Saulogon ang ika-53 nga anibersaryo sang CPP!Determinado nga isulong ang inaway banwa kag paslawon ang Oplan Kapanatagan sang US-Duterte nga rehimen!

, , ,

Ang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army sa isla sang Negros, mga Pulang kumander kag Pulang hangaway, nagahatag sang mataas nga pagsaludo sa ika-53 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP).

Nagapaabot man sang mataas nga pagpasidungog kag pagsaludo sa mga kaupod nga naghalad sang ila bilidhon nga kabuhi para sa armado nga paghimakas sang pumuluyo. Sila Kerima Lorena “Ka Ella” Tariman, Marilyn “Ka Anita” Badayos, Jeren “Ka Alvin” Vargas, Cheene “Ka Nikki” Dacalos, Floreta
”Ka Kelly” Ceballos kag iban pa nga mga martir kag baganihan sa rebolusyon. Indi malipatan sang pumuluyo kag mga kaupod ang inyo paghalad sang kabuhi para mapabaskog kag mapasulong ang armadong rebolusyon.

Ginasaulog naton ang anibersaryo sang Partido paagi sa pagkilala sang husto nga pagpamunu sa pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sa armado nga paghimakas, sulu nga nagahatag sang kasanag sa pagsulong sang armadong rebolusyon. Absoluto ini nga nagapamunu sa matuod nga hangaway sang pumuluyo kag mayor nga instrumento nga may sentral nga katungdanan sa pag-agaw sang gahum politika sa nagahari nga sahi paagi sa armadong paghimakas.

Naghalin ang Partido sa gamay kag mahuyang pakadto sa daku kag mabaskog. Sa pagtukod sang Partido sadtong December 26, 1968, nga resulta sang Una nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong, nag-angkon lamang ini sang masobra 60 ka mga katapuan, tampad nga nagtib-ong sang prinsipyo sang Paritdo kag nagpadayon sa pagduso sang armadong rebolusyon. Gintinguhaan sang US-Marcos nga rehimen nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan samtang gamay pa paagi sang brigada nga operasyon militar apang napaslawan ini kag napreserba ang rebolusyonaryo nga kusog.

Masobra lima na ka dekada ang pagpaninguha sang mga nagbulos-bulos nga reaksyonaryo nga rehimen nga wasakon ang rebolusyonaryong kusog. Masobra man lima ka dekada nga ginpaslaw ang ini nga mga rehimen kag subong nagahulag na sa bilog nga pungsod.

Partikular sa isla sang Negros, matapos magsipak ang mga rebisyunista nga traidor sadtong 1994, may sobra 60 ka mga tampad nga katapu sang Partido ang nagtib-ong sang Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong. Gintinguhaan sang AFP nga wasakon paagi sa paglunsar sang brigada nga operasyon militar ang gamay nga pormasyon sang Pulang hukbo nga nagpa-idalum sa kahublagan panadlong, apang napaslawan ini.

Ang pagre-organisa sang Pulang hukbo kag pagtalana sang husto nga direksyon sa armado nga paghimakas, pagtukod sang baseng masa kag kontra-pyudal nga paghimakas ang nakabulig sang daku sa pagrekober sa nangaguba nga baseng masa panahon sa paglihis. Natukod ang mga organo sang gahum politika paagi sa pagpalig-on sang mga likum nga organisasyon masa sa hanay sang mga mangunguma, kababaihan, kag pamatan-on. Naglapad ang impluwensya bangud sa pag-angut sa mga nahanunga kag manggaranon nga mangunguma kag pila ka agalon may duta.

Nagbwelo man ang mga kontra-pyudal nga paghimakas sang mga mangunguma paagi sa pagdemanda sang makatarungan nga sweldo kag benepisyo kag duta nga palangabuhian sa diin madamu nga mangunguma kag mamumugon sa uma ang nakabenepisyo. Kadungan sa pagbaskog kag paglig-on sang mga baseng masa kag kampanya sa kontra-pyudal nga paghimakas, nagbwelo man ang armadong nga paghimakas sa porma sang ambus, reyd, isnayping kag pagharas sa mga detatsment nga nagpahuyang sa hanay sang kaaway kag nakakompiska sang mga armas, bala kag iban pa nga kagamitan militar. Bangud sini, napaslaw ang plano sang kaaway sa pokus nga mga larangan gerilya.

Sa husto nga pagpamunu sang Partido napreserba ang rebolusyonaryong kusog tubtob natukod ang lima ka larangan sa bilog nga isla sang Negros. Ini nga mga kadalag-an sa pagpamunu sang Partido ang dapat naton saulugon kag pasidunggan.

Saulugon sang AGC-NPA kag mga larangan gerilya idalum sini ang ika-53 nga anibersaryo sang CPP paagi sa pagbato sa ginalunsar nga terorismo sang estado kag malig-on nga pagpanindugan kag pagpakita sang determinasyon nga magsulong kag paslawon ang Oplan Kapanatagan sang US-Duterte nga rehimen.###

Mabuhay ang ika-53 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines!
Isulong ang armadong rebolusyon tubtub sa kadalag-an!
Mabuhay ang masang pigos!

Saulogon ang ika-53 nga anibersaryo sang CPP!Determinado nga isulong ang inaway banwa kag paslawon ang Oplan Kapanatagan sang US-Duterte nga rehimen!