Pahayag ng KAGUMA sa Pagpanaw ng Dakilang Rebolusyunaryong Guro na si Jose Maria Canlas Sison

Pawiin ang siphayo sa pagpanaw ng dakilang rebolusyonaryong guro Jose Maria Canlas Sison; Itanghal ang kanyang buhay at mga dakilang aral sa tuluy-tuloy na pagsulong ng demokratikong rebolusyong bayan!

 

Anuman ang paraan ng kamatayan,
May pamantayan para sa lahat:
Ang bayani ay naglilingkod sa bayan
Hanggang sa pinakahuli niyang hininga.
(JMS, Ang Pagiging Bayani)

Ang buong kasapian ng Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA) sampu ng lahat ng mga patriyotiko at progresibong mga edukador at manggagawa sa sektor ng edukasyon ay nagdadalamhati sa pagpanaw ng kasama naming rebolusyunaryong guro na si Jose Maria Canlas Sison sa edad na 83.

Taliwas sa mga kasinungalingang pinakakalat ng mga reaksyunaryong armadong mersenaryo ng estado, ang pagpanaw ni Kasamang Joma ay hindi nangangahulugan ng paghina ng lakas ng mga nagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan. Hindi magiging ulila sa pamumuno at magkukulang sa gabay ang mga kasamang gurong makabayang nagsusulong ng pagtatagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon na may sosyalistang perspektiba sa gabay at pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas na pinangunahang itatag ni Kasamang Joma noong Dsiyembre 26, 1968. Ito ay dahil sa maraming nahubog na mga bagong kadre at rebolusyonaryo si Kasamang Joma gamit ang Marxismo-Leninismo-Maoismo bilang batayang pananaw sa daigdig at rebolusyong Pilipino para sa pagtatatag ng sosyalismo. Si Kasamang Joma at ang kanyang rebolusyunaryong buhay ay magsisilbing Hilagang Tala na ayon sa kanyang tula,

“Gaano man kadilim ang gabi
Ating maasahan ang liwanag Ng Hilagang Tala, ating patnubay.
Gaano man kakapal ang mga ulap
Panandaliang bula ang mga ito
Winawatak at pinalulutang ng Hilagang Tala.”

Nagluluksa ang mga rebolusyonaryong guro, proletaryado sa ating bayan at buong daigdig sa pagpanaw ni Kasamang Joma, ngunit ang iniwan nyang mga aral at pagpapayaman sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa pagsusuri ng kalagayan ng mala-kolonyal at mala-pyudal na sistema ng ating lipunan pati na ang paglalapat nito sa neoliberal na pangdaigdigang kaayusan sa ilalim ng nabubulok na monopolyo kapitalismo ay magsisilbing nitrogliserina sa kamay ng mga gurong makabayan kasama ang mga uring api upang pasabugin at pagliwanagin ang madilim na daang pinaghaharian ng imperyalismo, burukrata kapitalismo, at pyudalismo. Ayon kay Joma sa isa nyang tula,

“Ang luha ng maamo
Ay naging nitrogliserina
Para pasabugin ang imbing Sistema
Ng lagim at kasakiman.”

Nawa’y magsilbing ehemplo ang buhay ni Kasamang Joma sa ating mga kasamang gurong makabayan at rebolusyonaryo upang iwaksi ang mga peti-burgesyang gawi at kaisipan lalo na ang suhetibismo, karerismo, burukratismo, ligalismo at kanang oportunismo. Ang buhay ni Kasamang Joma ay nagpapakita sa atin na ang uring pinagmulan ay hindi magiging sagka para tayo ay maging isang ganap na proletaryado sa pamamagitan ng pagpapanibagong-hubog ng isip at ideyolohiya upang yakapin ang makauring interes ng masang pinagsasamantalahan at puspusang lumahok para sa pagtatagumpay ng demokratikong rebolusyong bayan tungo sa sosyalistang lipunan. Ngunit magagawa lamang natin ito bilang mga guro kung tayo ay marubdob na uugnay sa mga magsasaka sa kanayunan, makikipamuhay at mag-aaral sa paaralan ng manggagawa sa mga pabrika, lalahok sa mga kilos-protesta, at direktang lalahok sa armadong pakikibaka sa kanayunan habang masikhay na inaaral ang mga batayang prinsipyo at saligang aral ng Marxismo-Leninismo-Maoismo.

Ipinakita sa atin ni Kasamang Joma hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na hindi sapat na tayo’y mga gurong mabakayan lamang sa loob ng ating mga paaralan. Hindi sapat na tayo ay magbasa ng mga pinakabagong ideya mula sa mga Kanluraning pantas at magsulat ng mga papel gamit ang MLM. Kailangang paghusayan natin ang mag-organisa ng kapwa natin mga guro para lumahok sa rebolusyonaryong paglaban. Tulad ng ginawa nina Kasamang Joma sa pagkakatatag ng KM noong 1964, kailangang makapagrekluta tayo ng pinakamarami pang mga bagong gurong rebolusyonaryo sa KAGUMA at buuin sa mga balangay sa loob ng mga paaralan, departamento, at kolehiyo upang mapalakas ang ating gawaing Pambansa-demokratikong propaganda sa kalunsuran at direktang makapag-ambag ng lakas sa armadong pakikibaka sa kanayunan. Kailangan nating maging masikhay at masigasig sa pagtuturo sa mga masang guro ng MLM gamit ang mga pili at napapanahong akda ni Kasamang Joma.

Kailangan din nating matutunan ang prinsipyo ng pagtataguyod ng nagkakaisang prente at matuto tayong imaksimisa ang pakikitungo sa mga demokratiko at progresibong organisasyon sa nasyunal o internasyunal upang makapanghamig tayo ng mas malaking bilang ng panggitna at nakatataas na saray para sa pagsusulong ng dalawang yugtong rebolusyon. Ipinakita ito ni Kasamang Joma sa kanyang aktibong pag-oorganisa ng International League of Peoples’ Struggle, sa kanyang mga lektura sa loob at labas ng ating bansa, sa pagiging isa sa mga nanguna sa pagtatatag ng National Democratic Front noong 1973, at sa kanyang aktibong paglahok sa mga usapang pangkapayapaan.

Malaking kawalan si Kasamang Joma sa kilusang guro ngunit ang kanyang pulang paninindigan at mga aral hanggang sa dulo ng kanyang buhay ay malaking ambag sa pagpapalakas at pagkokonsolida ng KAGUMA sa panahon ng matinding pasista at brutal na atake ng estadong reaksyunaryo sa mamamayang lumalaban at habang nasa ilalim tayo ng pangdaigdigang krisis at resesyon. Nawala man si Kasamang Joma, mananatili ang ating diwang rebolusyonaryo at magiging gabay ang kanyang mga aral at kabayanihan para sa ganap na tagumpay ng rebolusyong Pilipino. Wika nga ni Kasamang Joma, “Hindi magagapi ang NPA kailan man, dahil sila ay lumalaban para sa makatarungang rebolusyon.” Magwawagi ang mamamayang inaapi at magagapi ang mga mapagsamantala at mapang-api dahil makatarungan ang demokratikong rebolusyong bayan na may sosyalistang perspektiba.

Mabuhay si Kasamang Joma!

Ipagtagumpay ang Pambansa Demokratikong Rebolusyon na may Sosyalistang Perspektiba!

Ibagsak ang Imperyalismo, Pyudalismo at Burukrata Kapitalismo!

Makatwiran ang Maghimagsik!

Rebolusyon hindi Terorismo!

Pahayag ng KAGUMA sa Pagpanaw ng Dakilang Rebolusyunaryong Guro na si Jose Maria Canlas Sison