Mga kabutigan kag intriga ang nagagwa sa baba sang 3ID

Read in: English

Ginakondenar sang Apolinario Gatmaitan Command ang pagpatay sang militar kay Kerima Lorena “Ka Ella” Tariman sang ila ini nasapwan nga pilason matapos ang engkwentro sa tunga sa mga Pulang hangaway sang Roselyn Jean Pelle Command “ North Negros Front kag mga soldado sang 79th Infantry Battalion sadtong Agosto 20, 6:00 sang aga.

May nabaton nga litrato ang AGC-NPA halin sa masaligan nga source sa diin buhi pa si Ka Ella kag may pilas sa tuo nga butkon. Gintiwasan kag ginpatay sang military nga indi na makabato ukon ginpabay-an nalang mahubsan sang dugo si Ka Ella asta napatay? Nagpakita ini sa barbariko nga kinaiya sang militar kag segurado nga naglagas naman ini sila sa reward nga ila mabaton.

Kabalan si Major Pancito sa pagmusing sa legasiya ni Ka Ella. Puro mga kabutigan kag intriga ang nagagwa sa iya nga baba apang indi niya manegar ang kahustohon sang panindugan ni Ka Ella kag ang kamatuoran sang sitwasyon sang katilingban Pilipino nga nalaragway sa kabuhi sang kaupod.

Binutig ang pahayag sang militar nga ang Partido mismo ang nagdeklara nga may larangan sa Negros nga nawasak. Wala sang larangan gerilya ukon bisan isa ka unit sang NPA sa Negros ang nawasak sang kaaway. Sa pihak sang masingki, konsentrado kag dalagkuan nga operasyon militar, padayon sa pagpalig-on ang pagpamuno sang Partido, nagpadayon ang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba, nagpalapad kag nagpadalum sang baseng masa paagi sa pagpalig-on sang mga likum nga organisasyon masa sang mga mangunguma, kababaihan kag pamatan-on, pagpabaskog sang mga kontra pyudal nga paghimakas sang mga mangunguma kag mamumugon sa uma para sa ila interes nga mapataas ang pang-ekonomiya nga kahimtangan kag dugang nga pagpalapad sa united front work sa hanay sang nahanunga nga pwersa kag iban pa.

Kahambugan man ang pagpanghangkat ni Major Pancito sa mga katapu sang CPP/NPA sa face to face kag madinuguon nga inaway, nagapakita sang pagka-ignorante sa paghangup sa pungsodnon nga demokratiko nga rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas nga ginasulong sang CPP/NPA.

Bangud indi pa makatupong sa kusog sang reaksyunaryo nga estado, ang NPA nagasunod sa taktika sang gerilya nga pagpakig-away. Nagahulag sang sekreto, nagasaylo-saylo kon indi na maayo ang sitwasyon, nagatipon kon nagakonsolida paagi sa mga pagtuon o may ginahiwat nga mga paghanas ukon may taktikal nga opensiba nga tigayunon kag nagatunga sa gagmay nga grupo agud magtungud sa mga politikal nga hilikuton sa hanay sang masa.

Ang ginalunsar nga taktikal nga opensiba sang NPA pareho sang ambush, reyd batok sa tropa sang AFP/PNP indi patraidor nga pamaagi kundi taktika sa inaway. Sandigan nga taktika para mapadaug ang isa ka inaway amo ang: elemento sang surpresa, superyor nga pwersa kag madasig nga mani-obra. Ginahimo man ini sang AFP/PNP, gani kon mag-reyd sila sang kampo sang NPA, nagahulag ini sang sekreto kag nagagamit sang daku nga pwersa. Diin natabu nga bag-o kamu maghiwat sang pag-reyd o ambush nagapabalo kamu?

Pasulit-sulit nga ginatawag sang militar nga terorista ang CPP/NPA. Ang matuod nga terorista wala sang iban kundi ang rehimen Duterte kag ang berdugo kag mersenaryong militar bangud sa malaba nga listahan sa paglapas sang tawhanon nga kinamatarung. Libo-libo na ang biktima sang EJK, torture, pagpangbommba, pagpanghamlet, iligal nga pagpang-aresto, pagpangsaka sang mga pamalay, pagpangkastigo kag pagpamahog sa mga sibilyan.

Ang NPA bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo, nagapakig-away para sa interes sang mga ginapigos kag ginahimuslan ilabi na ang mga mangunguma kag mga mamumugon. Naga-angkon ini sang indi mahubsan nga suporta halin sa pumuluyo, amo ang rason nga indi ini malutos.###

Mga kabutigan kag intriga ang nagagwa sa baba sang 3ID