Mamamahayag, iligal na inaresto

,

Kabi-kabilang pagkundena ang sumalubong sa arbitraryong pag-aresto at detensyon sa batikang ma­ma­ma­ha­yag na si Fi­de­li­na Mar­ga­ri­ta Val­le ng mga myembro ng Cri­mi­nal Inves­ti­ga­ti­on and De­tecti­on Gro­up Re­gi­on 9 noong Hunyo 9.

Naghihintay si Valle ng kanyang byahe sa La­gu­in­di­ngan Air­port sa Mi­sa­mis Ori­en­tal pauwi ng Davao City nang siya ay arestuhin. Idi­ne­ti­ne siya nang 12 oras sa bi­sa ng man­dam­yen­to la­ban sa isang Elsa Ren­ton al­yas Ti­na Mag­la­ya at Fi­de­li­na Mar­ga­ri­ta Val­le. Ina­ku­sa­han siya ng pag­pa­tay, pa­nu­nu­nog, tang­kang pag­pa­tay, at pag­si­ra sa ka­ga­mi­tan ng gub­yer­no.

Ayon sa pa­mil­ya ni Valle, ang pag-aresto sa kanya ay ma­li­naw na pang­gi­gi­pit at pa­na­na­kot da­hil sa kan­yang ad­bo­ka­si­ya at pa­ni­nin­di­gan la­ban sa ti­ra­ni­ya ni Rod­ri­go Du­ter­te. Na­pi­li­tan ang PNP na pa­la­ya­in si­ya ma­ta­pos itong malawa­kang ­kun­de­nahin. Nangatwiran pa ang PNP na “napagkamalan” lamang nila si Valle at kunwa’y humingi ng dispensa. Hindi ito tinanggap ng pamilyang Valle, at nangakong magsasampa ng kaso laban sa CIDG.

Ka­sa­lu­ku­yang ko­lum­nis­ta ng pa­ha­ya­gang Davao To­day si Val­le.

Mamamahayag, iligal na inaresto