Pagbabayarin ng mamamayan si Bacarro at ang AFP-PNP-CAFGU sa kanilang mga krimen sa timog Luzon at buong bansa

Walang kagitingang maipagmamayabang si Maj. Gen. Bartolome Vincent Bacarro, ang bagong itinalagang Southern Luzon Command (SOLCOM) kumander. Tulad ng kanyang hinalinhinang si Lt. Gen. Antonio Parlade at iba pang upisyal militar, kinakatawan ni Bacarro ang madugo, korap at bulok na kultura ng AFP-PNP-CAFGU. Tigmak ng dugo ang kanyang kasaysayan bilang kumander ng iba’t ibang yunit militar mula Luzon hanggang Mindanao, mula dekada ’90 hanggang sa kasalukuyan.

Bago italagang punong upisyal ng SOLCOM, tatlong buwan niyang ipinagpatuloy at higit pang pinatindi ang madugong gera laban sa mamamayan ng Timog Katagalugan. Bilang kumander ng 2nd IDPA, duguan ang kanyang kamay sa pagmasaker kina Christopher Boton, Cristina Estocado at Rommel Riza sa Brgy. Macabling, Sta. Rosa, Laguna at maraming iba pa, sa pagdukot ng mga lider masa kabilang ang kabataang aktibistang si Kemuel Ian Cometa at pagbakwit ng puu-puong libong taumbaryo dahil sa matitinding operasyong militar.

Bilang tapat na alagad ng pasismo, pinawalang-sala rin ng rehimeng US-Duterte si Bacarro sa pagkamatay ni 4CL Darwin Dormitorio dahil sa hazing sa PMA noong Setyembre 18, 2019. Commandant of cadets noong panahong ito si Bacarro. Bilang pinuno, siya ang pangunahing tagapagtaguyod ng kultura ng karahasan sa loob ng akademya. Malaking dagok at insulto sa panawagan ng pamilyang Dormitorio at ng mamamayang Pilipino para sa katarungan ang pagtaas ng ranggo ni Bacarro at pagtatalaga sa kanya bilang kumander ng 2nd IDPA matapos ang naturang insidente.

Naitalaga rin siyang Chief of Staff ng 4th IDPA na nakapakat sa Northern Mindanao, na responsable sa pambubomba, pagmamasaker, genocide at iba pang brutalidad laluna sa mga lumad. Hinawakan niya rin ang 502nd Infantry Brigade ng 5th IDPA at ang AFP-ELCAC, isa sa mga haligi ng pasistang rehimeng nagpapatupad ng Whole-of-Nation Approach (WONA).

Kahit noong nagsisimula pa lamang bilang upisyal-militar, hinulma na ng maka-imperyalista, marumi at kontramamamayang gera si Bacarro. Bilang kumander ng 6th CAFGU Active Auxiliary Company ng 21st IBPA sa ilalim ng 5th IDPA, pinangunahan niya ang pag-arangkada ng Operation Rolling Thunder sa Isabela at iba pang bahagi ng Northern Luzon noong dekada ’90. Halos 200 beses kinanyon at 160 beses pinaulanan ng bala ng NOLCOM, sa patnubay ng JUSMAG, ang mga komunidad ng Conner, Tuao, Pinucpic at Rizal sa Cagayan at Kalinga-Apayao. Naitala ito bilang isa sa pinakamasasahol na operasyong militar na ilinunsad sa kasaysayan ng Northern Luzon.

Ngunit mismong si Bacarro ay makapagpapatunay sa lakas ng rebolusyonaryong kilusan. Sa ilang dekadang pagsisilbi bilang upisyal-militar, nagtagumpay ba ni isa sa kanilang mga oplan? Sa dami ng pinaslang ng mga yunit na hinawakan niya at ng buong institusyong kinakatawan niya, nakita ba niyang mawalan ng pag-asa ang mamamayan at tumigil sa kanilang pakikibaka? Saanman siya madeploy, ilang beses silang nabigwasan, nasamsaman ng armas at nadaig ng Pulang hukbo at ng kilusang masa. Sa kabila ng lahat ng pang-aatake, pambabanta at pagtatangkang pulbusin, nananatiling malakas, masigla at matatag ang demokratikong rebolusyong bayan.

Sa pag-upo bilang kumander ng SOLCOM, haharapin ni Bacarro ang nag-uumapaw na pagngangalit ng kilusang masa. Ngayon, higit kailanman, dumadagundong ang panawagan ng mamamayang Pilipino para sa katarungan. Hinding-hindi matatakasan ni Bacarro ang inutang niyang dugo sa mamamayang Pilipino – saanman siya italagang kumander.

Mahigpit na nananawagan ang NDF-Bikol sa masang Bikolanong harapin ang nakaambang pagtindi ng mga operasyong militar sa Timog Luzon nang may ibayong katapatan at kapasyahang ipagtanggol ang kanilang kapwa at mga komunidad. Bilang salubong kay Bacarro, malawakang itakwil at singilin si Bacarro at ang buong AFP-PNP-CAFGU sa kanilang mga krimen sa masang Bikolano at iba pang mamamayan ng Timog Luzon. Walang kasawa-sawang ipamalas kay Bacarro at sa mga katulad niyang hindi natututo mula sa kasaysayang hindi kailanman madadaig ng marurumi at madudugong gera ang determinasyon ng mamamayang ipaglaban at makamit ang tunay na kapayapaan, katarungan at kalayaan.

Pagbabayarin ng mamamayan si Bacarro at ang AFP-PNP-CAFGU sa kanilang mga krimen sa timog Luzon at buong bansa