Sumulong at palaparin ang hanay ng kabataan sa paggapi sa rehimeng US-Marcos II!

Isang rebolusyonaryong pagbati ang ipinaaabot ng Kabataang Makabayan Laguna sa lahat ng mamamayang Pilipinong nagtataguyod ng proletaryong bukas sa pamamagitan ng pambansang demokratikong rebolusyon na may sosyalistang hangarin.

Sa loob ng limampu’t walong taong patuloy na pakikibaka ng mga kabataan-estudyante, patuloy ang pagpupunyagi ng kilusang lihim mula sa kalunsuran hanggang sa kanayunan sa gabay ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Sa loob ng mahabang panahon ng pananatili ng rebolusyonaryong kilusang kabataan sa probinsya ng Laguna, hindi na mabilang ang mga urong-sulong ng kilusan dahil sa marahas na pag-atake ng pasistang estado, subalit sa gabay ng dakilang ideolohiya at ng Partido Komunista ng Pilipinas ay patuloy na nagpupunyagi at nakikibaka ang Kabataang Makabayan Laguna.

Sa kasalukuyan, humaharap ang kabataan-estudyante sa bulok na sistema ng edukasyon sa bansa. Ang edukasyong naglilingkod para sa interes ng naghaharing-uri at mga imperyalistang nayon. Ang patuloy na pagtaas ng bayad sa matrikula sa kabila ng mababang pasahod sa ating bansa ay isa sa mga pangunahing pasakit sa ating mga kabataang mag-aaral. Nariyan din ang hindi ligtas na muling pagbubukas ng klase kung saan lumabas sa datos na marami pa rin sa mga eskwelahan sa Laguna ang kulang-kulang sa mga kagamitang pang-eskwela tulad ng mga upuan, silid-aralan, libro, at iba pa.

Subalit, imbis na gawan ng solusyon ang lumalalang krisis sa edukasyon, mas binigyan tuon ng gobyerno ng Pilipinas ang pagratsada ng Mandatory Reserve Officers’ Training Corps o MROTC. Kaya’t lubos na tinutulan ng Kabataang Lagunense ang pagratsada nito sa ating bansa, sapagkat malinaw sa mga kabataan na hindi Mandatory ROTC ang kanilang kailangan kundi ligtas at dekalidad na edukasyon. Malinaw din na hungkag na kapayapaan at nasyunalismo lamang ang inilalako ng mga militar sa mga pamantasan at ang tunay nilang hangarin ay tapakan ang karapatan ng mga mag-aaral.

Subalit, sa kabila ng krisis at sunud-sunod na pag-atake ng berdugong pulis at militar sa mga kabataan at hanay ng mamamayan, patuloy ang mga operasyon ng kilusang lihim sa kalunsuran. Patuloy ang pagre-rekruta at pag-o-organisa ng mga kabataang kasapi ng Kabataang Makabayan Laguna sa mga komunidad, pamantasan, at saanmang may konsentrasyon na kinahaharap ang mga kabataan. Patuloy na hinahamon ng Kabatang Makabayan Laguna ang mga kabataang Lagunense na makiisa sa laban ng sambayanang Pilipino sapagkat ang krisis sa edukasyon ay hindi nalalayo sa mas malaki pang krisis-panlipunan ng ating bansa.

Malinaw sa mga kasapi ng KM Laguna na darating ang panahon na mapapagod na ang kabataan sa mga anti-estudyanteng polisiya ng edukasyon sa bansa at ang tanging tiyak lamang na landas ay ang landas kung saan mapalalaya ang mapang-aping uri sa pamamagitan ng pagsusulong ng armadong pakikibaka sa kanayunan. Darating ang panahon na tatahimik ang mga bukana ng mga pamantasan sa kalunsuran, mananahimik ang mga eskinita at ang mga kalsada, sapagkat inihahanda ito para sa huling martsa at pagkubkob ng mga mamamayang proletaryado tungo sa Malakanyang upang agawin ang pulitikal na kapangyarihan mula sa mapagsamantalang naghaharing-uri!

Kabataang Lagunense, isulong ang pambansa demokratikong rebolusyon!

Pagsilbihan ang sambayanan, tumungo sa kanayunan!

Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhay ang ika-58 na taon ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan!

Mabuhay ang katangi-tanging Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhay ang armadong pwersa ng mamamayan, ang Bagong Hukbong Bayan!

Sumulong at palaparin ang hanay ng kabataan sa paggapi sa rehimeng US-Marcos II!