Pinakamataas nga rebolusyonaryong pasidungog sa apat ka martir sa Ilog

Lubos nga ginapasidunggan sang Apolinario Gatmaitan Command sang New People’s Army Negros Island Regional Operational Command (AGC-NPA) sila Cheene “Ka Nikki” Dacalos, Jeren “Ka Alvin” Vargas, Ka Bobong kag Jonard “Ka George” Alvior nga naghalad sa ila kusog, kamaayo kag kaalam para isulong ang rebolusyonaryong handum sang pumuluyo nga lab-oton ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Namartir ang apat ka kaupod sa engkwentro sa tunga sang mga Pulang hangaway sang Armando Sumayang, Jr. Command – Southwest Negros Front kag mga tropa sang 6th Special Action Force Battalion (6SAB) kag 2nd Negros Occidental Mobile Force Company (2nd NOMFC) sa Sityo Balik-Balik, Barangay Tabu, Ilog, Negros Occidental sadtong Setyembre 14, 2021. Ginpaarakan sang mga elemento sang 6SAB kag 2nd NOMFC ang balay nga ginpundohan sang mga Pulang hangaway. Napilasan si Ka Alvin kag Ka Nikki sa ila pag-atras kag sa dalayon, agud makamaniobra ang iban nga kaupod, naghambal sila nga “luwason ninyo inyo kaugalingon, ibilin nalang kami.”

Si Ka Alvin, 24, taga Barangay Canlusong, EB Magalona, Negros Occidental, ang isa ka platoon leader sang New People’s Army Southwest Negros Guerrilla Front nga ginalaragway bilang isa ka maayo nga kumander nga bisan sa ital-ital wala gid ginapabayaan ang mga kaupod. Sa iya lamharon nga edad, nagpakita siya sang kapasidad nga mamuno sa patag man sang politika ukon militar kag determinasyon nga dugang ipataas ang naabot nga lebel sang inaway banwa sa sur nga bahin sang Negros Occidental.

Samtang si Ka Nikki, 30, ang Political Instruktor sang platoon, halin sa Minglanilla, Cebu, ehemplo sa pinakamaayo nga anak sang pumuluyo nga ginpili ang dalan sang rebolusyon agud alagaran ang pumuluyong pigos kag ginhimuslan. Bilang isa ka intelektwal nga nagdako sa kasyudaran, maisog niya nga gin-atubang ang sakripisyo kag kabudlayan sa pagpakigbahin sa rebolusyon. Permi niyang makit-an ang positibo nga bahin sang mga bagay kag pursigido nga ginapangibabawan ang mga kakulangan.

Sila Ka Bobong kag Ka George naman mga tumandok sang Southern Negros. Ang ila pagtaliwan aton ginadayaw kag ginasaluduhan bangud ila ginpakita ang katampad sa ila sinumpaan nga pagserbisyo sa pumuluyo nga nagakilala kag nagapalangga sa ila bilang matuod nila nga hangaway.

Ang pagkamatay sang mga kaupod nagadala sang kasubo sa hanay sang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa sa Negros. Subongman ang ini nga kasubo ang ikambyo sa labi pa nga kakahas kag inspirasyon sa pagpursigi sa pagpadayon sang ila wala matapos nga misyon nga amo ang paghilway sang bug-os nga pumuluyo nga madugay na nga ginapigos kag ginahimuslan. Ang ila pagkabaganihan kag wala pag-ulikid sa kaugalingon para sa interes sang malapad nga masang pigos ang nagakadapat lamang nga sundon ilabi na ang ila mga naamot sa pagpabaskog sang rebolusyonaryong kahublagan sa Isla sang Negros.

Ang maisog nga pagpakigsumpong sang mga isganan nga mga martir sa rebolusyon kag ang ila wala kahadlok nga pag-atubang sa pinakamataas nga sakripisyo paagi sa paghalad sang ila nga kabuhi ang nagasindi sa nagabaga nga balatyagon sang pumuluyong Negrosanon nga determinado nga isulong ang lapnagon kag ikit-ikit nga gerilya nga pagpakig-away base sa nagalapad kag nagadalum nga baseng masa kag pabayaron sang mahal ang mga may utang nga dugo sa pumuluyo kag rebolusyon.

Ginapanawagan ang mga maayo nga kabataan nga militante nga ipangabuhi ang rebolusyonaryo nga diwa kag ang maayo nga hinimuan sang mga bag-ong martir para sa masang pigos, makigbahin sa armado nga rebolusyon kag mag-amot sa pag-abanse sang inaway banwa halin sa istratehiko nga depensiba pakadto sa istratehiko nga pagkapatas tubtob sa kadalag-an.###

Pinakamataas nga rebolusyonaryong pasidungog sa apat ka martir sa Ilog