Ubos-kusog nga batu-an kag paslawon ang MO 32 kag ang terorismo sang estado!

Mabaskog nga ginapanawagan sang Apolinario Gatmaitan Command – New People’s Army Negros Island (AGC-NPA) ang hugot nga paghiliusa sang pumuluyong Negrosanon kag ubos-kusog nga batuan ang Memorandum Order (MO) 32 sang rehimen Duterte sa isla.

Duha na ka tuig ang nagligad matapos matabu ang makasiligni nga pagmasaker sang mga mangunguma sa Sagay City sadtong Oct 20, 2018, gilayon nga ginpatuman ang Memorandum Order no. 32 sang Nov. 22, 2018 kag ginpa-idalum ang bug-os nga isla sang Negros, Samar, kag Bikol sa “state of lawlessness and violence”.

Paagi sa MO32, nabutang sa prayoridad kag laboratoryo sang rehimen Duterte agud wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla sang Negros paagi sa pagdugang sang pwersa sang AFP kag PNP. Naglab-ot sa 12 ka batalyon ang tropa sa AFP/PNP ang ginbutang sa Negros agud magsabwag sang kakugmat kag kalakasan sa pumuluyo. Ginhimo man ini nga laboratoryo sang AFP Central Command sa iya nga Oplan Sauron kag lapnagon ang pag-EJK sa mga rebolusyonaryo nga pwersa kag masa.

Isa sa nagapanguna nga target sa MO 32 ang Negros kung diin nagaluntad ang monopolyo nga kontrol sa duta sa mga asyendero kag dalagko nga agalon mayduta, lapnagon nga kapigaduhon kag kagutom sa mga mangunguma, mangunguma sa asyenda kag iban pa nga pigos nga sektor. Ginhimo ini nga “war laboratory” kag “killing fields” sang berdugo nga AFP/PNP.

Ini nga tikang sang tiraniko nga rehimen nagresulta sang lapnagon nga mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sa porma sang pag-red tag sang mga progresibo nga organisasyon, kilala nga mga aktibista, pagpangdakup kag pagtanum sang mga ebidensya kag pagpasaka sang mga pato-pato nga kaso, peke nga pagpasurender, pagpamatay sang mga aktibista, lider masa, mga kinabakig nga tagadepensa sang tawhanon nga kinamatarung pareho nila SB member Bernandino “Toto” Patigas sang Escalante City, Atty Benjamin Ramos sang Kabankalan City kag ining ulihi nga si Zara Alvarez sang Bacolod City.

Sa kaumhan kag kabukiran, lapnagon ang mga pagpangsakasaka sang mga pamalay kag pagpanguha sang mga kagamitan kag kasapatan nga ila magustuhan, pagpangbomba, paghamlet, pagpamahog kag pagpangsakit sang mga sibilyan, pilit nga paggiya agud itudlo kon diin ang kampo sang NPA kag pagkontrol sa hulag sang bug-os nga pumuluyo gamit ang isyu sang Covid19 nga ginapatuman sang kapulisan kag militar. Ini tanan nagtuga sang tuman nga kakugmat sa pumuluyo kag pagkadislokar sang ila palangabuhian kag halos indi na makakadto sa ila uma bangud sa kahadlok nga pasibangdan nga naga-angut o nagasuporta sa NPA.

Sa madinugu-on kag mahigko nga gyera sang rehimen kasangkapan ang mapintas nga laye kaangay sang MO 32, EO 70 ukon ang “whole of nation approach” kag ang Anti-Terorrism Act of 2020 labi nga nangin lehitimo ang terorismo sang estado. Sumugod sang ginpatuman ang MO 32 sa Negros, naglab-ot na sa 52 ang biktima sang ekstra-hudisyal nga pagpamatay kag masobra 100 nga biktima sang patu-patu nga kaso base sa peke kag ginpangtanom nga ebidensiya nga tubtob subong padayon nga nagakitkit sang rehas.

Ang plano sang tiraniko nga rehimen nga wasakon ang mga sonang gerilya sa isla sang Negros, nagakahulugan lamang sang lapnagon kag makasiligni nga pagpatuman sang laye militar sa isla. Nagpakita ini nga ang mga nagahari nga sahi sa isla upod sa amu nila nga uhaw sa dugo nga si Duterte amo ang ara sa unahan sang sini nga plano nga pagwasak sang rebolusyonaryo nga kahubalagan sa isla sang Negros.

Arogante nga nagpahayag ang militar nga napahuyang na nila ang rebolusyonaryo nga kahublagan sa Negros bangud sa basehan nga madamu na ang mga nagsurender kag nagbalik sa sabak sang gobyerno. Apang ang matuod, ang tanan nga nagsurender mga ginpangpahog kag ginpwersa nga mga pumuluyo agud magsurender sang ngalan sang CPP/NPA. Ini isa ka pamaagi sang militar kag kapulisan agud makapangawat sa kaban sang gobyerno paagi sa pagbulsa sang kwarta nga natalana sa tagsa ka magsurender.

Nakahibalo ang pumuluyong Negrosanon nga ang AFP/PNP ang nagapanguna nga terorista kag pasista nga makinarya nga nagasabwag sang kahalitan sa mga komunidad nga nagtuga sang linibo nga pagkawasak sang pamilya, puluy-an kag palangabuhian.

Ang NPA yara sa husto nga posisyon agud atubangon kag paslawon ang kampanyang kontra-insurhensya sang rehimeng US-Duterte, pareho sang pagpaslaw sang mga kampanyang kontra-insurhensya sang mga nagliligad nga mga rehimen. Kompyansado kita bangud ang aton ginalunsar nga armado nga paghimakas isa ka makatarungan nga gyera nga nagadala sang interes sang malapad nga pumuluyo ilabi na ang mga mamumugon kag mga mangunguma gani ila ini ginasuportahan.

Labi nga pasingki-on sang NPA-Negros ang paglunsar sang taktikal nga opensiba ilabi na ang pagpataas sang lebel sang rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas bilang pagsabat sa hayagan nga terorismo, pagpangawat kag pagbulsa sang kaban sang pumuluyo kag kangil-ad nga pagtraidor sa pungsod sang tiraniko nga rehimen Duterte.

Ang NPA bilang matuod nga hangaway sang pumuluyo magalunsar sang masunson nga mga taktikal nga opensiba para ipakig-away kag depensahan ang pumuluyo kag silutan ang mga berdugo nga may utang nga dugo. Ang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon paagi sa Armado nga Paghimakas paliwat-liwat nga magapaslaw sa plano sang AFP kag PNP. Padayon nga nagabaskog kag nagasulong ang rebolusyonaryo nga kahublagan kag ang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo . ###

Ubos-kusog nga batu-an kag paslawon ang MO 32 kag ang terorismo sang estado!