Pinagkakakitaan ng malalaking negosyante at kartel sa langis ang Covid-19

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sinasamantala ng malalaking negosyante at kartel sa langis ang pandemya upang makatabo ng supertubo. Mula noong Disyembre 2020 hanggang Enero 2022, pumalo na sa P20.95 ang netong pagtaas sa presyo ng diesel, P22.05 sa gasolina at P17.89 para sa kerosene. Ang isang taong paglobong ito ng presyo ng mga produktong petrolyo ay mas mataas kaysa sa tatlong taong pinagsama-samang pagtaas ng presyo noong 2016 hanggang 2019.

Ikinakatwiran ng mga kumpanya sa langis ang galaw ng pandaigdigang merkado para sa pagtataas ng presyo. Ngunit ang totoo, ang pagpepresyo sa langis ay kontrolado ng sabwatan ng kartel sa langis, mga institusyong pampinansya at ng imperyalistang US. Dahil may labis na produksyon ng langis ang US, kaya nitong palitawing malaki ang pandaigdigang demand at mababa ang kabuuhang suplay na magbibigay-matwid sa pagtataas ng presyo nito. Sa pamamagitan ng ispekulasyon sa pinansya at pamilihan at pagtataguyod ng mga gerang mapanalakay, malayang namamanipula ng kartel sa langis at imperyalistang US ang balanse ng suplay at demand sa langis.

Sa pambansang antas, ang kalakarang ito ay pinasasahol ng deregulasyon ng mga lokal na industriya ng langis. Sa bisa nito, tuluyan nang binitiwan ng gubyerno ang lahat ng kapangyarihan nitong kontrolin ang pag-aangkat at pagbabago ng presyo ng langis sa loob ng bansa. Malaya na ang mga pribadong kumpanya at kartel sa langis na magdikta mula sa bolyum ng suplay ng langis na i-aangkat hanggang sa distribusyon at presyo nito sa lokal na pamilihan. Kaya pagdating sa lokal na pamilihan, nagpepresyo ang mga kumpanya sa langis ng mas mataas na halaga kaysa itinakda sa pandaigdigang pamilihan. Bago ang pandemya, karaniwan nang $3 kada bariles ang patong na presyo ng mga kumpanya sa langis sa inaangkat nilang produkto. Tiyak na lalo itong mataas ngayon.

Pinalulubha ng mga neoliberal na patakaran ng tutang rehimeng US-Duterte ang kairalang ito – laluna sa gitna ng pandemya. Noong 2020, sa gitna ng mga lockdown, ipinataw niya ang 10% dagdag sa buwis sa langis na nagpasirit pang lalo sa presyo ng petrolyo. Ganito rin ang naging epekto ng TRAIN Law na nagdagdag pa lalo sa presyo ng langis.

Dahil batayang pangangailangan sa produksyon ang langis, apektado ang lahat ng sektor ng lipunan sa epekto ng pagtaas ng presyo nito. Tuwirang madaragdagan ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka at mangingisda, drayber at iba pang maliliitang industriya samantala tataas din ang presyo ng bilihin para sa mga konsyumer.

Ang napakalubhang pang-ekonomyang krisis na dulot ng tuluy-tuloy na pagtaas na presyo ng produktong petrolyo ang nagtutulak sa masa na palakasin ang anti-imperyalistang paglaban at itutok ang organisadong lakas sa pangunahing tagapagpatupad ng neoliberalismo sa bansa – ang rehimeng US-Duterte. Nakikiisa ang NDF-Bikol sa malawak na hanay ng mamamayan sa pagpapanagot sa papet na rehimen, imperyalistang US at mga kasabwat nitong kartel at mga dambuhalang transnasyunal na kumpanya.

Pinagkakakitaan ng malalaking negosyante at kartel sa langis ang Covid-19