Kampuhan ng mga bakwit, binuwag

,

Binuwag ng mga pulis ang kampu­han ng mga bak­wit na Lu­mad sa ta­bi ng ka­pi­tol­yo sa Ca­ga­yan de Oro City noong Hun­yo 18. Hi­git isang taon nang nakatigil ri­to ang mga Lu­mad mu­la sa Sit­yo Ka­man­si, Ba­ra­ngay Bang­lay, La­gong­long, Misamis Oriental da­hil sa pag­ka­mpo ng militar sa ka­ni­lang ko­mu­ni­dad. Bibigyang-daan ng okupasyon ng mga sundalo ang malalaking kumpanyang geothermal at mina sa Mt. Balatucan, kabilang ang Balatucan-Balingasag Geothermal Prospect,

DEMOLISYON. Limang indibidwal ang nasugatan, isa sa kanila ang kritikal, sa isinagawang demolisyon ng pamilyang Villar sa kabahayan sa Sityo Malipay III, Barangay Molino IV sa Bacoor, Cavite, noong Hunyo 18. Ipinagiba ng mga Villar ang mga bahay upang magtayo ng mga impra­s­truktura sa lugar.

Noong Hunyo 10, gi­ni­ba ng 55 pi­nag­sa­mang mga ele­men­to ng SWAT at lo­kal na gub­yer­no ang ka­ba­ha­yan sa Sit­yo Ka­wa­ya­nan, Ti­tus Stre­et sa Ba­ra­ngay San Agus­tin, Nova­liches, Quezon City. Ilang de­ka­da nang na­ka­ti­ra sa lu­gar ang mga re­si­den­te ngunit pinalalayas para bigyan-daan ang pagtatayo ng proyektong “Bis­tekvil­le” ng lokal na gubyerno.

Kampuhan ng mga bakwit, binuwag