Siyang walang pangalan


Ngayong Pambansang Araw ng mga Bayani, pinakamataas na pagpupugay ang inaalay ng Kabataang Makabayan sa lahat ng mga namartir sa pakikibaka at sa mga patuloy na nakikibaka para sa pagtatagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon!

Ang laban at tagumpay ng rebolusyon ay mula at para sa lahat ng magsasaka, manggagawa, kabataan, maralitang lunsod, manggagawang pangkalusugan, at kabuuan ng mamamayang nagkakaisa. Ang tunay na bayani ay ang masang Pilipino na nakikibaka para wasakin ang paghahari ng imperyalismo, pyudalismo, at burukrata-kapitalismo sa loob ng malakolonyal at malapyudal na Pilipinas!

Ang Kabataang Makabayan ay nananawagan sa lahat ng patriyotikong kabataan at mamamayan na lumahok sa armadong pakikibaka at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan upang ipagpatuloy ang labang nasimulan ng mga Pulang Bayani at martir ng rebolusyon!

Sumapi sa Kabataang Makabayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Siyang walang pangalan