Mga manggagawang Bikolano, makipagkaisa sa mga iligal na tinanggal na Wyeth-Nestle workers

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinapaabot ng Revolutionary Council of Trade Unions – Bikol (RCTU-Bikol) ang mahigpit na pakikipagkaisa sa 140 manggagawa ng Wyeth-Nestle na iligal na tinanggal at pinagbawalang pumasok mula nitong Mayo 18. Hindi makatwiran ang ginawang biglaang lockout sa mga manggagawa kabilang na ang 10 upisyal ng unyon. Sa panahon ng matinding kagipitan at kahirapan, ang pagtatanggal sa kanila sa trabaho ay katumbas na rin ng tuwirang paggutom sa kanilang mga pamilya at pagkakait sa kanila ng seguridad sa buhay.

Ang dinaranas ngayon ng mga manggagawa ng Wyeth-Nestle ay karanasan din ng marami pang mga manggagawang Pilipino at maaari ring danasin ng iba pa. Sa saligan, magkasalungat ang interes ng mga kapitalista at negosyante na supertubo sa interes ng mga manggagawa para sa sapat na sahod at seguridad sa trabaho. Lagi’t laging gagawa ng pamamaraan ang mga kapitalista upang magkamal ng labis pang tubo kabilang na ang magtanggal ng mga manggagawa, baratin ang kanilang mga sahod, ipagpatuloy ang kontraktwalisasyon at mga mapang-aliping patakaran sa paggawa at iba pa.

Wala ring aasahan mula sa estadong nagsisilbi sa mga kapitalista. Sa katunayan, walang humpay pa ngang ilinalako ni Marcos sa ibang bansa at mga dayuhang mamumuhunan ang murang lakas-paggawa ng mga Pilipino.

Kung kaya, ang laban ng mga manggagawa ng Wyeth-Nestle ngayon ay hindi lamang sa kanila. Ito ay laban din ng bawat isang manggagawa saanmang sulok ng bansa. Ito ay laban ng lahat ng mga obrero para sa seguridad sa trabaho, karapatan sa pag-uunyon, kontra-kontraktwalisasyon at para sa mga makatao at makatwirang patakaran sa paggawa.

Marapat lamang na magpahayag ng pakikipagkaisa ang lahat ng mga manggagawang Bikolano at iba pang mga obrero sa buong bansa. Kailangan nilang patuloy na buuhin at palakasin ang kanilang mga unyon na siyang mangunguna sa kanilang solidong pakikibaka. Marapat lamang na sa Bikol at buong kapuluan, ipanawagan nang buong lakas ng mga manggagawa ang kanilang mga demokratikong kahingian para sa seguridad sa trabaho, umento sa sahod at makataong patakaran sa paggawa.

Mga manggagawang Bikolano, makipagkaisa sa mga iligal na tinanggal na Wyeth-Nestle workers