyon ng mga Pilipino sa ibang bansa, ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino at ng pakikipagkaisa sa mga mamamayang Europeo sa iba`t ibang bansa at ng negosasyong pangkapayapaan sa GRP-NDFP.

Tama at lubos na kapuri-puri na inilulunsad ninyo ngayon ang KM-Europa upang ituon ang pansin sa pagpukaw, pag-oorganisa at pagpapakilos ng kabataang Pilipino sa Europa upang itaguyod, ipagtanggol at isulong ang kanilang mga karapatan at pangkalahatang kapakanan bilang bahagi ng Pilipinong komunidad. Dapat na alamin ninyo ang mga pangangailangan at demanda ng kabataang Pilipino upang mapaglingkuran sila nang mabisa.

Dapat nating maunawaan ang sitwasyon sa Europa at bawat tinitigilang bansa at kumilos ayon sa batas samantalang mas madali nating gamitin ang mga karapatang demokratiko kaysa sa Pilipinas kung saan naghahari ngayon ang tyraniyang Duterte. Napakahalaga na maisasagawa ninyo ang inyong mga tungkulin nang malaya at mabunga.

Ang inyong pangunahing tungkulin ay paunlarin ang KM ayon sa interes ng mga kabataang Pilipino sa Europa at pakilusin sila sa pakikipagtulungan sa pambansang demokratikong kilusan sa Pilipinas. Umaasa ako na makapagtayo kayo ng mga sangay sa iba’t ibang bansa bilang solidong batayan ng inyong pamumuno sa Europa.

Dagdag dito, dapat kayong makipagkaisa sa mga kapwa ninyong samahan ng kabataan ng tinutuluyang bayan at iba pang kapwa ninyong panauhin, na karamihan ay mga manggagawang migrante tulad ng mga Pilipino. Dapat ninyong itaguyod ang internasyonal na pagkakaisa at kooperasyon laban sa lahat ng tipo ng pang-aapi at pagsasamantala at para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino at lahat ng mga mamamayan sa daigdig.

May tiwala ako na sa araw na ito makakagawa kayo ng isang matatag na pundasyon para sa Kabataang Makabayan-Europa sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga aktibistang kabataan na nakatuon sa rebolusyonaryong tradisyon at programa ng KM at pagbubuo ng isang programg umaangkop sa Europa batay sa inyong pag-aaral sa kalagayan at may isang malinaw na pagtatakda sa mga layunin, pakay at tungkulin. Nais ko ang lubusang tagumpay ninyo.

Mabuhay ang Kabataang Makabayan sa Europa!

Itaguyod, ipagtanggol at isulong ang inyong mga karapatan at interes!

Suportahan ang pambansang kilusang demokratikong sa Pilipinas!

Mabuhay ang kabataang Pilipino at mamamayan!

Mabuhay ang pandaigdigang pagkakaisa!

Mensahe ng Pakikiisa sa Kabataang Makabayan-Europa