Suportahan ang digmang bayan ng mga Palestino para sa tunay na pambansang kalayaan! Kondenahin at labanan ang gyerang mapanakop at kampanyang henosidyo ng Israel at US laban sa sambayanang Palestino!

,

Sampu ng buong kilusang rebolusyonaryo sa buong bansa at iba’t ibang grupo, partido at kilusan sa buong daigdig, nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan sa pagsuporta at pagpupugay sa inilulunsad na digmang bayan ng mamamayang Palestino laban sa pasista-teroristang estadong Israel. Nasa ubod nito ang aming pagkilala sa lehitimo at makatarungang pakikibaka ng mga Palestino para sa pambansang kalayaan at pagpapasya-sa-sarili na 75 taon nang ipinagkakait sa kanila ng Israel at imperyalistang kampong Kanluranin sa pangunguna ng US at UK.

Nararapat na kastiguhin at papanagutin ang estado ng Israel sa pamumuno ng pasista’t ultra-kanang lider nitong si Benjamin Netanyahu sa malulubhang krimen nito ng henosidyo o paglipol sa lahi sa mga Palestino at pananakop sa kanilang lupain. Walang kaparis sa kasaysayan ng Palestino ang paghulog ng hindi bababa sa 6,000 bomba o katumbas ng 1,000 bomba bawat araw mula sa himpapawid mula Oktubre 7. Karumal-dumal din ang paggamit ng white phosporous na dala ng mga bombang ito. Halos kalahating milyong Palestino ang biktima, karamihan ay mga bata, babae at matatanda kabilang ang 7,329 na patay kung saan 724 ay Palestinong bata. Tinarget at winasak nito maging mga ospital, ambulansya, eskwelahan at mga refugee camp. Ipinatupad ang blokeyo sa pagkain, gamot, kuryente at iba pang maaaring makataong tulong para sa mamamayang Palestino. Napakakapal ng mukhang pilit na pinapalayas ng Israel ang milyung-milyong Palestino sa Gaza sa tabing ng diumanong pagsasalba sa mga ito sa gagawin nilang pag-atake laban sa mga mandirigma ng Hamas upang pagtakpan ang pananakop sa Gaza. Malinaw na karumal-dumal na krimen laban sa sangkatauhan ang hayagang ginagawa ng Israel at walang-kaluluwang sinusupurtahan ng imperyalismong US.

Hindi kailanman maaaring burahin ang kasaysayan ng brutal na pananakop ng Israel at imperyalismong US sa sambayanang Palestino. Pinalayas ng brutal na gera nito noong 1948 ang higit sa 700,000 mga Palestino na nakilala sa tinatawag na Nakba kasabay ng pagsakop sa 78% ng kanilang lupain para unilateral na itatag ang estado ng Israel. Makalipas ang halos dalawang dekada, inokupa na rin ng Israel ang West Bank, Gaza Strip at Jerusalem na mga teritoryo ng Palestine, maging ang Golan Heights na bahagi ng Syria at ang Sinai peninsula na bahagi ng Egypt. Hindi pa nasapatan dito, tuluy-tuloy na tinarget ng pasista-teroristang estado ng Israel ang mga sibilyang populasyong nagbakwit sa iba’t ibang bahagi ng Palestine at mga karatig na bansa. Sadyang ang ultimong layunin ng Israel ay angkinin ang kabuuang teritoryo ng Palestine, apihin at pagsamantalahan ang mamamayan nito.

Kasabay nito, higit kaysa Israel, marapat ding singilin ang imperyalismong US, UK at iba pang mga bansa sa Europa sa pagbibigay-pabor at pagpopondo sa mapamuksang gera nito laban sa Palestino at iba pang bansa sa Middle East. Ginawang mayor na piyesa ng digmang mapanakop ng US ang Israel para pagsilbihin sa estratehikong layunin nitong patatagin ang kapangyarihan sa gitnang silangan at kontrolin ang napakayamang pinagkukunan ng langis sa rehiyong ito. Sa ganito, simula’t sapul, inilatag ng US ang batayan, pinahintulutan at lantarang sinuportahan ang ginagawang pagpuksa ng Israel sa mamamayang Palestino. Kapalit nito ang pagkasangkapan ng US sa Israel sa mga gera ng pananalakay nito sa iba’t ibang bansa sa Middle East at North Africa sa nagdaang mga dekada, at ang pagpopondo sa pagmamanupaktura ng Israel ng mga armas, mga kagamitan sa paniktik at sasakyang pandigma para pagsilbihin sa mga gerang mapanakop nito sa buong daigdig.

Nararapat kundenahin at labanan ng sangkatauhan ang panghihimasok ng imperyalismong US na lalung nang-uupat ng paglawak ng labanan matapos na itutok nito sa Palestino at gitnang silangan ang dalawang mayor na aircraft carrier nito, kabilang ang isa sa pinakamalaki sa buong mundo, bukod pa ang pagbibigay ng dagdag na suportang armas at bomba sa bansang Israel.

Nararapat ding labanan, ilantad at hubaran ang pinapalaganap na islamophobia at anti-Palestinong mga black propaganda ng Israel at imperyalismong US. Dapat ding tuligsain at itakwil ang hayagang pagpanig at pagsuporta ng papet na rehimeng Marcos II sa imperyalistang US-Israel sa walang habas na pang-aatake nito sa bansang Palestino.

Dapat maunawaan na ang pakikibaka ng mga Palestino ay hindi laban sa mga Kristyano o laban sa api at pinagsasamantalahang mamamayan ng Israel, US at iba pang mamamayang katoliko sa Europa at buong daigdig. Ang kanilang pakikibaka ay upang labanan ang pananakop at pang-aapi sa kanilang bansa at mamamayan, laluna sa kanilang manggagawa at magsasaka at iba pang mahihirap na mamamayan na siyang biktima ng grabeng pang-aapi at pagsasamantala. Ultimong layunin nila ay upang makamit ang kanilang tunay na pambansang kalayaan at demokrasya. Ang kanilang kaaway ay ang mapanakop na estado ng Israel na ngayon ay pinamumunuan ng sagad sa pagiging pasistang si Netanyahu at ang imperyalismong US. Kaugnay nito, tinatawagan naming huwag magpakasangkapan ang mamamayan ng Israel, laluna ang kanilang mga manggagawa at magsasaka sa digmang mapanakop ng Israel at US sa Palestino. Kabaliktaran, dapat na labanan ng mga mamamayan ng Israel ang rehimeng US-Netanyahu at gawin ang lahat ng paraan upang ipatigil ang digmang mapanakop sa bansa at sambayanang Palestino.

Makatarungan para sa mamamayang Palestino ang mag-armas at lumaban sa gitna ng matinding panunupil ng estadong Israel. Nararapat na magkaisa ang lahat ng mamamayang Palestino para palakasin ang armadong pakikibaka at itransporma ito sa isang digmang bayan para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Nararapat at makatarungang ilunsad ng mamamayang Palestino ang digmang bayan alinsunod sa mga umiiral na internasyunal na makataong batas at sa di-maiaalis na soberanong karapatan ng mga mamamayang ipaglaban ang kanilang pambansang kalayaan, demokrasya at pambansang patrimonya’t soberenya.

Magkataling pusod ang sambayanang Pilipino at Palestino sa kanilang pakikibaka sa pambansang kalayaan at demokrasya. Tulad ng mamamayang Palestino, malaon nang naglulunsad ng digmang bayan ang mamamayang Pilipino para sa panlipunang paglaya mula sa lahat ng tipo ng pang-aapi at pagsasamantala ng imperyalismong US at ng kasabwat nitong lokal na mga naghaharing malalaking kumprador-panginoong maylupa. Ang sambayanang Pilipino ay biktima din ng gyerang mapanakop ng imperyalismong US at hanggang ngayon ay siyang kumukubabaw sa malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino. Komon na kaaway ng ating mga sambayanan ang imperyalismong US, maging ang mapandigma at mapanakop na Israel. Katunayan, ang mga sopistikadong kagamitang pandigma ng Israel ang isa sa siyang ginagamit ng papet na AFP-PNP sa ginagawa nitong brutal na gyera ng panunupil laban sa rebolusyon at mamamayang Pilipino.

Ang malawak na suportang tinatamasa ngayon sa Pilipinas at sa buong mundo ng armadong pakikibaka ng mamamayang Palestino ay patunay ng lumalakas na rebolusyonaryo at anti-imperyalistang daluyong sa hanay ng mga kolonya at mala-kolonyang bayan sa buong daigdig. Dapat patuloy na ilantad ang pasista-teroristang pakana at pang-aatake ng US at rehimeng Netanyahu laban sa bansang Palestino at patuloy na suportahan ang kanilang armadong pakikibaka para sa mapagpasyang pagbawi ng kanilang pambansang teritoryo, kalayaan at soberanya.###

Suportahan ang digmang bayan ng mga Palestino para sa tunay na pambansang kalayaan! Kondenahin at labanan ang gyerang mapanakop at kampanyang henosidyo ng Israel at US laban sa sambayanang Palestino!