CMO 20: Pa­ka­nang neo­li­be­ral sa edu­ka­syon

,

Dis­ma­ya­do ang mga aka­de­mi­ko at da­lub­ha­sa sa pag­papa­ti­bay ng Kor­te Sup­re­ma noong Hun­yo 11 sa kau­tu­san ng Com­mis­si­on on Hig­her Educa­ti­on (CHEd) na nag­tang­gal sa Fi­li­pi­no, Pa­ni­ti­kan at Konsti­tu­syon bi­lang re­ki­si­tong mga asig­na­tu­ra sa ku­ri­ku­lum pang­ko­le­hi­yo. Na­ka­pa­lo­ob ang kau­tu­san sa CHEd Me­mo­ran­dum Order Num­ber 20 (CMO 20) na ini­la­bas noon pang 2015 sa pa­na­hon ng re­hi­meng US-Aqui­no. Ang CMO 20 ay ba­ha­gi ng ser­ye ng mga neo­li­be­ral na hak­bang sa la­ra­ngan ng edu­ka­syo­n.

Ba­go pa ito, nai­pa­tu­pad na ang prog­ra­mang K-12 na nag­dag­dag ng da­la­wang taon sa hayskul pa­ra sa tek­ni­kal-bo­ka­syu­nal na pag-aa­ral at nag­li­mi­ta sa mga es­tud­yan­teng ma­ka­pag­ko­le­hi­yo. Ang re­por­mang ito sa ele­men­tar­ya at se­kun­dar­yang edu­ka­syon ay na­ka­tu­on sa pag­sa­sa­nay sa ka­ba­ta­ang Pi­li­pi­no alin­su­nod sa pa­nga­ngai­la­ngan ng mga lo­kal at da­yu­hang kum­pan­ya pa­ra sa mu­ra, ki­mi at may ma­ba­ba hang­gang ka­tam­ta­mang ka­sa­na­yan na la­kas-pag­ga­wa.

Par­ti­ku­lar sa edu­ka­syong pang­ko­le­hi­yo, sad­ya ang pag­pa­pa­ki­pot sa ku­ri­ku­lum, pag­ba­ba­was ng mga as­pe­to (less mul­tiface­ted) at pag­tu­tu­on ni­to sa tek­ni­kal, syen­ti­pi­ko, pro­pe­syu­nal at kul­tu­ral-i­deo­lo­hi­kal na pag­sa­sa­nay pa­ra pag­sil­bi­hin ang mga pa­nga­ngai­la­ngan ng pan­da­ig­di­gang sis­te­mang ka­pi­ta­lis­ta. Sa ga­ni­tong ba­lang­kas iwi­na­wak­si ng es­ta­do ang pag-aa­ral ng Fi­li­pi­no, Pa­ni­ti­kan at Konsti­tu­syon sa ko­le­hi­yo, mga asig­na­tu­rang wa­lang sil­bi sa neo­li­be­ral na ba­lang­kas. Sa na­ka­ra­an, ang mga asig­na­tu­rang ito ay nag­bi­gay-da­an pa­ra ma­ka­pag­tu­ro ang mga aka­de­mi­kong pat­ri­yo­ti­ko ng prog­re­si­bo at ma­ka­ba­yang pa­na­naw.

Ayon pa sa gru­pong Tang­gol Wi­ka, ang pam­ban­sang wi­ka o Fi­li­pi­no ay isang “ma­ka­bu­lu­hang pang­kul­tu­rang mu­hon pa­ra sa pam­ban­sang pag­ka­ka­ki­lan­lan… na nag­si­sil­bing pa­ha­ti­ran ng ko­mu­ni­ka­syon sa pa­gi­tan ng mga et­no-ling­wis­ti­kal na gru­po at uri” la­lu­na sa ban­sang may ka­ta­ngi­ang hi­wa-hi­wa­lay na pulo. Nag­bi­bi­gay-da­an ito sa pag­ka­kai­sa at pag­ka­ka­ro­on ng ka­pang­ya­ri­han ng ma­ma­ma­yan.

Ayon na­man sa mga pro­pe­sor sa Univer­sity of the Phi­lip­pi­nes, ma­ha­la­ga ang wi­kang Fi­li­pi­no at Pa­ni­ti­kan sa “pag­pa­pa­la­lim ng ma­pa­nu­ri, ma­lik­ha­in, ma­la­ya at ma­pag­pa­la­yang ka­ka­ya­han ng mga mag-aa­ral at ma­ma­ma­yan.” Ani­la, hin­di pag-uu­lit, kun­di pag­pa­pa­la­wig sa teor­ya, prak­ti­ka at sil­bi ang kur­so at katulong ito sa pag­hu­bog ng ka­ma­la­yang Pi­li­pi­no.

Si­na­sa­la­min ng CMO 20 ang ka­wa­lang-in­te­res ng reak­syu­nar­yong es­ta­do na pa­ya­bu­ngin ang pat­riyotiko at pam­ban­sang kul­tu­ra at pag­ka­ka­ki­lan­lan ng mga Pi­li­pi­no. Wa­lang lu­gar o ha­la­ga sa iti­nak­da ni­tong di­rek­syon sa edu­ka­syon ang pag­pa­pa­un­lad ng isang ma­ka­ba­yang kul­tu­rang pam­ban­sa. Hi­na­ha­ya­an ni­tong ma­ma­yag­pag ang da­yu­hang in­te­res at implu­wen­sya pa­ra i-a­yon ang pan­la­sa ng mga Pi­li­pi­no, la­lu­na ang ka­ba­ta­an, sa pag­tang­ki­lik ng da­yu­hang mga pro­duk­to, ka­bi­lang ang mga pro­duk­tong pang­kul­tu­ra, at ta­bu­nan ang ka­ni­lang ob­he­ti­bong pag­na­na­is pa­ra sa ban­sang na­ka­pag­sa­sa­ri­li.

Kai­la­ngan ng ma­ma­ma­yang Pi­li­pi­no na ilan­tad hin­di la­mang ang CMO 20 kun­di ang iba’t ibang neo­li­be­ral na re­por­ma sa edu­ka­syon at ipag­la­ba­n ang tu­nay na pat­ri­yo­ti­ko, syen­ti­pi­ko at ma­ka­ma­sang sis­te­ma ng edu­ka­syo­n.

CMO 20: Pa­ka­nang neo­li­be­ral sa edu­ka­syon